Antroposofisk medicin är medicin beredd enligt Rudolf Steiners läror. Främst bland dessa läror är uppfattningarna att kroppen inte är en oberoende materiell organism och att god hälsa beror på ett harmoniskt förhållande mellan den fysiska kroppen, anden eller livskraften, själen och egot.

En typ av läkemedel som ofta erbjuds inom AM är homepatisk medicin vilket inte är förvånande då klassisk homeopati likt Steiners filosofi grundar sig på vitalism. AM erbjuder dessutom likt homeopatin en högt individualiserad vård av patienter. Eftersom Steiner trodde på reinkarnation måste en AM-läkare emellertid försöka komma underfund med ”det speciella tillstånd av själ och ande” med avseende på patientens många tidigare, nutida och framtida liv.

Enligt Peter Hinderberger, Med. Dr.:

”Rudolf Steiner gjorde den häpnadsväckande upptäckten att en växt är helande om den har en fysiologisk eller morfologisk distortion eller abnormalitet. Medicinska växter är ”sjuka” på så vis att de är ensidiga utvecklingar som balanseras enbart genom själv-helande. Detta representerar en modern, vetenskaplig omformulering av vad som förr återfanns inom ”signaturläran”.Detta kan demonsteras genom ett exempel: växter som växer nära vatten är ofta kraftiga med stora mörka löv som lätt vissnar och går sönder. Ett undantag är trädet salix alba (vitpil) som växer nära vatten och som älskar ljus. Till skillnad från andra ”vattniga” växter har pilen emellertid fina, nästan torra löv och med ett väldigt smäckert utseende. Den har förmågan att organisera vatten för att på så sätt ”lufta” det. Pilen behåller inte vattnet. Den absorberar vatten genom dess djupa rotsystem, transformerar och avdunstar det i ut luften. Dess grenar böjer sig lätt och bildar ”förgreningar” snarare än låter sig brytas. Dessa signaturer kan ge oss ledtråden till vad salix kan bli använd för i teurapeutiskt syfte: ledinflammation, svullna leder likväl blodstockning i huvudet, inflammatoriska tillstånd och diarré. Dessa situationer beror på att organismen har förlorat kontrollen över vattenelementet. Salicylsyra (Aspirin) var ursprungligen framställt av pilens bark. ”   — Peter Hinderberger, Med. Dr. ”Rudolf Steiner made the remarkable discovery that a plant is a healing plant when it has a distortion or an abnormality in its physiology and/or morphology. Medical plants are “diseased” in that they are one-sided developments that are held in balance only by self-healing. This represents a modern, scientific reformulation of what, in former times, existed in the “doctrine of signatures”. An example will demonstrate this: plants that grow near water are usually heavy, with big, dark green leaves that wilt and break easily. An exception is salix alba, the white willow, a tree that always grows near water and loves fight [sic]. However, unlike other “watery” plants, the willow has fine, almost dry leaves and looks very light. It has the ability to organize water, to “aerate” it. The willow does not retain the water. It absorbs water through its deep root system, transforms and evaporates it into the air. Its branches are unbelievably tough. They are elastic and cannot be broken. They bend easily and form “joints” rather than break. These few signatures can give us the clue to what salix can be used for therapeutically: arthritis, deformation of joints, swollen joints, as well as head congestion, inflammatory conditions, and diarrhea. These are situations where the organism lost its control over the water element. Salicylic acid (Aspirin) was originally harvested from the bark of the willow.”   — Peter Hinderberger, Med. Dr.

Dr. Hinderberger påpekar emellertid inte att alla träd förflyttar vatten genom rötterna till bladen och ut i luften.

Upptäckten att ”en växt är helande om den har en fysiologisk eller morfologisk distortion eller abnormalitet” kan inte vara baserad på en studie av alla växter. Finns det inte någon växt som har en abnormalitet, men som inte är en helande växt? I de flesta kretsar kallas detta slags tänkande för sympatisk magi. Fast vem håller inte med Dr. Hinderberger då han påstår att ”Steiner utvecklade den homeopatiska principen genom spiritistiska/vetenskapliga studier och erbjöd svar där Hahnemann avslutade”?

Steiner trodde att modellen för den mänskliga kroppen var ett system med tre delar: vi tar in ting, vi utsöndrar ting och vissa saker behåller vi konstant genom rytm. Sinnena tar in ting; vi utsöndrar ting; och vi andas och vårt blod cirkulerar.Vi har ett kyl/förhärdningssystem, sinnena och nerverna centrerade i huvudet och ryggraden. Vi har ett värme/uppmjukningssystem, hjärtat och lungorna för att balansera de andra två systemen. Hälsa uppstår då dessa system interagerar harmoniskt. Ohälsa är disharmoni och behandling kan inkludera inte bara medicin utan även konstterapi (målning, modellering, musik, sång och kreativt tal), eurytmi och rådgivning. Utöver goetheanum-medizin.ch:

” ordinära farmakologiska produkter som används inom medicin använder antroposofisk medicin speciella läkemedel som är producerade enligt den antroposofiska förståelsen av människan och dess kontakt med naturen. Dessa mediciner kan omfatta mineraler, växter eller djur som blivit preparerade i olika lösningsgrader för olika ändamål, externa, orala eller parenterala. Vissa mediciner liknar örtmediciner. Vissa har preparerats enligt riktlinjerna för homeopatiska farmakopéer. Emellertid är en påfallande andel av antroposofiska specialiteter beredda enligt den antroposofiska förståelsen av den mänskliga kroppen. Därför representerar antroposofisk medicin en unik entitet av medicinala produkter. Detta har orsakat problem vid tillämpning och harmonisering av europeisk lagstiftning vid registering av dessa mediciner. ”

” ordinary pharmaceutical products used in medicine, anthroposophic medicine uses special medicines which are produced according to the anthroposophic understanding of the human being and it’s connection to nature. These medicines may include substances from minerals, plants or animals, prepared in different dilutions and for different routes of application, external, oral or parenteral. Some medicines are similar to herbal medicinal products, some are prepared according to the guidelines of homeopathic pharmacopoeias. However, a remarkable part of anthroposophic specialities is produced using specific pharmaceutical procedures according to the anthroposophic understanding of the human body. Therefore anthroposophic medicines represent a unique entity of medicinal products. This has caused difficulties in the application and harmonisation of European law on the registration of these medicines.”

Enligt Steiner är en människa en “evig individualitet”. På grund av den individualiserade behandlingens natur och på grund av etiska orsaker utför antroposifiska läkare inte dubbelblinda experiment. Faktum att vetenskapliga test av mediciner inte utförs kan förklara att AM har svårt att anpassa sig till rådande lagstiftning.

Bland de främsta antroposofiska medicinerna återfinns cancerbehandling med mistel (Abnova viscum®, Helixor®, Iscador®, Iscucin®, Visorel<ref name=”goethe1″/> Steiner föreslog cancerbehandling med mistel redan 1920. Eftersom mistel är en botanisk parasit antog Steiner att den skulle bota cancer vilket han såg som en parasit på kroppens vävnader och organ. Oavsett denna klyftiga analogi är mistel listad som ett obevisat botemedel för cancer av American Cancer Society <ref name=”Jarvis”>http://www.ncahf.org/articles/a-b/anthro.html</ref> . Iscador anförs ofta av företrädare för alternativ och komplementär medicin som stärkande för immunförsvaret även om det inte finns några belägg för detta <ref name=”thyr1″> http://thyroid.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://www.thyroid-info.com/articles/somers.htm </ref> Även om Iscador skulle stärka immunförsvaret skulle det dessutom inte nödvändigtvis ha någon effekt på cancer. Cellgifts- och strålbehandling kan å andra sidan hjälpa till att stärka ett svagt immunsystem.

I mars 2001 tillkännagav skådespelare Suzanne Somers att hon skulle ta Iscador som en del i hennes cancerbehandling. Hon tillkännagav också att hon skulle avstå från cellgiftsbehandling. Hon är fortfarande i livet flera år senare. Hennes bok The Sexy Years: Discover the Hormone Connection–The Secret to Fabulous Sex, Great Health, and Vitality, for Women and Men,gavs ut i mars 2004 och blev den 89e bästsäljaren det året (i USA). Det bör påpekas at thon hade en del av sitt bröst bortopererat och genomgick strålbehandling innan hon beslöt sig för att avstå från cellgiftsbehandling. Klumpen i bröstet upptäcktes inte med mammografi utan med ultraljud som hennes läkare rekommenderat. “Hennes vävnadsprov från portvaktskörteln visade inga lymfknutor och en av hennes läkare tyckte inte att hon behövde preventiv cellgiftsbehandling. En annan läkare rekommenderade behandling och en tredje läkare var ’staketsittare’” <ref name=”thyr1”>http://thyroid.about.com/library/weekly/aa041501a.htm</ref> Cellgiftsbehandling var ett alternativ, men presenterades inte som en central och nödvändig del i hennes behandling. Allt vi kan säkert säga är vad vi redan visste innan hon startade Iscadorbehandlingen: det kanske inte skadar henne, men enligt Dr. Edzard Ernst,

”antyder vissa studier att allvarlig skada kan uppkomma vid mistelinjektioner. Hellre än att undertrycka cancer kan mistel gagna vissa elakartade tumörceller.”

”some studies suggest that serious harm might be caused by mistletoe injections. Rather than suppressing cancer, mistletoe might promote tumour cell growth in some malignancies.”

Blev Somers hjälpt av Iscador? Vi vet inte. Om hon inte gjort något efter strålbehandlingen kanske hon hade varit cancerfri ändå, men man kan inte vara säker på detta.

I vilket fall som helst är antroposofisk medicin än mer skild från modern, konventionell medicin än vad homeopati är. AM tror inte bara att den vitala anden spelar en stor roll i hälsovård – en tanke den delar med homeopatin- utan anför andra metafysiska entiteter som den varierar mellan att kalla den eteriska kroppen, astralkroppen och egot. AM tror att själen, sinnena och medvetandet är väsen som existerar oberoende av den fysiska kroppen och att örter och essentiella oljor kan få dessa entiteter i harmoni med varandra och den fysiska kroppen. AM är helt klart i harmoni med Steiners grundinställning till verkligheten i vilken han har speciella krafter att se direkt in i ockulta verkligheter utan att behöva bry sig om erfarenheter från tester och replikation detta <ref name=”kheper”> http://www.kheper.net/topics/Anthroposophy/Steiner.htm </ref>. När du påstår att du har clairvoyanta krafter behöver du inte påvisa dina påståenden på det sätt som vetenskapsmän gör. Steiner närmade sig läkekonsten på samma sätt som han närmade sig allt från astrologi till Atlantis till utbildning till lantbrukande till metafysik: han dikterade sina visioner. Varför någon skulle betrakta honom som en vetenskapsmän är ett mysterium. Hans uppfattningar om att vetenskap skulle omfatta förklaringar av hur immateriella entiteter påverkar fysiska entiteter är raka motsatsen till vetenskap.

Se även VoF: Rudof Steiner (samlingssida)

Vetenskap och Folkbildning