Publicerat i Folkvett nr 3/2002.

Professor Dan Larhammar (DL), Uppsala universitet, har i en artikel med titeln “Missförstånd och lögner” kritiserat mitt alster Vårt ursprung? (VU) samt förmodligen med sitt inflytande i hög grad bidragit till att undertecknad utnämnts till “Årets förvillare”.

I det här fallet tror jag dock det blivit mycket tro som (medvetet eller omedvetet) förklätts i vetenskapliga termer. Därför kan jag närmast känna mig hedrad av titeln, men samtidigt fundera på om det inte i detta fall kan slå tillbaka mot dem som gjort denna utnämning. Än värre blir det när man kombinerar med ord som “lögner”. Alla kan ju missförstå saker och ting, men en lögn är att medvetet säga något som inte är sant. Dylika beskyllningar kan förgifta ett diskussionsklimat och möjligtvis avslöjar anklagelsen att frågan har ett mer känslobetingat djup hos DL än han själv vill medge. Sanningslidelse betraktar jag som något positivt, men DLs lidelse har något totalitärt och repressivt över sig.

Kommentarer till DLs artikel

DL och undertecknad har haft en lång korrespondens tidigare. Efter flera mail upptäckte DL att han missförstått en sak jag skrivit om bombarderbaggar, och han verkar ha missförstått en del annat också. När 4:e upplagan var under utarbetande fick DL ge kommentarer långt innan upplagan trycktes, men han hade tydligen lite ont om tid (av mailen att döma). För att se om undertecknad håller på med pseudovetenskap eller inte, skall jag här nedan gå igenom de rena faktakommentarer DL givit.

För det första är inte mitt alster en lärobok i biokemi. Hela avsnittet om biokemi är avkortat, helt enkelt därför att en djupdykning i detta ämne saknar relevans för bokens huvudsakliga målgrupp. Men, för forskare finns referenser där man kan söka vidare.

När man väljer vilka arbeten man vill citera är det viktigaste inte hur många eller långa de är, utan vad de innehåller. Det kan räcka med en enda artikel för att visa att 10 000-tals andra artiklar är, eller åtminstone kan vara, fel. Det är till stor del sådana artiklar jag refererar. Av över 100 referenser om biokemi som jag nämnt i mitt alster har dock DL valt ut mindre än 10 för kritik, och dessutom ofta de minst viktiga som bara var exempel. Man förväntar sig faktiskt mer av en professor som jobbar inom detta område.

Generella begrepp och vetenskapsteori

DL ser inte att mängder av framstående forskare inkluderar även livets och universums uppkomst i ordet evolution, efter Dobzhansky. DL har hoppat över den analysen i Vårt ursprung?. Han har vidare inte gjort skillnad på Bibelns “arter” och det nutida artbegreppet. DL har inte nämnt den utredning jag haft av detta, inte heller den utredning jag haft av livets uppkomst. Jag har som sagt inte den bibelsyn som DL själv använder sig av här. Jag undviker inte heller att ta upp de naturvetenskapliga problem som finns inom detta område – i motsats till DL.

DL har tydligen inte heller läst det jag skrivit om att redan Linné föreslog mikroevolution. Som kristen skall man inte förneka något som är verkligt, men tack vare många obervationer vet vi att mikroevolution finns. Men i motsats till många evolutionister vet skapelsetroende att mikroevolution kan ske snabbt, grundat på mängder av experiment och observationer som rapporteras i den vetenskapliga facklitteraturen (men som till stor del ignoreras av evolutionister), medan många evolutionister fortfarande tror att det går sakta. Nutida experiment visar att hunddjuren kan ha bildats på bara några generationer, men DL väljer att citera indirekta teoretiska beräkningar grundade på evolutionsteorin för att få fram en siffra på ca 10 miljoner år. Experiment där man mätt hur ofta det sker mutationer passar bra in med tanken att hunddjuren inte är äldre än ca 10 000 år (se referenser i VU, som DL ignorerar).

DL klagar på att jag menar att evolutionsteorin “är så formbar att den kan användas för att förklara vilken observation som helst”. Detta är närmast citat från ledande evolutionister, även om jag själv också ser det. Det finns som sagt många exempel på hur man tolkat om fakta för att få det att passa med evolutionsteorin (när nu DL nämner valar och fiskar, som är ett ganska dåligt exempel hur som helst). Det handlar om vem som avgör vilken struktur som är viktigast. Det finns t.o.m. ett ord som används om sådana biologiska “problem” – ordet konvergens. (Se mer om detta i VU i kapitel 2. Även ref 68 i kapitel 1 om nästan likadana räkor som har olika ögon, och därför anses räkorna inte vara nära släkt utan anses ha utvecklats på samma sätt från olika håll, utom just för ögonen.)

Jag citerar eller refererar många nutida forskare som har en liknande syn som dem i mina äldre citat. Se t.ex. en lista med 100 forskare på www.discovery.org.

Det finns väl dokumenterat hur Hitler skiljde bort kristna och andra som opponerade sig, för att man skulle acceptera det sätt som evolutionstanken användes på (osv).

Sannolikheter

De sannolikhetsberäkningar jag gjort exemplifieras med en oerhört överdriven tidsskala på 30 miljarder år. Trots det har DL har tydligen inte förstått att jag utgår från gradvis evolution, och kritiken är således utan grund. Jag nämnde bara Hoyles åsikt om en Boeing 747, utan att jag gjorde den felaktiga tolkning som DL gjort, precis som att tidskriften Nature bara nämnde den (och i det fallet befinner jag mig således i gott sällskap, tillsammans med Nature).

Jag har ej läst artikeln av Pigliucci, men den tidskriften brukar argumentera på liknande sätt som DL gör här. Inte heller känner jag till om Hoyle brytt sig om att kommentera den artikeln. Det är dessutom bättre att kommentera det som jag själv skrivit.

Min kritik av Nilsson och Pelger är helt riktig. När evolutionister gör sådana förenklade hypoteser, där de tar ut synbarligen enkla förändringar och t.ex. räknar på procent i stället för på det vi vet om hur ögats styrs av DNA, får man naturligtvis någon form av resultat. DL borde inse att enkla procentberäkningar är långt från verkligheten, med den komplexitet som finns i DNA-molekylen, i stället för att skriva att det “är orimligt att begära” att man visar det på DNA-nivå. Jag menar förstås inte att man måste visa detta i detalj, som DL tycks tro att jag menar, men åtminstone bör man ha DNA som grund. När man gör mer verklighetstrogna undersökningar, och dessutom tar hänsyn till hur allt måste samordnas, då faller tanken om evolution av komplexa organ skett.

Undertecknad nämner också de gener som styr ögat hos vitt skilda djur, dock bara i förbifarten, men som en grundtanke i första meningen i mina slutsatser. Dessa resultat är helt fantastiskt i överensstämmelse med en tro på en skapare som jobbat med en grundplan och flera påbyggnadsplaner. DL har inte läst det jag skrivit eller refererat till, och han vet tydligen inte att man hittat dessa gener i fler djur än hos insekter och ryggradsdjur. (Se VU för referenser.)

Fossil

Det nya fyndet av ett litet ca 2 grams “däggdjursliknande” djur har käke och hjärnstorlek som överensstämmer med en del nu levande däggdjur (se fig 3 och 5a i artikeln DL citerar). Djuret anses hur som helst vara en “systergrupp” till däggdjur och reptiler, i en evolutionstolkning av datat, och således inte förfader till något annat djur. Man kan inte heller se djurets förfäder. Det är dock vanligt att evolutionister sätter “sitt hopp” till nya fynd, eller enstaka delar av fynd, som ännu inte utforskats så mycket, i stället för att se helheten. Framtida undersökningar och fynd får ge ytterligare fakta om just detta djur.

Biokemi

Undertecknad har beskrivit detta område noggrant, men förenklat. Först, för dem som läst Forskning och Framsteg och sedan sett cytokrom-C i läroböcker, måste man ta upp just det proteinet till behandling, som ett exempel på hur det kan se ut och beskrivas. DL kan kolla matematiken själv – om han önskar. Det är inget fel på det jag gjort, vilket kan kontrolleras genom att se de fackvetenskapliga källor jag refererar till plus datautskrifter som DL skickat mig (man kan således inte se det i Forskning och Framsteg). Nyare material har inte förändrat denna bild, så vitt jag känner till (men – om jag missat något tar jag gärna emot referenser). När det gäller detaljerna kring cytokrom-C, är det ju onödigt att ta upp det som redan publicerats. Jag tar i stället upp det som andra har undvikit att rapportera, och ju noggrannare man går in i jämförelser av olika proteiner ju fler problem hittar man. Men, DL vill tydligen inte att det skall komma fram.

Data från s.k. “molekylära klockor” har i princip falsifierat evolutionsteorin (se VU och hur DL ryckt citat ur sitt sammanhang). DL fortsätter att starta i sin tro på evolutionsteorin, och passar in data i den tron. Som sagt, behandlar man data med utgångspunkt i evolutionsteorin, blir det självmotsägelser i denna teori. Det vore önskvärt om DL någon gång försökte tänka på något annat sätt än det han nu alltid gör, åtminstone för att kunna förstå varför inte alla har samma åsikter som han själv.

DL tror tydligen att hans tolkning av proteiner närmast är att betraktas som ett faktum. Men – fakta i sig visar på grupp-klassificering, inte sekvensklassificering. Det tidigare stödjer skapelse men har tolkats in i evolutionsteorin, det senare stödjer en evolution men är svårare att passa in i tanken att någon “skruvat ihop” ur-typer av djur och växter. I stället för att kritisera förfarandet att inte tolka utifrån evolutionsteorin, borde man använda data till att matematiskt dela in alla djur och växter i “grupper inom grupper”.

DL vill att jag skall tolka allting utifrån hans tro, men denna tro måste först överensstämma bättre med verkligheten innan jag kan göra sådana tolkningar.

Största likheter

För att visa några få exempel av de oerhörda mängder med problem som finns med proteinjämförelser enligt evolutionsteorin (s.k. konvergens, som jag nämnde här ovan), har jag bl.a. med en tabell med organismer som är relativt kända för den stora allmänheten och där det stora flertalet evolutionister verkar vara överens om hur släktskapen är. De som inte rapporterar sådana data, utan bara väljer ut det som stämmer med evolutionsteorin, ger “skräckexempel” på handplockade data. DL kan kontrollera de källor jag citerat, om han är intresserad av hur jag gjort jämförelserna. Att DL sedan räknar upp några andra djur och växter, som han menar stämmer med evolutionsteorin, gör inte min tabell till felaktig. Det här är ju enda möjligheten för andra att se det som utelämnas i annat material!

Jag tackar för upplysningen att man nu hittat hemoglobin i lansettfiskar. Jag har alltid funderat på varför de inte skulle ha hemoglobin. Det fynd man nu gjort gör att min syn på skapelsen blir mer hel, även om ett mindre problem för evolutionsteorin faller. Mina resonemang är således inte någon form av “kunskapsluckornas gud”, som DL menar.

Vad Molén kunde ha diskuterat

Jag känner inte till de två exempel på molekyljämförelser som inte stämmer med evolutionsteorin, som DL nämner. Anledningen till att jag inte känner till dem kan ju bero att någon upptäckt att undersökningarna inte var entydiga, precis som DL nämner.

DL visar i detta avsnitt hur han själv gömmer undan data från sina läsare! Han gör precis samma fel som han anklagar mig för. Om jag gör det, så är det inte medvetet. Men DL har ju läst min bok, och sett t.ex. att det blir 100 olika utvecklingsträd för växter, 2500 olika utvecklingsträd för groddjur osv, osv, osv, osv. Alla dessa utvecklingsträd kan inte vara riktiga. Datat stämmer överens med tolkningen “grupper inom grupper”, dvs. skapelse, men inte med evolutionsteorin, även om DL och en del andra försöker tolka in dessa data i evolutionsteorin på olika sätt. DL måste se helheten utan sina evolutionsglasögon. Men dessa verkar han inte vilja ta av sig, och då blir det problem i tolkningen av fakta.

Vad Molén borde ha berättat om evolutionen

De flesta forskningsresultat visar på ett mycket övertygande sätt ett gemensamt ursprung. Jag och många med mig menar att en gemensam skapare är en mycket rimligare förklaring än naturligt urval och evolutionsteorin. Eftersom DL tydligen inte ens vill försöka tolka på detta sätt, ger jag här en kortfattad kritik av de molekylära argument emot evolution som DL i sin “slutplädering” nämner som stöd för evolutionsteorin:

DL befinner sig fortfarande på 1800-talet när han nämner icke-kodande DNA. På 1800-talet nämnde man ca 180 organ hos människan som inte hade någon känd funktion. Men nu vet vi funktionen hos de flesta av dem. DL verkar omedveten om den molekylära forskning som de senaste åren även upptäckt funktionen hos en hel del “skräp-DNA” (icke-kodande DNA, pseudogener etc), trots att jag nämnt det i VU. Hela DLs resonemang faller därför, förutom tanken på ett gemensamt ursprung, dock inte i form av evolution utan i form av en gemensam skapare. Jag har dock inga problem att förstå att delar av vårt DNA saknar funktion, för mutationer kan förstöra funktionen, som de gjort hos exempelvis många handikappade människor, djur och växter.

HLA-gener, som är verksamma i immunförsvaret, har sina egna problem i tolkningarna, och forskningen om dem fortsätter. Det är svårt att hävda att några varianter skulle ha varit kvar oförändrade under så lång tid som evolutionen utgår från, medan andra har utvecklats oerhört mycket, enligt DLs tolkning. Men om de speciella likadana varianterna har några speciella funktioner, kan man lättare förstå varför de ser ut som de gör.

Slutsatser

Boken Vårt ursprung? var helt uppdaterad med nya fakta och forskningsrön, när den publicerades hösten 2000. Däremot var inte alla citat utbytta, och inte heller de områden där det inte skett något nytt. Således sann marknadsföring.

DL är känslomässigt engagerad i försvaret av evolutionsteorin och verkar ta varje tillfälle att skriva i olika tidningar och diskutera på internet. Men DLs glasögon gör att han ofta inte ser vad andra argumenterar om. Han gör sina egna långsökta tolkningar av vad andra tror och angriper sedan dessa tolkningar i stället för att försöka förstå vad vederbörande verkligen menar. Han väljer ut fakta och försöker med efterhandskonstruktioner att passa in allt i evolutionsteorin i stället för att börja fundera på problemen i denna teori.

Undertecknad försöker, i motsats till DL, att använda nutida experiment och observationer som grund för en helhetssyn, i stället för att tolka in fakta i indirekta spekulationer utgående från evolutionsteorin.

I den artikel DL skrivit, visar han flera av tecknen på pseudovetenskap (även om jag tror att det handlar mer om en oförmåga att förstå andras argument). Han handplockar exempel, tolkar om andras åsikter mer eller mindre till oigenkännlighet, och bortser från stora mängder data som motsäger stora delar av evolutionsteorin.

Med detta menar jag inte att alla evolutionister och ateister gör samma sak. Nej de flesta jag har kontakt med är öppna och ödmjuka, de förstår argumenten när de får höra dem i oförvanskad form och de kan också förmedla dem vidare!

Men, speciellt från humanetiska förbundet (eller humanisterna, som de nu kallas) där DL är medlem, New Age-rörelsen och hos vissa kristna som inte öppet vill diskutera bibelsyn eller har “råkat ut för något” i sin kristna tro, möter man ofta liknande tankegångar som DL har.

Mats Molén

Till Mats Molén-sidan.

Vetenskap och Folkbildning