cold-reading
Mentalisten Derren Brown är en mästare på cold reading.

Cold reading är en uppsättning yrkesknep som används av spåmän och -kvinnor (fortsättningsvis: siare) för att ge intryck av att kunna läsa av en klients personlighet, önskemål m.m. Cold reading kan även beteckna akten då knepen används. Medan skeptiska mentalister och andra är öppna med att de använder sig av cold reading, anser siare att informationen de får fram om en person kommer ifrån kontakter med andevärlden etc.

Grundantagandena i cold reading är att människor är ganska lika och att de flesta söker sig till siare för att de vill att någon ska lyssna på deras personliga problem, som nästan alltid har med kärlek, pengar och/eller hälsa att göra. Genom att studera klientens klädsel, allmänna beteende, språkbruk m.m. kan siaren få upplysningar om härkomst, socialgrupp, yrke osv., och kan då utnyttja statistiskt kända egenskaper hos sådana kategorier av människor.

Cold reading används av siare och medier

Under själva samtalet bör siaren försöka få klienten att prata så mycket som möjligt; uppgifterna kan återanvändas av siaren senare under samtalet, då klienten ofta glömt att informationen redan nämnts. Siaren bör hela tiden studera klientens reaktioner på olika påståenden, för att på så sätt fiska i vad klienten är ute efter. Många klienter vill bara att siaren ska bekräfta vad de egentligen redan bestämt sig för. Siaren använder med fördel allmängiltiga formuleringar som ofta fungerar genom att klienten tolkar in personliga händelser, men som kan omtolkas om klienten är missnöjd.

En gyllene regel i cold reading är att säga sådant som klienten troligen önskar höra (smicker). Andra goda råd för siaren är att uppträda självsäkert och trovärdigt, att dramatisera påståendena och gärna använda någon gimmick (kristallkula, Tarot-kort el. dyl.).

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning