2006-12-11

Fungerar akupunktur alls?
Somliga icke-vetenskapligt grundade behandlingsmetoder är numera ganska väl beforskade. Det gäller t.ex. akupunktur. Många metaanalyser och systematiska översikter har publicerats under de senaste tio åren, men de ger olika slutsatser. Ett skäl till detta är att man kan tillämpa olika strikta metodkriterier på vilka studier man ska inkludera i metaanalysen eller översikten. I en färsk artikel i Clinical Medicine har några engelska smärtforskare gått igenom tidigare publicerade systematiska översikter (35 stycken), och framför allt granskat deras inklusionskriterier. Om man endast ska tro på de översikter som ställt riktigt höga metodkrav på studierna och som dessutom varit nöjaktigt stora, finner man att evidensen för akupunktur alldeles dunstar bort: “Inte i något fall av förnyad analys där endast studier som uppfyllde minimikriterier (randomisering, blindning, storlek och validitet) fick en klar slutsats att akupunktur hjälpte något stöd. De upplevda förbättringarna av akapunktur kom från studier av låg kvalité som troligen är snedvridna [biased].” Under senare år större studier eller översikter misslyckats med att finna stöd för akupunktur mot bl.a. fibromyalgi, illamående vid kemoterapi, spänningshuvudvärk och migrän.

(C.J. Derry m.fl., “Systematic review of systematic reviews of acupuncture published 1996-2005”, Clinical Medicine 6, 2006, s. 381-386.)

– Jesper Jerkert

 

2006-12-10

Scientologiska dagis i Stockholm
Scientologerna driver tre förskolor i Enskededalen och Rågsved i södra Stockholm, rapporterar Stockholm City 2006-12-07. Förskolorna, som heter Måsen, Albatrossen och Tärnan, uppger sig arbeta enligt pedagogiken Applied Scholastics, som uppfanns av scientologins grundare L. Ron Hubbard (1911-86). Förskolorna får tillsammans sex miljoner kronor per år av Stockholms stad, helt i enlighet med gällande regler. “Så länge förskolorna följer förskoleplanen och uppfyller kraven på säkerhet kan vi inte kritisera dem”, säger Thomas Persson, direktör på utbildningsförvaltningen.

– Jesper Jerkert

 

2006-12-10

CSICOP blir CSI
Amerikanska CSICOP, världens största och mest kända skeptikerorganisation, har bytt namn. Den gamla förkortningen CSICOP stod för “Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal”. Det nya namnet är Committee for Skeptical Inquiry, förkortat CSI. Organisationen, som grundades 1976 och sedan starten haft filosofen Paul Kurtz som ordförande, anger särskilt två skäl till namnbytet. För det första var det gamla namnet otympligt. För det andra innehöll det ordet “paranormal”, vilket dels kunde få utomstående som inte läste så noga att tro att organisationen uppmuntrade paranormala föreställningar, dels inte beskrev verksamheten speciellt bra. CSICOP har nämligen ägnat avsevärd uppmärksamhet åt ämnen som inte kan sägas ha med det paranormala att göra.

– Jesper Jerkert

 

2006-12-10

Fortfarande ingen cancer av mobiltelefoner
Stora epidemiologiska undersökningar har gjorts angående mobiltelefoners eventuella farlighet. De flesta har inte funnit några riskökningar förknippade med mobiltelefonanvändning. Dock har tidigare studier inte avsett långsiktiga effekter, eftersom användningen av mobiltelefoner exploderat först under senare år. En ny, gigantisk dansk studie avser ett material på drygt 420 000 mobiltelefonabonnenter som i genomsnitt ägt telefon i 8,5 år. Det är så pass länge att man kan börja tala om långtidseffekter. Emellertid fann man inga anmärkningsvärda riskökningar för någon form av cancer när man jämförde med det danska cancerregistret. Författarna drar slutsatsen att man tack vare det mycket stora materialet kan utesluta att det finns någon stor cancerriskökning kopplad till mobiltelefonanvändning.

(J. Schüz m.fl., “Cellular telephone use and cancer risk: Update of a nationwide Danish cohort”, Journal of the National Cancer Institute 98, 2006, s. 1707-1713.)

– Jesper Jerkert

 

2006-11-30

Pseudomatematik i UNT
Måndagen den 27 november 2006 hade Uppsala Nya Tidning (UNT) en helsida om en amatörmatematiker som påstår sig ha löst ett klassiskt matematiskt problem: Dela en godtycklig vinkel i tre lika delar med hjälp av bara passare och linjal. Inga professionella matematiker var intresserade, så UNT fann det därför säkrast att skrida in och ställa till rätta.

Många, åtminstone äldre, kommer kanske ihåg från sina studier av Euklides att geometriska problem ofta kan lösas med hjälp av endast passare och linjal. Men det finns också några som Euklides gick bet på. De tre klassiska “olösta” problemen i antikens matematik var förutom cirkens kvadratur och kubens fördubbling just vinkelns tredelning.

Efter att Cartesius infört den analytiska geometrin insåg man såsmåningom att konstruktioner med passare och linjal är ekvivalenta med lösningar av andragradsekvationer. Problem som inte matematiskt kan lösas med andragradsekvationer kan i allmänhet heller inte lösas med passare och linjal. För matematikerna var därmed problemet ur världen – de olösta problemen var helt enkelt olösbara. Däremot finns det approximativa lösningar på problemen, och numeriskt är det enkelt att hitta lösningar till godtycklig precision.

