evidens
Bevis, evidens, och belägg är olika termer för det stöd man inom vetenskapen har för sin ståndpunkt.

Evidens är ett annat ord för vetenskapliga belägg som talar för eller emot en teori eller hypotes. Ofta vill man kunna beskriva hur sannolik en förklaring är, och det gör man ofta genom att undersöka hur stor evidens det finns bakom påståendet. Evidens kan då sammanfattas som ”bästa tillgängliga bevis” vid en given tidpunkt, och mäts oftast utifrån det sammanvägda resultatet av systematiskt insamlade och kvalitetsgranskade vetenskapliga studier. Olika studier anses oftast väga olika tungt, beroende på hur omfattande och välgjorda de är.

Evidens är nödvändigt som belägg för behandlingar

Statens beredning för medicinsk utvärdering anger evidensstyrka i fyra grader, där 1 är den starkaste evidensgraden för en behandling mot ett särskilt symptom eller en särskilt åkomma.

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning