Publicerat i Folkvett nr 2/1999.

Søren Kjørup: Människovetenskaperna. Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori. Studentlitteratur 1999.

De flesta artiklarna i Folkvett handlar på ett eller annat sätt om naturvetenskap – eller dess avarter. Överhuvudtaget befattar vi skeptiker oss ganska sällan med de så kallade mjuka vetenskaperna, humanioran. En orsak kan vara att området är så svåröverblickbart. Det kan delvis avhjälpas av en nyutkommen inledning till humanioras vetenskapsteori, Søren Kjørups Människovetenskaperna.

Søren Kjørup är professor i humanioras vetenskapsteori i Roskilde, och den här boken är väl främst tänkt som introduktionstext för studenter i humanistiska universitetsämnen. Den fungerar dock utmärkt även för den mer allmänt intresserade. Efter en genomgång av humaniorans historia presenterar han några centrala problem i humaniora, till exempel den historievetenskapliga spänningen mellan förklaring och förståelse och några frågor kring vetenskap och kön. Därefter beskriver och problematiserar han sju humanistiska forskningstraditioner: retorik, semiotik, hermeneutik, positivism, marxism, strukturalism och dekonstruktion. Dessa “ismer” och “iker” har i omgångar närmare varit modeord på våra kultursidor, och den här introduktionen kan bidra till att skingra de begreppsliga dimmor som gärna sveper in uttryck av det slaget. Kjørups framställning är både befriande begriplig och, med hänsyn till utrymmet, skäligen rättvis. Den ursprungligen danska texten har kompletterats med många svenska exempel. Kjørup redogör tydligt och bitvis provocerande för sina egna ståndpunkter, vilket närmast tvingar till en kritisk läsart – och bättre introduktion till det här ämnesområdet kan man knappast tänka sig.

Per Sandin

Vetenskap och Folkbildning