Mot denna bakgrund är det inte så konstigt att professionella matematiker inte ville bry sig om den (approximativa) lösning som UNT valde att publicera. Nog hade det varit lätt för en journalist vid UNT i Uppsala att få fram dessa enkla fakta före publicering, men då hade man kanske inte haft något kul att skriva om.

– Hanno Essén & Thors Hans Hansson

 

2006-10-24

Svenskt medium misslyckas
Ett svenskt s k medium, Carina Landin, har anmält sig till Randis miljondollarutmaning. Det innebär att ett första test ska utföras, i detta fall i Sverige. En testning hos Randi blir bara aktuell om personen i fråga lyckas i det första testet. Vårt test ägde rum i Nordiska Museets lokaler eftermiddagen den 24 oktober 2006. Testet bestod i att Landin fick känna på dagböcker genom ett hål i en skärm, men inte se eller öppna dagböckerna. Hon skulle ange om dagboken var skriven av en man eller en kvinna. Hon hade uppgivit att hon skulle klara detta i minst 80 procent av fallen. Därför var testet så upplagt att det krävdes 16 rätt av 20 för att hon skulle anses ha lyckats. De tjugo dagböckerna tillhandahölls av Nordiska Museets arkiv.

Landin identifierade 12 av 20 dagböcker rätt. Därför har hon inte kvalificerat sig för en andra omgång testning hos Randi. (Det kan i sammanhanget nämnas att sannolikheten att lyckas (minst) så bra som 12 av 20 är cirka en på fyra i detta test.) Ytterligare detaljer om testet kommer att redovisas i Folkvett.

Ansvarig för testet var Sven Ove Hansson. I förberedelserna medverkade också Jan Dalkvist och i utförandet Jesper Jerkert.

Läs mer om försöket här: Test av ett svenskt medium (Uppdaterat: 06-11-02)

– Sven Ove Hansson

 

2006-10-15

Darwin attackeras i Polen
Polens biträdande utbildningsminister Miroslaw Orzechowski har kallat evolutionsteorin “en lögn, ett misstag”, enligt TT-AFP. Orzechowski, som är aktiv medlem av konservativt katolska Polska familjeförbundet, har också försökt förklara Darwins tankebanor med att denne kanske var vegetarian och saknade inre glöd.

– Jesper Jerkert

 

2006-10-10

Kritik av kritik
I en notis nedan från 2006-08-28 meddelades att en klimatkonferens på KTH kritiserats. Peter Stilbs, professor vid KTH och anordnare av konferensen, har protesterat i ett mail till undertecknad. Det är sant att protester vädrats, men Stilbs menar att personer med anknytning till IPCC normalt avfärdar sina motståndare som okunniga, utan att närmare precisera vad exakt som skulle vara fel. Uppgifterna om att vissa av talarna skulle vara oljelobbyister avfärdar Stilbs som “förtal som i direkt eller indirekt form cirkulerar på nätet och i olika Wikipediasidor – ingen av de personer som nämns som köpta av någon oljelobby är det i verkligheten. De är mycket seriösa vetenskapare som söker använda sund, ifrågasättande vetenskaplig metodik på detta komplexa problem.”

På förekommen anledning ska följande sägas: Varken den tidigare notisen eller föreliggande notis ska tolkas som något ställningstagande av VoF i endera riktningen i klimatkonflikten.

– Jesper Jerkert

 

2006-09-21

Två kreationister lämnar Riksdagen
I och med valet i september 2006 lämnar två kända kreationister Riksdagen. Tuve Skånberg (kd), Skåne läns norra och östra valkrets, har redan tidigare meddelat att han inte ställer upp ytterligare en mandatperiod. Han har suttit i Riksdagen sedan 1991. Per Landgren (kd) har varit invald genom Göteborgs kommuns valkrets. Han stod överst på de kristdemokratiska listorna även inför 2006, men har blivit förbikryssad av Annelie Enochson, som redan tidigare var riksdagsledamot. Kd hade tidigare två riksdagsplatser från denna valkrets, men backar och får nu bara en. Landgren blir därmed utan plats.

– Jesper Jerkert

 

2006-09-21

Två pseudovetare in i Riksdagen
Två miljöpartister som gjort sig kända för att stödja pseudovetenskap har valts in i Riksdagen: Gunvor G. Ericson, som har engagerat sig starkt för ovetenskaplig medicin i allmänhet och Vidarkliniken i synnerhet, har valts in i Södermanlands läns valkrets. Hon har tidigare varit gruppledare för Miljöpartiet i Landstinget Sörmland och vice ordförande i landstingsstyrelsen. Mats Pertoft, tidigare kommunalråd i Södertälje, har valts in i Stockholms läns valkrets. Han är ordförande i föreningen Vågbrytaren, som har en tydligt desinformativ inriktning.

– Jesper Jerkert

 

2006-09-20

Bildningsförbundens obildningsverksamhet
Ett botaniserande i höstens kataloger från bildningsförbunden visar som vanligt att vissa förbund inte kan skilja på bildning och pseudovetenskap: flera grovt pseudovetenskapliga kurser är utannonserade utan några som helst reservationer. Exempelvis ordnar Studiefrämjandet i Uppsala kurser i feng shui. Kurserna ges av feng shui-konsulten Nina Frid (http://www.greenjade.se/) som liksom andra utövare beskriver läran med luddigt svammel om odefinierade dåliga och goda energier, yin och yang samt de fem “elementen” eld, jord, metall, vatten och trä. Till detta behövs kundens födelsedatum eftersom feng shui grundar sig på astrologiska beräkningar. Studiefrämjandet liksom Studieförbundet Vuxenskolan ger kurser i medicinsk qi gong enligt Biyunmetoden. En sökning i den medicinska litteraturdatabasen PubMed ger emellertid inte en enda träff på Biyun. De webbsidor som propagerar för läran innehåller ingen medicinsk beskrivning eller dokumentation. De berättar endast att Biyun grundades av Fan Xiulan som lärde sig qi gong av sin farmor men tog upp denna metod först när hon i vuxen ålder drabbades av “en svår blodsjukdom”. Fan Xiulan startade 1985 ett hälsohem i ett kolgruvedistrikt väster om Peking där många var drabbade av stendammslunga. På hälsohemmet används enbart qi gong som behandling. Biyun infördes i Sverige 1992 och en skola drivs sedan 1995 i Örbyhus med grundaren Fan Xiulan som lärare. Qigong enligt Biyun “utgår från en samverkan med naturen”: naturliga rörelser, naturlig fokusering av koncentration och naturlig andning. I övrigt hänvisas till den bok som Fan Xiulan skrivit tillsammans med sin dotter och som ännu så länge endast finns på svenska, utgiven 2000 på Svenska Förlaget liv & ledarskap. Fan Xiulan sägs vara professor i medicinsk qi gong men det framgår inte var. Biyun verkar huvudsakligen bedrivas i de nordiska länderna. Är det för att vi är mer mottagliga för orientalisk mystik?

– Dan Larhammar

 

2006-08-28

Ifrågasatt konferens på KTH
11-12 september anordnas på KTH en klimatkonferens, “Global Warming -Scientific Controversies in Climate Variability” som redan före invigningen har väckt stark kritik från etablerade klimatforskare (Arbetaren2006:23). Under rubriken “Why this meeting is a bad idea (comments received)” på konferensens hemsida framför forskarna Tom Wigley, Mike MacCracken och Bert Bolin stark kritik mot konferensens inriktning och upplägg. Intressant att notera på samma hemsida är rubriken “Constructive Feedback” där Richard S. Courtney, en i sammanhanget välkänd olje- och kolindustrilobbyist, tillika inbjuden talare, uttrycker sitt stöd. På talarlistan förekommer minst två ytterligare personer med starka kopplingar till oljelobbyn, Sally Baliunas och Fred S. Singer. Även organisationskommitténs renommé som klimatforskare är föremål för diskussion.

– Anders Borggren & Dennis Andersson

 

2006-07-27

John Beloff död
Den kände brittiske parapsykologen John Beloff, född 1920, avled i juni 2006. Han var i många decennier verksam vid University of Edinburgh. Bland hans böcker kan nämnas The Relentless Question (1990) och Parapsychology: A Concise History (1993). John Beloff var känd för att inte själv lyckas producera positiva resultat, och för sitt stora intresse för enskilda påstådda medier, såsom Eusapia Palladino, Uri Geller och Ted Serios. Han var också bekant för att uttalat stödja filosofisk dualism. Beloff var president i Society for Psychical Research 1974-76.

– Jesper Jerkert

 

2006-07-19

Idrottsstjärnor
Inför finalen i fotbolls-VM uppmärksammade Dagens Nyheter (2006-07-08) att den franske förbundskaptenen Raymond Domenech tagit astrologiska hänsyn i sina lag uttagningar. Han sade till exempel för några år sedan till Le Journal de Dimanche att han inte litade på skorpioner, och det har därför ryktats att detta skulle vara förklaringen till att Robert Pires inte blev uttagen till truppen. Våren 2006 sade Domenech till en tidning att han slutat med astrologin, men i ett tv-program medgav han: “Jag måste ta ut 23 spelare. Om två spelare är lika bra måste jag ju i alla fall välja. Jag har lagt till en parameter jämfört med de alla andra tränare och förbundskaptener använder och det är astrologin, men den är väldigt liten och kommer sist i kedjan.” Domenech ska även ha använt tarotkort för att kartlägga spelarnas personligheter.

– Jesper Jerkert

 

2006-07-04

Vetenskapsakademier försvarar evolutionen
Den 22 juni antog 67 vetenskapsakademier från hela världen, inklusive Kungl. Vetenskapsakademien, ett uttalande som kräver att elever ska förses med fakta kring livets uppkomst och utveckling. Akademierna är bekymrade över att vetenskapligt styrkta bevis döljs, förnekas eller förväxlas med utsagor som inte är vetenskapligt testbara. Uttalandet slår fast att evolutionen styrks av alla oberoende studier i biologi, paleontologi och biokemi samt att ett gemensamt ursprung för alla levande organismer styrks av likheter i den genetiska koden. Människors begrepp om värde och ändamål ligger utanför naturvetenskapens gränser, heter det vidare. Läs hela uttalandet från KVA här och det internationella uttalandet på engelska här.

