Publicerat i Folkvett nr 4/1998. Utskriftssida.

Hans Isaksson. Att snöpligen misslyckas med en alternativmedicinsk behandling kan i själva verket vara vägen till välstånd för en kvacksalvare. Åtminonstone om man misslyckas i TV.

Den 9-10 november genomfördes i en kalifornisk TV-studio ett test, där en person som trodde, eller i varje fall uppgett, sig besitta övernaturlig förmåga beretts möjlighet att inför offentligheten styrka sitt påstående.

Det var Dr Kam Yuen, enligt egna uppgifter doktor i chiropraktik och som praktiserar “kinesisk energimedicin” (Qi Gong), homeopatisk medicin och ger dietråd vid “Shaolin West International Institute of Martial Arts and Natural Medicine”, tillika rådgivare i TV-serien Kung Fu, som krävt att få aspirera till Pigasuspriset – det vill säga den prissumma på för närvarande en miljon US dollar som tillfaller var och en som i kontrollerade former kan åstadkomma fenomen vilka för sin förklaring förutsätter existensen av övernaturliga mekanismer.

Dr Yuen hade påstått sig ha en hundraprocentigt säker förmåga att med hjälp av enbart tankekraft (chi) bota varje slags åkomma. Han representerades under testet av en PR-firma och finansieringen av evenemanget löstes genom att TV-magasinet Extra videofilmade förloppet.

För att göra Dr Yuens påståenden testbara måste de operationaliseras, det vill säga göras möjliga att överhuvudtaget vederlägga eller styrka – Dr Yuen skulle i dubbelblinda former genom att tänka på en person få denne att “känna sig bättre”.

Pigasusprisets testare, James Randi, och Dr Yuen hade för ändamålet på förhand överenskommit om följande protokoll:

Fem försökspersoner, som ej meddelats experimentets innebörd, kommer att finnas åtskilda från Dr Yuen. De skall bära synliga nummerskyltar: 1-5.Två namngivna läkare kommer att finnas hos försökspersonerna. De skall intervjua dessa om deras aktuella symptom och därefter inte ha kontakt med Dr Yuen.Dr Yuen skall dra en siffra (1-5) från en säck, skriva upp siffran, lägga den i ett slutet kuvert tillsammans med de fyra övriga siffrorna. Han skall därefter praktisera sin läkekonst på den person som utvalts, utan att låta vederbörande veta att han blivit utvald. Därefter skall läkarna åter intervjua alla försökspersoner för att utröna om det skett någon signifikant symptomändring. Deras resultat skall bokföras. Läkarna skall därefter avgöra om någon försöksperson uppvisat signifikanta förändringar (och inga av de icke-utvalda uppvisat motsvarande). Därefter kommer den valda siffran att avslöjas.Om en utvald person visar symptomförbättring kommer han att ersättas med en person som erhåller samma sifferbeteckning i nästa försök. Dr Yuen måste lyckas i 5 konsekutiva försök. Om så sker äger han automatiskt rätt att testas för Pigasuspriset, men då under mera strikta förhållanden. Eftersom Dr Yuen hävdar att han lyckas i 100 procent av fallen är testet slut om han misslyckas i första testet. Han äger emellertid rätt att upprepa detta preliminära test om han så önskar.Dr Yuen har i protokollet gjort följande förhandsutfästelser:

  1. Han kommer inte att hävda att “negativa vibrationer” eller “onda tankar” har medfört att testet misslyckas.
  2. Han är införstådd med vårt val av försökspersoner och med personalen vid testen.
  3. Filmning av testet influerar inte dess resultat.
  4. Han är införstådd med att effekten av hans helande inte påverkar personer som han inte behandlar.
  5. Han är införstådd med att det rör sig om ett preliminärt test.
  6. Han är införstådd med testets regler och kommer att följa dem.

James Randi, som närvarande vid testet, hade på förhand via e-post meddelat oss vad man kan förvänta sig av detta test:

  1. I genomsnitt var femte försök kommer att lyckas (en statistisk självklarhet), det vill säga själva testet misslyckas.
  2. Dr Yuen kommer på förhand och efter testet att flirta med TV-folket och erbjuda dem råd och lindring för krämpor som de kanske inte förut varit medvetna om.
  3. De som blivit föremål för Dr Yuens utanför protokollet-hjälp kommer att känna sig mirakulöst botade och vara mycket imponerade.
  4. Tv-programmet kommer – oberoende av testets utgång – att antyda att Dr Yuen har någon form av magisk förmåga.

Inom några minuter hade Dr Yuen misslyckats med sitt test genom att i första försöket den person han utvalt och behandlat faktiskt inte kände sig förbättrad. Man fullgjorde ändå hela serien på fem försök – och som kunde förutses lyckades Dr Yuen en gång av fem peka ut en individ som erfor en viss förändring i sina symptom.

Fyra av de fem försökspersonerna rapporterade efter försökets avslutande variationer i sina symptom – vilket är helt normalt då det gäller smärta. En av fem rapporterade en kraftig lindring – dock inte en av dem som valts ut för behandling.

Dr Yuen försökte övertyga sina utvalda personer att de trots allt känt en förbättring. TV-teamet försökte också i sina kommentarer påvisa positiva effekter och talade mindre om testets påtagliga och faktiska misslyckande.

Testet av Qi Gongs helande kraft gav precis det resultat man kunnat förvänta om denna kraft = 0. TV-teamet och Dr Yuen betedde sig också enligt Randis förutsägelser. Som också förutsetts medförde testets negativa resultat på intet sätt att Dr Yuens tro på sin metod rubbades.

Enligt mediakunniga bedömare är det högst troligt att Dr Yuen kommer att få en ökad tillströmning av patienter till följd av sitt TV-framträdande.

Det är så charlataneri fungerar i mediaåldern.

Vetenskap och Folkbildning