Minst två revisorer och två suppleanter väljs av årsmötet. Suppleanterna inträder i den ordning de blivit valda.

Till föreningens årsmöte ska revisorerna avge utlåtande över räkenskaperna och styrelsens verksamhet under föregående år samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet. Föreningens revisorer kan alltid påkalla särskilt medlemsmöte

Nuvarande revisorer är Aija Sadurskis och Roland Uhrberg. Suppleanter är Sven Ove Hansson och Kristian Björnberg.

Vetenskap och Folkbildning