– Dan Larhammar

 

2006-06-26

Folkbildare får professors namn
Folkloristen Bengt af Klintberg har av regeringen tilldelats professors namn. Regeringens motivering lyder: “[F]ör hans mångåriga och omfattande vetenskapliga och populärvetenskapliga produktion, företrädesvis inom området folklore, samt hans folkbildningsverksamhet mot mytbildning och fördomar”. Sista delen av motiveringen, “folkbildningsverksamhet mot mytbildning och fördomar”, är rena kopian av VoF:s motivering när Klintberg utsågs till Årets Folkbildare 1994. Ett grattis till Bengt af Klintberg!

– Jesper Jerkert

 

2006-06-14

Feng shui på IKEA
Inte heller IKEA lyckas stå emot frestelsen att använda feng shui i marknadsföringen. I sommarkatalogen för 2006 handlar hela 12 sidor om hur hem och trädgård ska planeras för att låta den universella energin chi “flöda fritt och lätt” enligt den “urgamla traditionen”. Helt utan reservationer beskrivs den gammaldags uppdelningen av energi i fem element (vatten, eld, trä, jord och metall) och den förenklade synen på världen i form av motpolerna yin och yang. Till och med förhållandet mellan grannar sägs knytas samman med chi. Katalogen gör reklam för fengshui-terapeuten Agneta Nyholm Winqvists hemsida där man kan anmäla sig till en distansutbildning med 12 undervisningsdagar för att bli certifierad konsult till en kostnad av 24.000 kronor plus litteratur. Bland kursens lärare finns, förutom en akupressör och en antroposofiutibildad dekoratör, även docent Olle Johansson, Årets Förvillare 2004. Kurslitteraturen består av två böcker av Agneta Nyholm Wingqvist samt boken Feng Shui Your Workspace for Dummies. Just så.

– Dan Larhammar

 

2006-06-12

Elöverkänsliga i tunnelbanan
Styrelsen för SL (Storstockholms Lokaltrafik) har beslutat att inrätta mobiltelefonfria zoner i tunnelbanan och bussarna. I dessa blir det förbjudet att ens ha telefonen påslagen. Anna Kettner (s), ordförande i SL, säger att många önskemål om mobilfria zoner har inkommit, dels från människor som tycker att telefonerandet är störande, dels från människor som anser sig må dåligt av telefonerna. Med andra ord har elöverkänslighet anförts som skäl av landstingsmajoriteten (s), (v) och (mp), där framför allt det sistnämnda partiet drivit frågan. Oppositionen är skeptisk: “Att anföra hälsoskäl och säga sig värna om elallergiker är misch-masch. Elallergiker har under alla omständigheter svårt att åka med SL:s fordon som ju är fulla av elektronik”, säger oppositionslandstingsråd Maria Wallhager (fp) till Dagens Nyheter den 31 maj.

– Jesper Jerkert

 

2006-06-12

Högskolekurser om pseudovetenskap
Fempoängskursen “God och dålig vetenskap” har givits i samarbete mellan KTH och Stockholms universitet sedan 2002, och dess popularitet fortsätter att vara hög. En liknande kurs ges också vid Luleå Tekniska Universitet, och nu sällar sig ännu ett universitet till skaran: Karlstads universitet ger hösten 2006 fempoängskursen “Vetenskap och tro” för första gången. Kursansvarig är fysikprofessorn Stephen Hwang. Mer information finns här.

– Jesper Jerkert

 

2006-05-08

Fusk av stamcellsforskare
En av stamcellsforskningens verkliga superstjärnor, den sydkoreanske professorn Woo Suk Hwang, har avslöjats som fuskare. En undersökningskommitté vid Seoul National University rapporterade den 10 januari att två artiklar av Hwang publicerade i tidskriften Science 2004 och 2005 byggde på fabricerade data. I den första artikeln hävdade Hwang och fjorton medförfattare att en stamcellslinje isolerats från en mänsklig blastocyst. I den andra artikeln påstod Hwang och tjugofyra medförfattare att de skapat hela elva mänskliga stamcellslinjer genom att föra över cellkärnor från hudceller till äggceller. Efter undersökningskommitténs rapport deklarerade chefredaktören på Science den 20 januari att de båda artiklarna dras tillbaka.

Hwang avgick den 24/11 2005 som ledare för Sydkoreas forskningssatsning kallad World Stem Cell Hub efter att ha erkänt att äggceller för forskning hade donerats av två forskare i hans labb som fått betalt för detta, vilket han dessförinnan hade förnekat i månader. Ett av Hwangs forskningsresultat har trots allt bekräftats vara korrekt, nämligen kloningen av afghanhunden Snuppy som rapporterades i Nature i augusti 2005. Den whistleblower som slog larm om Woo Suk Hwangs fusk gjorde det anonymt trots att han inte längre arbetade på Hwangs labb. Avslöjande gjordes till ett TV-bolag och inte till universitetet. Det verkar därför som om oberoende instanser behöver inrättas inom forskarvärlden dit misstankar om fusk kan anmälas.

