Publicerat i Folkvett nr 1/2008.

Curt Roslund berättar om ett test av astrologins trovärdighet som han ledde 1983 vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.

Från astrologiskt håll har man med viss rätt kritiserat statistiska undersökningar som alltför enkla för att testa något så komplicerat som astrologi. Därför har man försökt hitta vägar att bedöma astrologin som helhet. Ett sådant prov utarbetat av den nederländske forskaren Rob Nanninga utfördes 1994–95. I provet deltog 44 astrologer som hade tio veckor på sig att försöka para samman horoskopen för sju försökspersoner med dessa personers svar på ett frågeformulär med frågor som rörde försökspersonernas karaktär, familjestatus, utbildning, religion, fritidsintressen o.s.v. samt datum för några viktiga händelser i deras liv. Resultatet blev en stor besvikelse för astrologerna. Bästa resultat var tre korrekta sammanpassningar, och 22 astrologer lyckades inte med en enda passning! Medelvärdet var 0,75 rätta matchningar, vilket endast obetydligt skiljer sig från värdet 1,0 för slumpvis sammanpassning. Trots att de medverkande astrologerna fått vara med i utarbetandet av testet och godkänt villkoren klagade de efteråt på att försökspersonerna utvalts på ett sätt som missgynnade astrologerna, att horoskopen var alltför lika, att försökspersonernas svar på frågeformuläret många gånger var likartade, ofullständiga och kanske inte sanningsenliga. Frågorna påstods vara svårförståeliga och missledande. Astrologer tycks vara mästare i konsten att bortförklara sina misslyckanden.

Mindre känt är att ett liknande fast mindre omfattande prov hade utförts redan några år tidigare vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Några av mina teknologer reagerade på ett ständigt återkommande klagomål från astrologernas sida, att vi vetenskapsmän missförstår astrologin, därför att vi inte har någon erfarenhet av hur den används. Så länge vi saknar denna erfarenhet borde vi hålla inne med vår kritik. Mina teknologer föreslog då ett vetenskapligt test om hur väl två etablerade astrologer, Gun Hansson och Maj Björk, kunde skilja två olika människotyper åt enbart med hjälp av deras horoskop. Astrologerna accepterade under förutsättning att de fick vara med om utformningen av testet.

Den första svårigheten var att komma överens om vilka egenskaper som skulle känneteckna de två typerna av människor. Astrologerna ville helst testa människors karaktärsegenskaper som emellertid är svåra att definiera. Eftersom en människas kön i de flesta fall borde gå lättare att entydigt fastställa var vårt förslag att astrologerna skulle tala om vilka horoskop som tillhörde en man respektive kvinna. Underligt nog erkände astrologerna att man inte kan se så avgörande skillnader i ett horoskop.

Så småningom kom vi överens om att astrologerna ur horoskopet skulle ange vilka människor som var snälla eller elaka. Det kan vara svårt att ange vad som karakteriserar en snäll person, men vi enades om att sekreterare måste vara godhjärtade personer som kan stå ut med en besvärlig chef. Det var lättare att hitta elaka personer för är man tillräckligt elak får man med polisen att göra. Vi bestämde att provet skulle gälla om astrologerna kunde avgöra vilka horoskop som tillhörde 15 mördare som erkänt att de begått ett mord och då använt ett verktyg så att blodsutgjutelse uppstått, och vilka som tillhörde 15 sekreterare som vi krävde skulle ha genomgått sekreterarutbildning och ha arbetat som sekreterare i minst två år, dock ej som chefssekreterare.

De två astrologerna låstes in på Hotell Wasa i Göteborg från klockan 8.30 den 21 februari t.o.m. klockan 12.00 den 23 februari 1983. En van tentamensvakt höll uppsikt för att vi skulle vara säkra på att de var avskurna och inte fick hjälp från omvärlden. Vad blev då resultatet? Jo, astrologerna hade faktiskt nio rätt av femton fall. De jublade för de ansåg sig nu ha bevisat astrologins tillförlitlighet, eftersom de haft rätt i fler än hälften av fallen. Men deras resultat är faktiskt inte bättre än vad man kan förvänta sig av slumpen.

När astrologerna sedan upptäckte att teknologerna av ren bekvämlighet gått ned till Sahlgrenska sjukhuset och snabbt charmat läkarsekreterarna att ställa upp i undersökningen såsom representerande snälla människor, beskyllde de oss genast för bedrägligt förfarande. För nog förstod väl alla, ansåg astrologerna, att en läkarsekreterare måste ha samma typ av horoskop som en bloddrypande mördare. Båda arbetar/vistas ju på offentliga anstalter och båda har med blod att göra. Som sagt, astrologer är mästare att bortförklara sina misslyckanden.

Dagen efter att mina teknologer varit på Sahlgrenska sjukhuset började jag få telefonsamtal från läkarsekreterare som ville dra sig ur undersökningen. På min förfrågan varför de inte längre ville delta blev svaret att om att astrologerna klassificerade deras horoskop som typiskt för en mördare, vad skulle då grannar och vänner tänka? Det gjorde mig verkligen ledsen att erfara vilken makt vidskepelse kan ha över människor. För att ingen skulle känna sig kränkt av astrologernas svar beslöt Chalmers att hålla inne med de individuella svaren.

Hur kan det komma sig att astrologi ändå åtnjuter en sådan popularitet, när allt pekar på att den saknar verklighetsanknytning? Många människor imponeras av hur exakt tolkningen av deras horoskop till synes stämmer med vad de tror om sig själva. Vi glömmer lätt att vi gärna uppfattar oss som unika med alldeles bestämda egenskaper och tänker inte på att vi delar samma egenskaper med flertalet i vår omgivning. Människor är så mångfasetterade till vår natur att det vore märkligt om inte en allmänt hållen personlighetsbeskrivning ganska väl skulle passa in på flertalet av oss.

Tron på ett inflytande från stjärnorna är kanske inte heller så svår att förstå i vår tid. Vi lever i en sammansatt värld i ständig växelverkan med andra människor och krafter. Vi känner instinktivt att vi är en del av en större helhet. Då är det lätt att acceptera att det som försiggår ute i rymden också kan påverka oss på jorden. Vi är idag starkt medvetna om att vi påverkas av många gånger osynliga risker i miljön. Det medför att vi också blir öppna för att det kan finnas okända krafter som kan påverka oss från rymden.

Praktiserande astrologer är fullt och fast övertygade om att födelsehoroskopet ger korrekt information om en persons karaktär och livsöde. Det är säkert så de upplever astrologin. De konsulteras ju främst av personer som redan tror att stjärnorna styr deras liv och som därför är beredda att godta allt vad en astrolog kan tänkas se i deras horoskop. Det är också allmänt omvittnat att astrologer brukar vara goda människokännare. Mycket av den framgång de tillskriver astrologin kan i stället ligga i deras förmåga att beskriva en människa precis som denne helst vill att andra skall se henne.

Curt Roslund (f. 1930) är astronom och var under många år verksam vid Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet, varifrån han pensionerades 1995. Han reformerade astronomiundervisningen i Göteborg och var först i Sverige med att anordna universitetskurser om pseudovetenskap. Curt Roslund erhöll 1992 Göteborgs universitets pedagogiska pris. Han har tidigare medverkat i Folkvett med texter om astrologi och om arkeoastronomi. Artikeltexten är hämtad ur Roslunds självbiografiska bok Av lysande stjärnstoft är jag kommen, utgiven på eget förlag år 2007.

Vetenskap och Folkbildning