placebo-effekten-sockerpiller
Fyra burkar med sockerpiller. Just sockerpiller används ofta för att testa placeboeffekten.

Placeboeffekten är den del av ett positivt behandlingsresultat som inte beror på de faktiskt verkande beståndsdelarna. Placeboeffekten gynnar urskillningslöst varje medicinsk vårdgivare, oavsett hans seriositet och kunskap och utgör därmed en stor del av förklaringen till att många sannolikt verkningslösa behandlingsformer kunnat överleva genom århundradena.

Placebobegreppet gjorde inträde inom medicinen så sent som 1955, då dr Henry K Beecher rapporterade om en genomgång han i efterhand gjort över 35 behandlingsstudier av skilda slag. Han upptäckte att de patienter som var i kontrollgruppen, och alltså fick sockerpiller eller annan behandling som skulle vara verkningslös, i många fall tillfrisknade på samma sätt som de som fått behandling med den verksamma substansen, eller åtminstone kände sig friskare. 30-40% av fallen i kontrollgrupperna blev bättre av sin behandling. För detta fenomen myntades termen placebo.

Placeboeffekten har med förväntan att göra

Det som avgör hur kraftfullt behandlingsresultatet av en placebobehandling blir är främst patientens förväntan, men även betingning har påvisad effekt. Patientens förväntan kan förstås påverkas på olika sätt, forskning tyder på att behandlingen upplevs som mer verksam om man tror att behandlingen man får är dyr, och beroende på sockerpillrets färg och form har man kunnat se olika stor placeboeffekt.

Är då placeboeffekten en rent subjektiv upplevelse hos patienten? Eller reagerar kroppen också oberoende av patientens egen känsla av tillfrisknande? Placeboverkan är starkast vid åkommor där patientens upplevelse av sjukdomen utgör en viktig del av och påverkar densamma – t ex depression och smärttillstånd, och mindre där så inte är fallet – t ex schizofreni, tvångsneuroser och diabetes. Det är också omtvistat om man kan uppnå någon placeboeffekt alls om patienten informeras om att hen får placebo. Samtidigt har man lyckats framkalla placeboeffekter hos djur. Råttor, som vant sig vid amfetamininjektioner blir hyperaktiva efter en spruta saltvatten.

Alternativmedicinens verkningar kan oftast härledas till placeboeffekten. Det som skiljer alternativmedicin från evidensbaserad medicin är att vetenskapligt utprövade läkemedel måste visa sig vara verksamma i sig, alltså: den grupp som får den verksamma substansen måste visa sig tillfriskna oftare/mer än personerna i placebogruppen.

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning