Inom Vetenskap och Folkbildning ska alla människor känna sig välkomna och trygga och ingen ska känna sig kränkt, trakasserad eller diskriminerad.

Sexuella trakasserier är ovälkommet uppträdande av sexuell natur. Det viktigaste kännetecknet för sexuella trakasserier är att de är oönskade av de som utsätts för dem.

Att motarbeta sexuella trakasserier inom VoF

 • Det är allas ansvar att motverka trakasserier och reflektera över sitt eget beteende
 • Arrangörer och förtroendevalda har ett särskilt ansvar att förhindra sexuella trakasserier.
 • Samtliga arrangemang ska ha en eller flera namngivna arrangörer som ansvarar för att denna policy upprätthålls.

Åtgärder vid trakasserier

 • Förtroendevalda inom VoF som får reda på att en kränkning ägt rum är skyldig att ta kontakt med evenemangets ansvariga, de nationella kontaktpersonerna eller på annat lämpligt sätt föra informationen vidare så att åtgärder kan vidtas.
 • Den som upplever sig utsatt för trakasserier har rätt att markera genom att säga ifrån, eller be någon annan att säga ifrån.
 • För den som utsatts är det alltid möjligt att vända sig till arrangören av ett VoF-arrangemang eller den arrangerande lokalavdelningens styrelse.
 • Såväl arrangörer som den som utsatts kan alltid kontakta de nationella kontaktpersonerna.
 • Det är alltid den utsattas upplevelser som är avgörande, inte omgivningens tolkningar.

Informell åtgärd

 • Om trakasserierna inte upplevs och bedöms vara av allvarlig natur kan en informell lösning vara att föredra, exempelvis avhysning från ett arrangemang arrangerat av VoF eller ett samtal mellan parterna.

Formell åtgärd

 • Om den informella hanteringen inte leder till någon förändring eller om det inträffade är av mer allvarlig natur bör mer formella åtgärder vidtas. Se den längre versionen av policydokumentet för vägledning.
 • Om den utsatte så önskar bör trakasserier av brottslig karaktär polisanmälas.

Uppföljning

Oavsett vilka åtgärder som vidtagits är det viktigt att dessa följs upp för att kontrollera att trakasserierna upphört

Nationella kontaktpersoner


Per Edman, per.edman@vof.se, 073-617 34 26

Vetenskap och Folkbildning