post id: 4746
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4746
  
Aktuellt

Det norska experimentet – NIFAB – del 1

I ett tidigare blogginlägg har jag tagit upp Norges statliga forskningscentrum för alternativmedicin NAFKAM. Här kommer jag ta upp en ”systerorganisation” till NAFKAM, nämligen Nasjonalt informasjonsenter for alternativ behandling eller NIFAB som det förkortas. Informationscentret startades 2005 och finansieras helt av det norska Hälso- och omsorgsdepartementet och dess uppgift är att ge neutral och högkvalitativ information om alternativa behandlingar. Syftena med detta är dels att ge norska medborgare och vårdpersonal information om sådana behandlingar, samt ge enskilda människor kunskap så de kan göra upplysta val om sin egen hälsa.

Trots det vällovliga syftet finns en del allvarlig kritik mot NIFAB. I mars i år kallade bland annat en direktör på norska Folkhälsoinstitutet NIFAB för ”statens PR-byrå för homeopati” i en debattartikel i Dagbladet och menade att deras neutralitet gick ut på att inte ta ställning i frågan om homeopati har effekt eller inte.

I februari 2009 skrev flera medicinska forskare ett brev till Hälso- och omsorgsdepartementet där de uttrycker oro för att informationen på NIFAB:s hemsida är ofullständig och missvisande:

Vi mener NIFAB i stor utstrekning unnlater å bringe inn vitenskapelige studier i sin informasjon. Der vitenskapelig materiale er tatt med, er det i hovedsak selekterte, positive enkeltrapporter. Studier med negativ konklusjon synes ignorert. Hovedmengden av stoffet synes bibrakt av behandlernes egne interesseorganisasjoner, og dette gir et ensidig bilde av de forhåpninger pasientene kan ha ved slik behandling.
[…]
Etter vår mening er NIFABs informasjon verken faglig korrekt, utfyllende, eller nøytral. Den synes også helt preget at de teoretiske forklaringsmodeller som de ulike behandlingsretninger selv gir, uten at det samtidig bringes vitenskapelige forklaringsmodeller.

Som exempel ger de NIFAB:s ”filosofiska och teoretiska grund” till auror, där de beskrivs som ett energifält som finns inuti, runt och utanför kroppen, och att den manifesterar sig i människors ”utstrålning” som vi kan attraheras av eller stötas bort ifrån. Människor känner också intuitivt av en nära väns fält när den döljer något viktigt. Vissa människor kan även registrera aurans färg, doft och stämning. Vidare hävdas även att ett av aurans fem lager kan fotograferas med hjälp av Kirlianfotografering. Genom att balansera aurans olika lager kan man undvika att symptom och sjukdomar bryter ut.

Vidare skriver brevets författare att:

Under akupunktur gis kun den tradisjonelle kinesisiske forklaringsmodellen. Det nevnes ikke at den milde smertelindring som faktisk er dokumentert også er akseptert vitenskapelig, og at det finnes en omfattende litteratur med en anerkjent nevrobiologisk forklaringsmodell. Det nevnes heller ikke noe om de mange metastudier hvor akupunktur ikke synes å gi effekt på en rekke sykdomstilstander.

Tittar man på NIFAB-sidan om biverkningar för homeopati kan man läsa följande (översatt):

enligt homeopater kan det uppstå en kortvarig försämring av symptomen efter att behandlingen startat, innan tillståndet vänder och förbättras. Denna reaktion betraktas inte som en biverkning, utan som en positiv signal från kroppen om att avfalls- och giftämnen skiljs ut. Det ska med andra ord vara ett tecken på att behandlingen verkar.

Detta kallas vanligtvis för ”healingkris” och är ett begrepp som gör det svårare att visa att behandlingen inte fungerar. Alla utfall tolkas nämligen positivt – behandlingen fungerar oavsett om tillståndet förbättras eller försämras.

Nästa del kommer ta upp konspirationsteorier.

Vetenskap och Folkbildning