integrativ-medicin-ki-osher-centrum
Vid Osher centrum bedrivs forskning kring integrativ medicin.

Integrativ medicin är ett begrepp som ofta används av förespråkare av alternativmedicin, då framför allt som benämning på när vetenskaplig medicin och offentlig vård använder alternativmedicinska metoder. Det finns dock en helt annan betydelse, som innebär att alternativmedicin undersöks med vetenskapliga metoder och ställs under samma evidenskrav som ordinarie medicin. Syftet är att kunna fånga upp eventuella verksamma behandlingar och integrera dem i den konventionella vården och medicinvetenskapen.

Både vetenskap och pseudovetenskap inom integrativ medicin

Denna typ av forskning bedrivs på Osher centrum på Karolinska Institutet, som finansieras av en privat donation. Osher centrum har kritiserats av alternativmedicinska förespråkare för att de inte forskar på t.ex. homeopati, (eftersom det ur vetenskaplig synvinkel är dödfött) och därför försnillar finansiärens gåva. Istället handlar studierna ofta om psykologiska mekanismer och kopplingen mellan kropp och psyke. Det finns också en annan avdelning på KI, Forskargrupp Integrativ Vård, med kopplingar till den antroposofiska Vidarkliniken.

Forskningen har bland annat kunnat visa att Acceptance and commitment therapy (ACT) är verkningsfullt vid kronisk smärta. Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning