Publicerat i Folkvett nr 2/2008.

Skapelsekonspirationen. Per Kornhall. Leopard förlag 2008. ISBN 978-91-7343-214-6, 240 s.

Författaren är biolog och gymnasielärare, och har dessutom en intressant bakgrund som ger honom särskild insikt i evolutionsförnekandets psykologi. I många år var han medlem i Livets Ord, och undervisade i deras skola, tills hans högskolestudier i biologi fick honom att inse vilket intellektuellt konkursbo kreationismen är.

Det är dock inte i första hand klassisk kreationism, med Adam och Eva år 4004 f.Kr., som är Kornhalls måltavla i Skapelsekonspirationen. I stället ger han sig på evolutionsförnekarnas senaste förklädnad, Intelligent Design (ID), som systematiskt granskas och avslöjas.

ID-rörelsens förespråkare hävdar själva (se t.ex. www.intelligentdesign.org/whatisid.php) att ID är en rent vetenskaplig teori som inte vilar på religiös grund och inte har någonting med klassisk kreationism att göra. Kornhall visar dock utan svårighet att detta är en ren bluff. Så snart man gräver lite framstår ID-rörelsens religiösa syften med all önskvärd tydlighet, inte minst i den så kallade Wedge-strategin, ID-rörelsens interna strategidokument som läckte ut på internet 1999. Hela dokumentet finns i svensk översättning som bilaga i Kornhalls bok, och originalet är inte heller svårt att hitta på nätet, t.ex. www.antievolution.org/features/wedge.html. Där presenteras ID som ett led i en strategi för att ”besegra den vetenskapliga materialismen” och ”ersätta materialistiska förklaringar med den teistiska förståelsen av att naturen och människorna är skapade av Gud.” (Kornhall s. 232).

Att en rörelse har en dold agenda är skäl nog att kalla den konspiration, och skäl nog att vara särskilt skeptisk mot dess påståenden. Detta gäller i synnerhet när den dolda agendan är så uttalat antivetenskaplig som wedge-strategin är. Men en dold agenda, religiös eller inte, är inte i sig bevis för att ID-rörelsens argument är felaktiga. Efter att ha belagt rörelsens agenda går Kornhall därför vidare med en granskning av argumenten för Intelligent Design. Innan han kommer dit väljer han dock att sticka mellan med en kort introduktion (kap 5) till evolutionsteorin och en genomgång av tidigare evolutionsförnekares vanligaste argument.

I kapitel 6 och 7 analyserar Kornhall argumentationen hos två av ID-rörelsens vetenskapligt tyngsta förespråkare, Michael Behe och William Dembski. Till skillnad från flertalet kreationister är båda två äkta akademiker med forskarutbildning. Båda två försöker bevisa ID genom att utesluta andra förklaringar, Behe genom sitt begrepp ”irreducibel komplexitet” och Dembski genom sitt ”designfilter”. Kornhall lyfter på ett förtjänstfullt sätt fram tidigare kritik mot och svagheter i dessa begrepp, och visar hur irreducibel komplexitet kan reduceras av evolutionen, och hur evolutionära processer slinker igenom Dembskis filter.

Två kapitel som är något fristående från huvudlinjen i boken, men trots detta hör till bokens intressantaste, är kapitel 3 och 8. Kapitel 8 är en översikt av utbredningen av ID och annan kreationism i Sverige, främst med fokus på religiösa friskolor, såväl kristna som muslimska. Kapitel 3 är en intressant och givande reflektion kring den skapelsetroendes bevekelsegrunder, som är mycket nyttig läsning för alla oss som har svårt att fatta hur folk på fullt allvar kan tro på vad vi betraktar som uppenbara stolligheter.

Boken avslutas med en appell till alla goda krafter i samhället att bemöta och bekämpa skapelsekonspirationen. Kornhall har en klar poäng i att ID handlar om mer än bara evolution kontra skapelse – det som ID-rörelsen vill i sin strategi innebär ett övergivande av Upplysningstidens ideal och återgång till ett teokratiskt samhälle. I USA är ID en kraft att räkna med politiskt, om än inte inom akademin, men i Sverige är ID fortfarande en marginell företeelse, och det är inte uppenbart att den faktiska hotbilden här är riktigt lika allvarlig som Kornhall framställer den. ID är dock definitivt en rörelse som förtjänar att hållas ett öga på och upplysas om.

Kornhall kommer alltså med ett angeläget budskap, som han presenterar på ett kraftfullt och tydligt sätt. Tyvärr är boken dock skriven i ett tonläge som torde göra det svårt att nå andra än de redan ofrälsta. Ganska ofta går Kornhall på för hårt, vilket lätt kan få den tveksamme eller vacklande att bli misstänksam eller defensiv. I sak håller jag med om det mesta han skriver, men om syftet är att nå utanför våra kretsar lämnar anslaget en del övrigt att önska. Man kan här jämföra med Maria Gunther Axelsson, som från en liknande bakgrund som ex-kreationist år 2006 kom ut med boken Big bang eller varde ljus? : skapelsemyten som pseudovetenskap. Även denna är starkt kritisk mot kreationismen, men har ett mer lågmält tilltal och känns inte lika polemisk.

Stilistiskt är boken rättfram och lättläst. Dock är citaten i texten påfallande många och långa. Citaten är förvisso oftast relevanta i sitt sammanhang, och det finns en klar poäng i att återge ID-anhängarnas egna ord – men Kornhall går för långt när det i vissa kapitel (t.ex. kap 8) blir mer citat än egenproducerad text. I slutet av boken finns, förutom den ovannämnda Wedge-strategin, ytterligare ett antal mer eller mindre relevanta texter återgivna in extenso. Det hade varit på sin plats att notera både vem som översatt de engelskspråkiga originalen till svenska (det står på försättsbladet att Kornhall själv översatt de flesta, men inte vilka) och hur det står till med copyright på de återgivna texterna, men jag söker förgäves efter dessa upplysningar.

Sammanfattningsvis är detta en bra och nyttig bok att läsa för den som redan har hjärtat på det rätta vetenskapliga stället men inte har klart för sig vad som döljer sig bakom ID-rörelsens vetenskapliga förklädnad. För mig som följt ID-debatten i många år tillförde Kornhalls analys inte så mycket nytt, det mest intressanta var kapitel 3, om de psykologiska bevekelsegrunderna bakom ID. Hans argumentation i övrigt är inte särskilt originell utan bygger till största delen på amerikansk ID-debatt, men det är trevligt att detta nu finns sammanfattat i koncis och lättillgänglig form på svenska. Om ID en dag hotar slå rot ordentligt i Sverige blir detta en mycket värdefull bok.

Sverker Johansson
Vetenskap och Folkbildning