post id: 31254
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=31254
 
Skeptisk måndag

AI – Artificiell intelligens

HAL 9000


AI är en förkortning av Artificiell Intelligens (eng. Artificial Intelligence) i betydelsen datorprogram som på något sätt simulerar eller efterliknar människors naturliga intelligens. Detta innefattar funktioner som förmågan att lära sig av tidigare erfarenheter, förstå talat eller skrivet språk, problemlösning och generalisering. Detta var länge en futuristisk idé och mestadels ett föremål för science fiction. Ett känt exempel på AI är datorn HAL 9000 (HAL) från filmen ”År 2001 – Ett rymdäventyr” (2001: A Space Odyssey, 1968). I filmen har HAL fått kännedom om hemligstämplad information som den inte får delge astronauterna på rymdskeppet den färdas på. Detta får den att agera på egen hand och aktivt motarbeta det officiella uppdraget till varje pris, även när det sätter astronauternas liv på spel.

Är framtiden redan här?

Science fiction eller inte, arbete med att ta fram AI system har pågått under lång tid. Siri, Google och Alexa är exempel på system som ”förstår” mänskligt tal och översätter det till instruktioner för datorer.

Theatre d'Opera Spatial
“Theatre d’Opera Spatial”, vinnande bidrag i Colorado State Fair

Under 2022 debuterade två AI tjänster på internet som överraskade många med vad de kan åstadkomma:

 • DALL-E är ett system som efter verbal input kan generera fantasifulla eller realistiska bilder. Det skapade stor sensation och kontrovers när konstnären Jason Allen vann tävlingen Colorado State Fair med en bild han skapat med hjälp av DALL-E
 • ChatGPT är ett system som kan generera förklaringar, essäer, uppsatser och till och med poesi baserat på enkla instruktioner. Ett exempel finns nedan. En smått panikartad debatt har nu uppstått i undervisningskretsar om hur man ska förhålla sig till ChatGPT, som faktiskt kan generera helt acceptabla texter som svar på traditionella skoluppgifter


Utöver ovanstående så har digitala översättningstjänster de senaste åren blivit väldigt mycket bättre än tidigare och producerar nu översättningar som kan användas i stort sett utan korrigeringar. Nedan visas ett exempel på vad ChatGPT (version 3.5) kan åstadkomma, sida vid sida med en översättning av resultatet gjord av översättningstjänsten DeepL, som också är en form av AI. Notera att nedanstående är ordagrant det som genererats, utan någon mänsklig korrigering: (översättning av DeepL i höger kolumn)

Instruction: Please describe in less than 500 words what ChatGPT is and what it can be used for

Reply: ChatGPT is a language generation model developed by OpenAI. It uses a transformer architecture, which is a type of neural network that has been shown to be particularly effective at handling sequential data such as text. The model is trained on a large dataset of conversational text, such as that found in online forums, chat logs, and social media. This allows it to generate human-like responses to a wide variety of prompts.

One of the main uses for ChatGPT is to generate text for chatbots and virtual assistants. These can be used in customer service, e-commerce, and other applications where users need to interact with a computer in a natural language. ChatGPT can also be used for other tasks such as language translation, text summarization, and question answering.

Another use of ChatGPT is for creative writing, such as poetry, fiction and news article generation. It can also be used for content creation for social media, email, or other platforms.

In addition, ChatGPT can be fine-tuned on specific tasks and industries by training it on a smaller dataset specific to the task or industry. This allows the model to generate more accurate and relevant responses.

Overall, ChatGPT is a powerful language generation model that can be used for a wide range of applications, from customer service to creative writing. Its ability to generate human-like responses makes it well-suited for tasks where natural language understanding and generation are important.

Instruktion: Beskriv med mindre än 500 ord vad ChatGPT är och vad det kan användas till

Svar: ChatGPT är en språkgenereringsmodell som utvecklats av OpenAI. Den använder en transformatorarkitektur, som är en typ av neuralt nätverk som har visat sig vara särskilt effektiv vid hantering av sekventiella data som text. Modellen tränas på ett stort dataset av konversationstext, t.ex. den som finns i online-forum, chattloggar och sociala medier. Detta gör att den kan generera människoliknande svar på en mängd olika uppmaningar.

Ett av de viktigaste användningsområdena för ChatGPT är att generera text för chattrobotar och virtuella assistenter. Dessa kan användas inom kundtjänst, e-handel och andra tillämpningar där användarna behöver interagera med en dator på ett naturligt språk. ChatGPT kan också användas för andra uppgifter, t.ex. språköversättning, sammanfattning av text och frågesvar.

En annan användning av ChatGPT är för kreativt skrivande, t.ex. poesi, skönlitteratur och generering av nyhetsartiklar. Det kan också användas för att skapa innehåll för sociala medier, e-post eller andra plattformar.

Dessutom kan ChatGPT finjusteras för specifika uppgifter och branscher genom att träna den på ett mindre dataset som är specifikt för uppgiften eller branschen. Detta gör att modellen kan generera mer exakta och relevanta svar.

Sammantaget är ChatGPT en kraftfull modell för språkgenerering som kan användas för en mängd olika tillämpningar, från kundtjänst till kreativt skrivande. Dess förmåga att generera människoliknande svar gör den väl lämpad för uppgifter där det är viktigt att förstå och generera naturligt språk.

Även om det finns element i ovanstående som kan ifrågasättas (är ”transformatorarkitektur” en bra översättning av ”transformer architecture”, och vad menas egentligen med det?) så är detta på en nivå som nog förbluffar många. Hur ska vi ställa oss till elever som (med eller utan lärares tillstånd) använder sig av ChatGPT för att skapa en inlämningsuppgift? Och kommer den nya tekniken att utgöra en allvarlig konkurrens för journalister, författare och konstnärer?

Utöver detta så har ChatGPT (som den fungerar i skrivande stund, version 3) redan kritiserats för att uttrycka sig väldigt auktoritativt även när den råkar har fel rent faktamässigt. Är detta början på en eskalering av det som kallas fake news? I så fall, vad kan vi i göra åt det?

Oavsett svaren på dessa frågor så finns det ingen tvekan om att AI kommer att spela en allt större roll framöver och den stora frågan är hur vi ska förhålla oss till det.

Länkar:

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

 

2 responses to “AI – Artificiell intelligens

 1. AI-tjänster som ovan ersätter redan tex copy-writers (författare) och illustratörer (konstnärer). Så ja, visst är det ett ”hot”. Precis som robotar inom industrin var ett ”hot” mot verkstadsarbetaren. Och därmed används redan AI för att producera drivor med ”fake news”. Så gällande både frågeställningarna är ”loppet redan kört”. Det vi borde fokusera våra tankar och energi på i frågan om AI är enligt mig istället bias. Bias i källorna vi ger ett AI-system samt bias som resultat hur vi använder och därmed tränar ett AI-system. Risken är stor att vi tror AI-systemet är neutralt men dess beteende är en direkt spegling av vår feedback till systemet.

  1. Befarar som du verkar inne på att mänskligheten har räknat sina dagar inom några decennier också pga antropogen klimatpåverkan.Under den delikata mellantiden mellan total utrotning så kan vi ändå underhålla oss med att…
   Nej,jag vet inte svaret?
   Tomas Thorén

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning