post id: 9191
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=9191
  
Aktuellt

VoFs partienkät, del 2: Alternativmedicin

Homeopatika är ett exempel på en alternativmedicin.
Homeopatika är ett exempel på alternativmedicin.

Inför Riksdagvalet den 14 september 2014 har VoF ställt några frågor till samtliga svenska partier som idag finns representerade i Riksdagen eller Europaparlamentet*. Frågorna har handlat om ämnen som intresserar många i föreningen och frekvent diskuteras bland medlemmar och sympatisörer på sociala medier. Det handlar om Genetiskt modifierade organismer (GMO), Alternativmedicin och Energipolitik.

I denna andra del presenteras svaren som inkommit på förfrågan rörande Alternativmedicin.

Frågan som ställdes var:

Behöver lagstiftningen kring alternativ/komplementär medicin ändras? Finns t.ex. ambition att skärpa Kvacksalverilagen alternativ att utöka användandet av alternativa metoder inom den skattefinansierade vården?

Centerpartiet: Centerpartiet anser att om allmänheten vill ta del av komplementära eller alternativa metoder och mediciner så är det fritt att göra det, men skattemedel ska endast finansiera vetenskapligt beprövad erfarenhet. Vi ser inget behov av en ny lagstiftning på området.

Feministiskt Initiativ: Feministiskt Initiativ stödjer en utveckling av och därmed också en kvalitetskontroll av den alternativa vården.  När det gäller lagstiftningen återkommer vi till hur och om den behöver förändras.

FolkpartietFolkpartiet har tagit flera initiativ till att skärpa kvacksalveribestämmelserna, strama åt reglerna kring legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården samt inte minst att stävja den framväxande flora av mer eller mindre självutnämnda ”livscoacher” och ”rådgivare” som profiterar på människor med psykiska besvär. Vi menar att kvacksalveribestämmelsen i patientlagstiftningen bör omfatta åtminstone även personer som utger sig för att kunna bota eller behandla psykiska åkommor.

Vi välkomnar också att den allt mer växande marknaden för olika former av kosttillskott, hälsokost och liknande behöver granskas hårdare och omfattas av bestämmelser att kunna styrka påstådda positiva hälsoeffekter samt att dessa preparat ofarlighetstestas på samma sätt som livsmedel.

Kristdemokraterna: Kristdemokraterna ser inget behov av att ändra gällande lagstiftning kring alternativ/komplementär medicin. Sjukvård ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det betyder inte att alternativmedicin inte kan finna sin plats inom denna ram. Forskning måste här ges en chans att påvisa möjliga verksamma och gynnsamma effekter. Det därför viktigt att forskningen ges statens stöd att integrera alternativ medicin i sin verksamhet. I Sverige är sjukvårdens uppgift att bota, lindra och trösta med nyttjande av godkända och verksamma medel. Här tror vi att komplementära och alternativa metoder kommer att spela en allt större roll.

Miljöpartiet: Det som tidigare kallades Kvacksalverilagen har upphävts och bestämmelserna återfinns numera i Patientsäkerhetslagen. Vi föreslår ingen förändrad lagstiftning på detta område.

Moderaterna: För oss är det av avgörande vikt att hälso- och sjukvården alltid håller hög kvalitet. Som patient ska man alltid kunna känna sig trygg med att den vård som ges är den bästa möjliga. En trygg och säker hälso- och sjukvård av hög kvalitet kan endast uppnås om vårdbeslut fattas på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag. Hälso- och sjukvården som erbjuds i Sverige ska därför vara i enlighet med vetenskap och beprövad metod. Problemet för de flesta komplementärmedicinska behandlingar och inriktningar som finns är att det ofta inte finns vetenskapliga bevis för att de faktiskt fungerar. Vi ställer oss inte avvisande till alternativa behandlingsmetoder, men vi menar att den vård som ingår i den skattefinansierade hälso- och sjukvården måste vara säker och i enlighet med vetenskap och beprövad metod.

Piratpartiet: Piratpartiet anser att hälso- och sjukvården ska baseras på kunskap och vetenskapligt konsensus. Vidskepelse ska inte ha någon plats i vården.

Socialdemokraterna: Vi vill inte utöka användandet av s.k. alternativa metoder i den offentligt finansierade sjukvården. Alla metoder oavsett vad de kallas ska prövas för att de om de har verkan och är säkra. Om de inte är det ska de inte användas. Lagstiftningen bör skärpas när det gäller behandling av personer med psykiatriska sjukdomar och besvär. Sverige bör arbeta på många fronter för att förbättra situationen för patienter med psykiska problem. En av dem är att utvidga patienternas säkerhet när de söker behandlingar utanför den offentligt finansierade vården. Vi kräver därför att regeringen tar sitt ansvar för de psykiskt sjuka och genomför en lagändring, som gör det förbjudet för olegitimerad personal att behandla svåra psykiska sjukdomar och personer med självmordsrisk.

Sverigedemokraterna: Vi är principiellt motståndare till statlig sponsring av metoder och mediciner som saknar vetenskaplig förankring.

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet har inga förslag till förändring av lagstiftningen som rör alternativa behandlingsmetoder inom sjukvården. Alla behandlingsmetoder och läkemedel som används inom den offentligt finansierade vården ska möta högt ställda kvalitetskrav och baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Så kallade alternativa eller komplementära metoder ska kunna användas om det finns vetenskapligt hållbara belägg för att de fungerar och är säkra. I den mån det gör det kommer de att upphöra att vara ”alternativa” och införlivas i den traditionella, vetenskapsbaserade medicinen.

* På grund av stor efterfrågan har enkäten kompletterats med svar från Piratpartiet, trots att de numera saknar representation i Riksdag eller Europaparlament.

 

3 responses to “VoFs partienkät, del 2: Alternativmedicin

  1. En del att tänka på, faktiskt. Mycket bra undersökning måste jag säga, blev besviken på vissa svar och lite överraskad av andra. Dessa enkäter har faktiskt hjälpt mig välja inför kommande val.

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning