post id: 4810
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4810
  
Aktuellt, Årsmöte, Medlemsnytt

VoF:s årsmöte 2011

VoF:s årsmöte hölls den 2 april i området Kräftriket nära Stockholms universitet. Det inramades av diverse skeptiska aktiviteter och föredrag, bl.a. av Årets folkbildare Åsa Vilbäck.

Vid årsmötet avgick fyra personer ur styrelsen: Dan Israel, Jesper Jerkert, Malin Sandström och Johan Sperling. Tre nya styrelseledamöter valdes in, i enlighet med valberedningens förslag: Maria Berglund, psykolog inom vuxenpsykiatrin, Mattias Westermark, lärare i matematik, kemi och biologi, samt Torill Kornfeldt, vetenskapsjournalist och doktorand i biologi vid Lunds universitet.

Hanno Essén avgick som ordförande men kvarstår som styrelseledamot. Ny ordförande för VoF är Martin Rundkvist. Även Aija Sadurskis avgick från sin post som vice ordförande men kvarstår i styrelsen. Ny vice ordförande är Elisabeth Rachlew.

Den nya styrelsens hela sammansättning är följande: Martin Rundkvist (ordf.), Elisabeth Rachlew (vice ordf.), Jan Wallin (kassör), Maria Berglund, Per Edman, Hanno Essén, Sven Ove Hansson, Joacim Jonsson, Torill Kornfeldt, Dan Larhammar, Peter Olausson, Aija Sadurskis, Kjell Strömberg, Mattias Westermark.

Inga motioner var inlämnade till årsmötet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2010. Frågan om ansvarsfrihet gick till omröstning, då några få föreningsmedlemmar som också företrädde Stockholmsinitiativet ville neka styrelsen ansvarsfrihet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet med röstsiffrorna 46 mot 4.

Ekonomiskt gick 2010 med förlust på 90 000 kr. Det var en nästan 50 000 kr mindre förlust än den budgeterade. Föreningen har sedan några år en del pengar på banken, och meningen är att dessa ska användas i verksamheten. Styrelsen har därför budgeterat med en rejäl förlust även år 2011. För att kunna upprätthålla den aktivitetsnivå som rått under senare år föreslog styrelsen likväl en höjning av medlemsavgiften från 200 kr till 250 kr fr.o.m. år 2012. Detta beviljades av årsmötet.

Vetenskap och Folkbildning