Minst två revisorer och två suppleanter väljs av årsmötet. Suppleanterna inträder i den ordning de blivit valda.

Till föreningens årsmöte ska revisorerna avge utlåtande över räkenskaperna och styrelsens verksamhet under föregående år samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet. Föreningens revisorer kan alltid påkalla särskilt medlemsmöte

Nuvarande revisorer är Aija Sadurskis och Roland Uhrberg. Suppleanter är Sven Ove Hansson och Kristian Björnberg.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.