Publicerat i Folkvett nr 3/2008.

Under några år har man kunnat utbilda sig till waldorflärare vid Lärarhögskolan i Stockholm i samarbete med den antroposofiska Rudolf Steiner-högskolan. När Lärarhögskolan den 1 januari 2008 uppgick i Stockholms universitet (SU) lät universitetet granska alla kursplaner och litteraturlistor. Man fann då att litteraturen till påfallande stor del var ovetenskaplig inom waldorflärarutbildningen, och att studenterna undanhölls relevant kunskap som ingår i den vanliga lärarutbildningen. Naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid SU, som satts att bedöma kursplaner och litteraturlistor inom lärarutbildningarna, beslutade den 4 juni 2008 att inte godkänna kursplanerna inom waldorflärarutbildningen. I praktiken betyder det att waldorflärarutbildningen försvinner från SU på några års sikt. (Hur kursplanerna och litteraturlistorna kunnat godkännas vid Lärarhögskolan undandrar sig Folkvetts bedömning.)

Till en början gav detta upphov till små reaktioner. Den 24 augusti 2008 kom dock en kraftig protest i form av en debattartikel i Svenska Dagbladet. Av de åtta undertecknarna är de flesta sedan tidigare kända för sitt engagemang för antroposofi i allmänhet eller waldorfpedagogik i synnerhet. Budskapet i artikeln var att waldorflärarutbildningen bör upprätthållas eftersom den stärker ”den pedagogiska mångfalden”.

Resonemanget bortser från att universitetsutbildning ska vila på vetenskaplig grund. Det är en icke förhandlingsbar utgångspunkt. En ”mångfald” som bygger på att man struntar i kritiskt tänkande är tillåten (men knappast önskvärd) i samhället i stort, t.ex. i debattartiklar i Svenska Dagbladet. Vid universiteten ska den däremot inte uppmuntras. Vid universiteten bör mångfald uppmuntras inom vetenskapen.

Folkvett förutsätter att inga andra universitet godkänner waldorflärarutbildning med undermålig litteratur, och att Högskoleverket ställer gängse krav på utbildningens vetenskaplighet om Rudolf Steiner-högskolan skulle ansöka om egen examensrätt för lärare. Det kan dock uppstå politiskt tryck i frågan. Särskilt en del företrädare för Miljöpartiet har offentligt tagit ställning för waldorfpedagogikens förträfflighet.

Är Folkvett principiell motståndare till waldorfpedagogik? Det beror på vari pedagogikens princip består. Om man anser att den ovillkorligen måste bygga på Rudolf Steiners andliga uppenbarelser och alltså ha en ovetenskaplig grund, då är Folkvett principiell motståndare till waldorfpedagogik. Om man däremot tror att den kan förändras, att waldorfanhängarna kan kasta ut den ovetenskapliga litteraturen, av Rudolf Steiner med flera, och ta till sig moderna vetenskapliga rön om barns utveckling och inlärning, då är Folkvett inte motståndare till waldorfpedagogik.

Det senare scenariot är tyvärr osannolikt. Antroposofer är mycket obenägna att förändra sin lära i enlighet med ny kunskap, och de skulle nog inte vilja kalla en utbildning utan Steiner för waldorf. Icke desto mindre ska det bli intressant att se hur waldorfpedagogikens anhängare nu agerar.

Vetenskap och Folkbildning