Publicerat i Folkvett nr 4/2009.

Folkvett har fått två svar på Dan Tilerts artikel i nr 3 om Studiefrämjandets kurser. Här följer de båda inläggen samt redaktionens kommentar.

Medborgarskolans brev

I nummer 3 av av det utmärkta ”magasinet” Folkvett skriver Dan Tilert om Förmenta folkbildare och avslutar med ”Någonstans borde studieförbunden bestämma sig”. Inom Medborgarskolan bestämde vi oss för ganska länge sedan. Jag bifogar för kännedom ett dokument som ingår i Medborgarskolans interna bindande riktlinjer, där man kan se att vi för fem år sedan förtydligade vad vi anser vara god folkbildning inom Kropp o Själområdet (se främst avsnitten 3–5). Som Tilert upptäckt stämmer inte alltid verkligheten med regelverket. Från centralt Medborgarskolehåll för vi en kontinuerlig dialog med våra duktiga lokala medarbetare bland annat om dessa frågor som sedan resulterar i att den verksamhet som inte följer de interna riktlinjerna tas bort.

Per Forsell
Ställföreträdande förbundsrektor/Verksamhetschef
Medborgarskolans huvudkontor

UR DOKUMENTET ”Kropp och själ inom Medborgarskolan” som Forsell bifogade citerar vi det följande:

Ämnesområden som inte får ingå i Medborgarskolans verksamhet
Vi ska inte bedriva verksamhet som gör anspråk på att kunna bota eller behandla, exempelvis homeopati, eller verksamhet som säger sig kunna diagnostisera olika sjukdomstillstånd, till exempel auradiagnostik. Följande företeelser ska vi undvika:
• Healing – exempelvis reiki, kristaller, chakra-balansering, handpåläggning.
• Terapier och metoder som syftar till att starta upp djupgående processer – exempelvis frigörande andning och gestaltterapi.
• Alternativ medicin där man gör anspråk på att kunna bota och behandla – exempelvis homeopati, blomsterterapi, aromterapi och färgterapi.
• Divinationer/spådomar som sägs förutse framtiden – exempelvis drömtydning, pendling, tarotkort, numerologi.
• Samarbete med medier – verksamhet där man söker kontakt med de döda.
I övrigt gäller att låta det sunda förnuftet råda, att alltid ha med ett mått av kritiskt tänkande.

Studiefrämjandets brev

Till ansvarig utgivare, Folkvett

Blev av min chef, verksamhetsledare på Studiefrämjandet i Stockholm och prenumerant på Folkvett, uppmärksammad på artikeln ”Förmenta folkbildare – oklarheter i kunskapens korridorer”.

Vi reagerar kraftigt på att er skrift har publicerat en så ovederhäftig och ickevetenskaplig artikel.

I ovanstående artikel finns inlägg som vi inom Studiefrämjandet i Stockholm kan ansluta oss till, men där finns också en okunnighet om utvecklingen inom flera ämnesområden. Är det så att den raljanta tonen kanske avser att dölja oväderhäftigheten?

Ett par exempel ur artikeln. Detta skriver ni: ”Och vad ska man säga när samma förbund har en föreläsning om Tomatismetoden? Med diverse exotiska hörselövningar ska de mest häpnadsväckande resultat nås. ’Sömn och koncentration förbättras utan att du behöver lyfta ett finger’”.

Tomatis Nordiska Utbildning AB har sedan många år tillbaka ramavtal med Vattenfallkoncernen för stressrehabilitering och stressprevention med utmärkta resultat. Landstinget i Stockholms Län/Norrtälje kommun och i Västra Götaland/BUP Strömstad använder också metoden sedan många år med likaledes utmärkta resultat. Dessa aktörer har noggrant utvärderat Tomatismetoden och dess effekter i utvärderingsprojekt innan de införlivade den i löpande verksamhet.

Ett slående exempel på illvillighet och oväderhäftighet är en jämförelse med ABF. Där anförs att ”Studiefrämjandet har inte lika många enskilda punkter på sitt freudianska program, men erbjuder å andra sidan inte mindre än fyra terminer med psykodynamik”. Så ovederhäftigt beskrivs erbjudandet om ”Grundläggande utbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning”. Ytterligare kommentarer behövs knappast.

Några exempel på andra ”övertramp” i artikeln: ”Vi möter också våra gamla vänner zonterapin, akupressuren…”. Den snabba samhällsutvecklingen och kraven på individen medför att många av våra medmänniskor far illa. Det kan knappast belasta folkbildningen att den bidrar till att människor får kunskap om och inblick i alternativa metoder som kan vara till hjälp både för ”kropp och själ”. Alternativa metoder som dessutom är upptagna i vår allmänna sjukvård. Från Karolinska Institutets hemsida: ”Kursplan – Komplementär, Alternativ och Integrativ Medicin (…) komplementärmedicinska såsom massage, akupressur, zonterapi, rosenmetoden, qi gong (…)”.

Det är helt korrekt som det står i artikeln att studieförbundens verksamhet med jämna mellanrum skall genomlysas. Det görs också frekvent av både interna och externa granskare. Men den bild läsaren bibringas i artikeln är en helt annan.

En artikel av det här slaget ser ut att vara hämtad ur kvällspressen i nyhetstorka och inte ifrån en skrift som Folkvett som folk skall ta på allvar. Vi tycker att den istället för att upplysa vilseleder den oerfarne läsaren och gör skada istället för nytta.

Karin Heinig
Studiefrämjandet i Stockholm
Ämnesansvarig Beteendevetenskap

Folkvett svarar

FOLKVETT TACKAR för kommentarerna från Medborgarskolan och Studiefrämjandet. Det är positivt att vi får en dialog om folkbildningens innehåll. Däremot är det beklagligt att Studiefrämjandet framhärdar i att försvara ytterst tvivelaktiga terapeutiska metoder.

Det är möjligt att lyssnande på Tomatis-ljud är en avstressande upplevelse, något det i så fall har gemensamt med många sorters musik. Tittar man på vad metoden påstås kunna hjälpa till med så blir listan dock betydligt längre och mindre blygsam än att bara bota stress. Hemsidan <www.tomatis.com> listar ADD, ADHD, inlärningssvårigheter, autism, dyslexi, balans- och koordinationsstörningar, motorikstörningar, Aspergers syndrom, Downs syndrom och depression. Det krävs naturligtvis omfattande bevisning för att godta att Tomatis-metoden skulle ha effekt vid alla dessa tillstånd, men någon sådan tycks inte vara tillgänglig. År 1997 noterade American Academy of Pediatrics och American Academy of Audiology att det saknas stöd för väsentliga delar av anspråken. Om det sedan dess har framkommit stöd i välgjorda studier skulle vi uppskatta om Studiefrämjandet kunde meddela oss var dessa studier finns att tillgå. Redaktionen har inte funnit något sådant i de gängse vetenskapliga litteraturbaserna.

Det kan inte nog betonas att det som behövs för att visa att en behandlingsmetod är effektiv är just välgjorda vetenskapliga undersökningar. Studiefrämjandet hänvisar till att Tomatismetoden har använts av diverse arbetsgivare. Detta duger inte som belägg för att den skulle ha de påstådda positiva effekterna.

Studiefrämjandet ser det som övertramp när vi kallar t.ex. zonterapi och akupressur för pseudovetenskap. Innan man kan säga att en metod har en viss medicinsk verkan måste man som sagt utvärdera den vetenskapligt. Har man inte gjort det kan man inte veta att den fungerar. Så enkelt är det. Det var för att man inte hade kommit så långt i vetenskapsutvecklingen som man så länge drogs med kräkterapi, åderlåtning och liknande. Zonterapi och akupressur har hittills misslyckats fullständigt med att i välgjorda studier ge några positiva resultat. Att i det läget säga att de kan vara till hjälp är att vilseleda.

Naturligtvis är kunskap om metoderna inte skadlig. Om det hade funnits anledning att tro att Studiefrämjandet lärde ut vad vi faktiskt vet vetenskapligt om metoderna så hade Folkvett varit först att applådera. Det intryck som förmedlas är dock inte att avsikten med kurserna är att lära ut att dessa alternativmedicinska metoder inte visats ha någon verkan. Det är oklart för oss vad Karin Heinig vill visa genom att citera ur en kursplan från Karolinska Institutet. För säkerhets skull bör kanske nämnas att förekomst i kursplan vid KI inte betyder att en metod är upptagen i vår allmänna sjukvård.

Medborgarskolans svar visar att det är fullt möjligt för ett studieförbund att ta ansvar för sitt kursutbud och rensa ut kurser som ger felaktiga besked i frågor som kan avgöras vetenskapligt. Vi har inte gett upp förhoppningen att Studiefrämjandet ska kunna bringas till samma insikt. Till dess så skett får Studiefrämjandet finna sig i att vi och andra fortsätter att kritisera ovetenskapliga inslag i kursutbudet.

Redaktionen för Folkvett

VoF avbryter samarbete med Studiefrämjandet

Folkvett-redaktionen har mottagit brevet som återges ovan från Karin Heinig vid Studiefrämjandet i Stockholm. Ungefär samtidigt mottog även Dan Larhammar, styrelseledamot i VoF, ett brev från Håkan Wester vid Studiefrämjandet i Uppsala län. Wester skriver att han författar brevet på uppdrag av sin chef Margareta Johansson. Wester uttrycker missnöje å Studiefrämjandets vägnar med att VoF framfört kritik mot (enligt VoF) pseudovetenskapliga kurser som anordnas av Studiefrämjandet. I Westers brev står bland annat: ”Studiefrämjandet är öppna för alla synsätt och vi finns för alla oavsett vad folk tror. Vi tar inte ställning för de kurser och föreläsningar vi arrangerar. Vi säjer inte nej så länge det inte är skadligt eller olagligt. Det är en del av vårt uppdrag som folkbildare. VoF får gärna kritisera ämnen, och med rätta många gånger kan jag tycka, men vi vill inte att ni kritiserar Studiefrämjandet.”

VoF:s styrelse tycker inte att det är rimligt att en viss kursanordnare, Studiefrämjandet, ska undslippa kritik för sådant som VoF i övriga fall inte drar sig för att kritisera. Studiefrämjandets begäran är orimlig. VoF:s styrelse har därför beslutat att omedelbart avbryta samarbetet med Studiefrämjandet i Uppsala. VoF har där samarbetat med Studiefrämjandet om en studiecirkel. Cirkeln fortsätter i VoF:s regi.

Vetenskap och Folkbildning