Publicerat i Folkvett nr 2/1994.

F. F. Bosworth: Jag är Herren din läkare. Livets Ords Förlag,Uppsala 1994.

F. F. Bosworth var en av de mest kända företrädarna i USA för den synpå helbrägdagörelse som i Sverige representeras av Livets Ord. Dennapredikosamling är en samlad redovisning av hur man enligt honom kanbli frisk genom helande. Vad som redovisas i boken är i allt väsentigtockså Livets Ords ståndpunkt.

Bosworth kritiserar den övriga kristenhetens bristande intresse förtrons helande kraft, som han anser bero på “vissa teologers försök atträttfärdiggöra sin egen andliga kraftlöshet” genom att förvisahelbrägdagörelsen till Nya Testamentets tid.

En osviklig metod

Vad Bosworth har att erbjuda är inte bara ett sätt att utbe sig omnåden att bli helad, utan en osviklig metod att bli helad. Detta är”den gudomliga metoden för att ta emot de välsignelser som Gud hargjort tillgängliga”. Gud har lovat att hela alla dem som uppfyllerhans villkor, och “Gud uppfyller alltid sina löften när han kan få deträtta samarbetet”. Följer man bara instruktionerna, kan vara heltsäker om att bli helad.

“Att få saker från Gud är som att spela vissa sällskapsspel. Efterdet att en person gjort sitt drag måste han vänta tills den andregjort sitt. Var och en flyttar i tur och ordning… Vårt drag innebäratt vi förväntar oss det han lovat när vi ber, vilket kommer att fåoss att handla i tro innan vi ser helandet. Helandet kommer i nästadrag, som är Guds. Gud fuskar aldrig utan väntar alltid på sintur. Han gör alltid sitt drag när det är hans tur.”

En särskild slags tro

Vilken är då denna fantastiska teknik med vilken man blir helad?Jo, det handlar om tro, men inte om vilken tro som helst. Det handlarframförallt om att man ska tro att man blivit helad redan innan manhar sett några kroppsliga tecken på att så har skett. “Jesus haraldrig lovat att vårt helande skall börja innan vi tror att han hörtvåra böner.” Därför hjälper det inte att fortsätta be utan att tro attens böner har blivit hörda.

“Efter det att vi fått tillräckliga kunskaper om Guds löften kanvi, genom att tro att vår bön blivit hörd innan vi settsvaret… alltid få varje gudomligt löfte att gå i fullbordan.”

Lita inte på sinnena!

Det är inte alltid som helandet omedelbart märks rentfysiskt. “Även när vi verkligen handlar i tro är det inte säkert attsymptomen omedelbart försvinner.” Då gäller det att ändå tro – heltutan tvivel – att man redan är helad. Gör man inte det, uppfyller maninte Guds villkor, och blir inte helad. Man måste tro att man ärhelad, även om man inte märker det på sin kropp.

“En anledning till varför en del misslyckas med att ta emot helandeär att de tror på vad deras fem sinnen säger i stället för att tro påGuds ord… Gud är lika trofast när det gäller varje löfte. Därför ärdet lika dåraktigt att betvivla Guds löfte om helande på grund avsmärta eller någon oangenäm känsla, som det är att ifrågasätta Kristiåterkomst på grund av sådana skäl.”

Den frälste ska alltså, oavsett symptom, inte erkänna sig varasjuk. Att erkänna detta är att ge sig i Satans våld.

“Sjukdom får övertaget när du bekänner vad dina sinnen vittnarom. Känslor och intryck har ingen plats i trons värld. Att bekännasjukdom är som att skriva på att du tagit emot ett rekommenderatbrev. Satan har då kvittot på att du accepterat sjukdomen. Accepterainte någonting av vad Satan vill ‘ge dig’ – ge honom inget utrymme.”

Magiska föreställningar

Idén att man med säkerhet kan uppnå övernaturliga resultat genomatt följa en viss teknik är en magisk förställning som avvikerradikalt från traditionell kristen uppfattning. (Själv använderBosworth naturligtvis inte ordet “magi”, men det är den korrektareligionsvetenskapliga termen.) Det starka magiska elementet framgår tex i följande textavsnitt:

“Det gäller fortfarande att var och en som vidrör honom blirhelad. Hur vidrör vi honom? Genom att tro på hans löften. Att röra vidhonom på detta sätt för att få något av det som han utlovat, kan intemisslyckas… Vidrörandet i tro kan nu få oss in under full kontrollav den helige Ande.”

Expressbrev från Gud

Magin utsträcks också till andra områden än hälsa och sjukdom. Itvå av de citerade vittnesmålen redovisas hur man kan få pengar genomatt bara fullt och fast tro att Gud kommer att sända pengar.

“En morgon hade vi tretton cent. Efter en lätt frukost hade vi encent kvar. [Detta var på 1920-talet.] Vi ropade till Gud och skrek’Ära’ in i våra plånböcker… I precis samma ögonblick som vi gjordedetta kom ett expressbrev i brevlådan innehållande två dollar. Tredagar senare, när det var dags att betala rumshyran, sände Herrenfjorton dollar. Det är på detta sätt som han är vår Försörjare. När viskulle åka hem, hade vi fem dollar och två cent. Jag bad Herren ompengar till biljetten. Klockan tolv den kvällen (lördag) sände han ossallt som behövdes plus en dollar och 85 cent.

Sedan dess har jag bara behövt lita på hans löften på alla områdenoch han har aldrig svikit mig.”

“En dag under senaste vintern saknade jag kol. Jag visste attHerren hade lovat att ta hand om mig, så jag bad över det. När jaggick nedför trappan hittade jag en stor bit kol som fyllde en helkolhink, när den brutits sönder i mindre delar. Jag fick aldrig redapå vem som sänt den. När jag ber om något som jag behöver vet jag attjag kommer att få det, precis som om jag hade en vänlig granne somskulle ge det åt mig. Det är inte alltid som jag får det omedelbart,men det kommer förr eller senare.”

En mirakulös bok?

Författaren antyder också – men säger inte riktigt fullt ut – attbara själva läsandet av hans bok har magiska effekter. Han säger sigha fått “ständigt ta emot vittnesbörd från människor som, trots att defått förbön åtskilliga gånger utan framgång, senare blivit underbarthelade medan de läst denna bok.” I slutet av det första kapitlet stårdet: “Somliga har blivit mirakulöst helade när de läst nästa kapitel idenna bok.” Och bokens femte kapitel inleds med följande text:

“Meningen är att detta kapitel ensamt skall innehålla tillräckligtför att ge en komplett grund för tron. Detta görs för att underlättaför den som behöver omedelbart helande, innan han eller hon har tidatt läsa igenom hela boken.”

Bosworth varken uppmanar eller avråder sina läsare att söka läkareför sina kroppsliga besvär. Det är dock en mycket naturlig slutsats avhans resonemang att den verkligt troende inte ska behöva någonläkarhjälp. Det finns all anledning att befara att många av dem somsöker sig till helbrägdagörare av hans slag missar chanser tilleffektiv behandling för sina sjukdomar.

Sven Ove Hansson

Vetenskap och Folkbildning