Minst två revisorer och två suppleanter väljs av årsmötet. Suppleanterna inträder i den ordning de blivit valda.

Till föreningens årsmöte ska revisorerna avge utlåtande över räkenskaperna och styrelsens verksamhet under föregående år samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet. Föreningens revisorer kan alltid påkalla särskilt medlemsmöte

Revisorer för 2024 är Roland Uhrberg och Jukka Tilli. Suppleanter är Sven Ove Hansson och Kristian Björnberg. Revisorerna kan nås på revision@vof.se

Vetenskap och Folkbildning