– Dan Larhammar

 

2006-05-08

KAM på högskolan
Södertörns högskola ska starta ett utbildningsprogram om 120 p (3 år) i komplementär medicin. Utbildningen startar hösten 2006 i Flemingsberg. I utbildningsplanen läser vi: “Detta program syftar till att studenter utifrån en grund av naturvetenskaplig kunskap, filosofi och etik samt medicinsk och farmakologisk baskompetens ska studera de komplementära behandlingsformerna. Studenterna ska efter utbildningen kunna bidra till en ökad kunskapsnivå rörande dessa behandlingsformer samt bidra till en saklig analys och diskussion av deras effekt, kvalitet och säkerhet. De ska också kunna bidra till att utveckla samverkan mellan dessa och den etablerade hälsovården.”

– Jesper Jerkert

 

2006-05-08

LTU elsanerar
Luleå Tekniska Universitet har tagit sig för att elsanera några av sina lokaler i syfte att underlätta för så kallade elöverkänsliga. Man kan på goda grunder fråga sig hur mycket det underlättar i slutändan. Att de som kallar sig elöverkänsliga lider av verkliga besvär är det knappast någon som bestrider, men att elektriska fält är orsaken kan efter mycken forskning anses så gott som uteslutet. Att ett tekniskt universitet trots allt på detta sätt ger legitimitet åt uppfattningen att det är de elektriska fälten som är problemet riskerar att än mer isolera de drabbade, som får bekräftat att de måste dra sig undan från det mesta av modern civilisation. I en kommuniké från LTU i januari i år berörs detta inte alls, men man är mycket nöjd med att kunna sänka fälten och även om man i skrivande stund förvisso inte känner till några elöverkänsliga på universitetet så hoppas man hitta några vad det lider.

– Dan Tilert

 

2006-05-08

Kvantmedicin på KTH
En konferens i det klart pseudovetenskapliga området “kvantmedicin” hölls den 28-29 april i KTH:s lokaler. (KTH var dock ej arrangör.) Bland talarna kan noteras Leif Salford och Bertil Persson från Lunds universitet. Salford och Persson är kända för sina kontroversiella studier av biologiska effekter av mobiltelefoner (se Folkvett 4/2005, s. 19-23). Deras arbete har såvitt bekant ingen speciell kvantfysikalisk anknytning. Nu har de verkligen hamnat i dåligt sällskap.

– Jesper Jerkert

 

2006-05-08

Tjernobyl firar 20 år
Det är nu 20 år sedan haveriet i Tjernobyl. Sedan dess har det cirkulerat vilt skiftande uppskattningar av olyckans effekter, vilket föreningen tidigare uppmärksammat. Statens Strålskyddsinstitut, SSI, ägnar ett helt nummer av sin tidning Strålskyddsnytt åt detta tema. Det finns på http://www.ssi.se//tidningar/PDF/lockSSN_PDF/SSN_1_2006.pdf och är väl värt en grundlig titt.

– Dan Tilert

 

2006-05-08

Svensk skepsis på franska
I nyhetsbrevet Le Trait d’Union, som utges av Comité Para, de franskspråkiga belgiska skeptikerna, läser vi följande lilla notis i det senaste numret: “Appel aux membres: Nous recherchons une personne ayant une connaissance suffisante du suédois pour traduire en français des articles sur le paranormal écrits dans cette langue.” Bakgrunden torde vara att VoF och Comité Para byter tidskrifter med varandra. Efterlysningen kan även göras bland VoF-medlemmar med utmärkta franskkunskaper. Hugade översättare kan höra av sig till M. Soupart, msoupart@skynet.be. Information om Comité Para finns på www.comitepara.be.

– Jesper Jerkert

 

2006-05-08

Fungerar kiropraktik?
Kiropraktik uppfanns av amerikanen D. D. Palmer (1845-1913) i slutet av 1800-talet. Palmer ansåg att han fått kunskapen på andlig väg. Dagens kiropraktorer är – åtminstone i Nordamerika – starkt splittrade mellan de mer och mindre vetenskapligt inriktade. I en undersökning bland 600 kanadensiska kiropraktorer (J Can Chiropr Assoc 46(3), 2002, s. 173-184) ansåg 74% att kontrollerade kliniska prövningar inte var det bästa sättet att utvärdera kiropraktiken, och 68% instämde i påståendet att de flesta sjukdomar orsakas av snedheter i ryggraden (“spinal malalignment”).

Fungerar kiropraktik? Den vetenskapliga evidensen är tunn. En central behandlingsmetod inom kiropraktiken är manipulation, det vill säga tryck eller knådning med händerna av framför allt ryggrad och nacke. Den som vill sätta sig in i forskningen kan utgå från en ny systematisk översikt (E. Ernst & P. H. Canter, “A systematic review of systematic reviews of spinal manipulation”, Journal of the Royal Society of Medicine 99, 2006, 192-196). Författarna konstaterar att tidigare översikter givit lite olika besked, men att en kvalitetsgranskning indikerar att det inte finns data som påvisar effektiviteten hos ryggradsmanipulation för något enda tillstånd.

– Jesper Jerkert

 

2006-05-08

Sierska spådde fel
I Västerbottens Folkblad den 4 februari 2006 läser vi om Sol Brith Rönnqvist, dotter till sierskan Saida. Sol Brith har också fått gåvan, säger hon. För att demonstrera detta ger hon en karakteristik av den vid denna tid ännu inte gripne Hagamannen, som våldtagit ett antal kvinnor i stadsdelen Haga i Umeå: “- Han bor tillsammans med äldre personer, förmodligen hans föräldrar. Hon tror att mannen varken arbetar eller studerar. – Han bara driver omkring där hemma. Enligt Sol Brith har han inget körkort och han cyklar inte heller. När han åker in till Umeå på sina räder tar han bussen.”

Den man som greps i mars och sedermera erkände våldtäkterna visade sig bo med fru och två barn. Han hade ett ordnat liv och fast anställning. Han var påfallande intresserad av bilar och hade självfallet körkort.

– Jesper Jerkert

 

2006-05-08

Temanummer om pseudovetenskap
Den finlandssvenska kulturtidskriften Ikaros ägnade ett temanummer (nr 2, 2006) åt “anti- och pseudovetenskap”. Det har blivit ett ambitiöst nummer med intressant innehåll.

Filosofiprofessorn Lars Hertzberg gör i en krönika en intressant reflektion om skillnaden mellan parapsykologisk och annan forskning. När man upptäckte t ex radioaktiv strålning eller virus, fick man skapa nya begrepp för att förklara sina upptäckter. Parapsykologin “ställer däremot kärran framför hästen. Man tar ett begrepp som har sitt hemvist i folklore, i fiction eller i en persons föreställningsvärld, och frågar sig om detta begrepp har en motsvarighet i verkligheten.”

Ikaros’ redaktören har intervjuat en homeopat som även är läkare. Intervjun innehåller bl a följande lilla tankeutbyte:

– En av homeopatins stötestenar är att den inte vetenskapligt kan bevisas fungera. Är det viktigt att homeopatin blir mer vetenskaplig?

– Det är inte alls viktigt så länge det fungerar. Vilket homeopatin gör. De som kommer hit bestämmer själva om de vill pröva på behandlingen. Den vetenskapliga aspekten är totalt frånvarande i det beslutet.

Visst, men var det någon som begärde att patienterna skulle utvärdera behandlingarna vetenskapligt? Vi som vill ha en vetenskapligt välgrundad vård brukar kräva att vårdgivarna ska svara för den utvärderingen, innan de beslutar vilka vårdalternativ patienterna ska erbjudas.

– Sven Ove Hansson

 

2006-05-08

Ineffektiva böner
En stor studie av böners inverkan på patienter som genomgår bypass-operation har publicerats (H. Benson m.fl., “Study of therapeutic effects of intercessory prayer in cardiac bypass patients”, American Heart Journal 151(4), 2006, s. 934-942). Patienter randomiserades till tre grupper, ca 600 i varje grupp. För grupperna 1 och 3 ordnades förbön dagligen av tre olika kristna samfund. Grupp 2 fick ingen ordnad förbön. Patienter i grupperna 1 och 2 visste inte huruvida de fick ordnad förbön eller ej, medan patienter i grupp 3 var informerade. Data om vilka komplikationer som tillstötte under operationen eller inom en månad samlades in och analyserades. Man fann inga skillnader mellan grupperna 1 och 2. Mellan grupperna 2 och 3 fanns dock skillnaden att grupp 3 drabbades av fler komplikationer. Att känna till att man blir bedd för verkar alltså ha negativ inverkan. Effekten var dock ganska liten.

– Jesper Jerkert

 

2006-04-18

Riksdagsledamot i kd vilseleder om evolutionen
Kristdemokraternas riksdagsledamot Per Landgren motionerade i höstas (2005-09-29) om att undervisning om evolutionen (“biologiska ursprungsfrågor”) på gymnasiet bör koncentreras till filosofiämnet. Landgren refererar i sin motion, på samma sätt som tusentals kreationistiska webbsidor, till den engelske biologen Gerald A. Kerkut som 1960 i sin bok Implications of Evolution skulle ha skrivit att “evolutionsläran hade stelnat till en dogm som inte fick ifrågasättas”. Emellertid skrev Kerkut i förordet att han ansåg att evolutionen på många sätt är en tillfredsställande förklaring till vissa observationer. Det han granskade var vissa antaganden beträffande evolutionära släktskap bland djur som han räknade upp tillsammans med frågor om livets ursprung. Vad Landgren undviker att berätta är att upptäckten av den genetiska koden, som reder ut Kerkuts alla evolutionära frågor, gjordes strax efter att boken publicerades. Denna upptäckt belönades med Nobelpris 1968.

I sin motion beskriver Landgren diskussionen om gradvis kontra språngvis evolution som “motsättningar mellan olika skolbildningar”. Denna illusoriska motsättning har för länge sedan retts ut av Richard Dawkins och andra evolutionsbiologer.

Landgren citerar evolutionsbiologen Ernst Mayr som i sin bok The Growth of Biological Thought 1982 skrev att bevisen för evolutionen endast fungerar om man postulerar att evolutionen har ägt rum. Men det som Mayr skrev var att för att kunna tolka fossil, arv och variation var man tvungen att befria sig från den förhärskande tron på att varje detalj i universum åstadkommits av en intelligent skapare och från tron att världen är ung och oföränderlig. Dessa dogmer övergavs på 1800-talet i ljuset av nya och noggranna observationer som påvisade livsformernas variation och jordens höga ålder.

Det resonemang som Landgren för, med nämnande av både Newton och Descartes trots att dessa levde långt innan evolutionen upptäcktes, utmynnar i att inom filosofiämnet bör “förklaringsmodeller som olika evolutionsläror och intelligent design (ID) med eller utan evolution fritt kunna konkurrera utan att de filosofiska utgångspunkterna mörkas”. Men filosofiämnet bortser inte från de välkända vetenskapliga och historiska fakta som Landgren ignorerar i sin motion. Hans sätt att selektera föråldrade citat visar med all önskvärd tydlighet varför undervisning om evolutionen behövs i biologi, nämligen för att kreationister som Landgren inte ska kunna vilseleda med sin anakronistiska historiebeskrivning och sin kvasifilosofiska jargong.

Motionen avslogs den 22 mars 2006 av riksdagen i enlighet med utbildningsutskottets betänkande.

– Dan Larhammar

 

2006-03-12

Kreationister missade chanser
Förespråkare för kreationism och intelligent design säger sig ha svårt att få sina evolutionskritiska resonemang publicerade i vanliga vetenskapliga tidskrifter. Detta beror förmodligen på att deras data är ofullständiga och att deras slutsatser är orimliga och ogrundade. Den ende forskare som publicerat originaldata som påstods motsäga evolutionen (Kuznetsov, 1989) visade sig ha fabricerat sina data (Larhammar, 1994). Nyligen har dock den anti-evolutionära organisationen Discovery Institute i Seattle kommit på en ny strategi att komma in i vetenskapliga tidskrifter. Inför konferenser brukar forskare skicka in kortfattade sammanfattningar av de resultat som de avser att presentera. Dessa sammanfattningar, så kallade abstract, publiceras ibland i tidskrifter. Sådana abstract genomgår dock inte alltid den sakkunniggranskning som görs av vanliga vetenskapliga manuskript. Här finns alltså möjligheter att helt utan granskning få vilka idéer som helst publicerade i fina sammanhang. Den franske homeopaten Jacques Benveniste lyckades 1997 få ett sanslöst abstract publicerat i samband med en stor internationell immunologikonferens. Senare belönades han för sina osannolika resultat med sitt andra Ig-Nobel-pris. Ifjol skickade på pin kiv några forskare in ett orimligt abstract (i Alan Sokals anda) till en tvivelaktig konferens i informationsteknologi för att testa om det skulle bli godtaget. Det blev det (se denna artikel i Nature).

Nu har alltså Discovery Institute insett denna möjlighet och lyckats få minst fyra konferens-abstract publicerade varav tre i framstående vetenskapliga tidskrifter. En av författarna är Jonathan Wells som skrev den antievolutionära boken Icons of Evolution på vilken två av abstracten är baserade. Bokens ovetenskaplighet och osaklighet har belysts av flera recensenter, exempelvis Alan D Gishlick. När kreationister nu funnit en möjlighet att publicera sina rön i vetenskapliga tidskrifter kunde man kanske vänta sig att de skulle ta tillfället att presentera sina allra mest övertygande bevis mot evolutionen. Men det är samma gamla överdrivna nidbilder av evolutionen som upprepas. På så sätt avslöjar dessa abstract kreationismens totala brist på substans.

(Källa.)

– Dan Larhammar

 

2006-03-12

Känd kreationist död
Kreationisten Henry M. Morris har avlidit vid 87 års ålder. Morris grundade år 1970 kaliforniska Institute for Creation Research, som företräder en ungjordskreationism driven av tro på bibelns ofelbarhet. Morris skrev åtskilliga kreationistiska böcker, samtliga utan vetenskapligt värde. Bland dessa kan nämnas den tidiga The Genesis Flood(1961) tillsammans med teologen John C. Whitcomb, i vilken huvudbudskapet är att syndafloden skapade Jordens nuvarande utseende. Publiceringen utgjorde startskottet för den nu verksamma kreationiströrelsen. Boken har beskrivits som en “handbok i kreationism” och har sålts i över 250 000 exemplar. Redan denna bok innehåller falska och missvisande citat, så typiska för kreationister av alla schatteringar. Här är som omväxling två citat fällda av Morris själv (enligt Wikiquote): “Inga geologiska svårigheter, verkliga eller inbillade, kan tillåtas att få företräde framför de klara beskeden och nödvändiga slutledningarna i Skriften.” “När vetenskapen och Bibeln säger emot varandra, har vetenskapen uppenbarligen feltolkat sina data.”

– Jesper Jerkert

 

2006-02-09

… liksom för homeopatisk ögonläkare
HSAN har 2006-01-02 beslutat att dra in läkarlegitimationen för en ögonläkare som i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet har skrivit ut egentillverkade preparat, honung, socker, homeopatika och viagra mot ögonsjukdomar (HSAN 2005/2059:B3). Flera patienter har kommit till skada. Läkaren har under lång tid varit föremål för Socialstyrelsens utredningar. Han är också känd som författare till ett antal pseudovetenskapliga artiklar om homeopati, bl.a. i Medical Hypotheses.

I ett yttrande till HSAN har läkaren framhållit att “många friska barn har hällts ut med badvattnet när den materialistiska världsbilden växte sig stark på bekostnad av gammal vishet och beprövad erfarenhet”. Han hänvisar också till antroposofisk medicin: “Naturvetaren och filosofen Rudolf Steiner byggde den tankemässigt stabila bron mellan urgammal atavistisk kunskap formulerad av Samuel Hahnemann och benämnd ‘homeopat’ och den då gängse använda naturmedicinen (…). Läkaren Ita Wegman med Rudolf Steiner skapade grundvalen för ett utvidgat medicinskt paradigmsystem”.

Läkaren inkompetensförklarar en representant för Socialstyrelsen med tillägget: “Jag har absolut inget emot att undervisa henne, begärt arvode för gruppundervisning eller för enskild undervisning är 1000 kr i timmen, lokal tillhandahålls av Socialstyrelsen.”

– Jesper Jerkert

 

2006-02-09

Legitimation indragen för antroposofisk läkare…
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) har 2005-12-15 beslutat att dra in legitimationen för en läkare som i stor mängd diagnostiserat patienter som kroniskt tungmetallförgiftade och/eller elöverkänsliga (HSAN 1593/05:B5). Han har gjort detta utifrån bristfälliga diagnosmetoder. Läkaren har förskrivit läkemedel i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. Han har även skrivit ett intyg om att en patient inte behöver ha halvlyset på vid bilkörning på grund av elöverkänslighet.

Läkaren har varit föremål för Socialstyrelsens tillsyn sedan lång tid tillbaka. Exempelvis har han i ett intyg angivit att en patient inte bör äta griskött, eftersom det ökar tendensen till luftvägsinfektioner. Socialstyrelsen uttalade att medicinsk grund för en sådan rekommendation saknades. I ett annat fall har läkaren i ett intyg rekommenderat att en patients samtliga återstående tänder skulle dras ut. Socialstyrelsen påtalade att det av patientens journal inte framgick att det ställts någon odontologisk diagnos, inte heller att läkaren tagit del av röntgenbilder och odontologisk journal.

Läkaren är engagerad i Läkarföreningen för Antroposofiskt Orienterad Medicin (LAOM). År 1994 utgav han boken Mistel mot cancer på antroposofiskt förlag.

– Jesper Jerkert

 

2006-02-02

Psi-spåret lever
I Folkvett 2/2003 kritiserade undertecknad experiment med psi-spåret som rapporterats av Jens Tellefsen och Nils-Olof Jacobson i en parapsykologisk tidskrift. Psi-spåret är ett förmodat tankespår av okänd fysisk karaktär som antas bildas mellan en person som tänker intensivt på ett föremål och föremålet. Spåret ska kunna detekteras med slagruta.

I Sökaren 6/2005 skriver Göte Andersson (psi-spårets upptäckare/uppfinnare) att han utfört nya experiment som klart visar att spåret finns och kan detekteras med slagruta. De nya experimenten är metodologiskt bättre än de gamla, men tyvärr når de ännu inte acceptabel nivå. Två bekymmer kvarstår. (1) Experimenten är fortfarande inte helt blinda, eftersom föremålen inte göms ordentligt. Om man kommer tillräckligt nära målet kan man antagligen se det med blotta ögat. (2) Anderssons försäkringar om att de nya experimenten är statistiskt utvärderingsbara stämmer inte. Föremålen göms genom att man lottar fram ett tal från 1 till 25. En gömmare tar sedan detta antal steg längs en förutbestämd sträcka och lägger ned föremålet i gräset. Men det finns förstås ingen garanti för att stegen alltid är lika långa, och om rutgängaren kommer tillräckligt nära föremålet kan han – som sagt – antagligen se det, även om han ursprungligen varit på väg mot en punkt något eller några steg från den korrekta. Därför kan man inte säga att det finns exakt 25 gömställen.

Båda bekymren skulle enkelt kunna avhjälpas om föremålen gömdes ordentligt på en av ett bestämt antal platser, där platserna är tydligt utmärkta. Man kunde t.ex. lotta fram under vilken av 25 jämnt utplacerade plastkoner som föremålet ska gömmas.

Låt oss hoppas att nästa rapport om psi-spåret beskriver metodologiskt oantastliga experiment.

– Jesper Jerkert

 

2006-01-29

Astrolog: Tidningarnas horoskop är bara blahaj
I Upsala Nya Tidnings ungdomsbilaga Kaktus har Jasmine Stavenow jämfört tidningshoroskop med varandra. Hon finner att de inte säger samma saker för ett och samma stjärntecken. Extra märkligt är att två inbördes oförenliga horoskop, i Frida och SOLO Girl,skrivits av samma astrolog, Britt-Marie Rasque. Rasque vill dock inte svara på några frågor.

Erik Hesser, astrolog för Damernas Värld, är desto mer talför: “Oftast när jag skriver horoskopen sitter jag hemma vid min dator. Jag använder ett speciellt program som talar om hur planeterna står i förhållande till varandra. Utifrån det hittar jag på historier.” Reportern frågar om han alltså inte tycker man ska ta det som står i horoskop på allvar, och får svaret: “Verkligen inte. Det som står i tidningarnas horoskop är bara blahaj. Det skulle omöjligt bara kunna finnas tolv olika sorters personer i hela världen. Själv läser jag aldrig horoskop i tidningar. Bara de jag själv har skrivit.”

Hesser gör dock även individuella, “seriösa” horoskop. De kostar en slant: “Kostnaden beror på hur fräck man är, men jag tar 700 kronor.”

(Läs artikeln här.)

– Jesper Jerkert

 

2006-01-08

En misslyckad metaanalys från Cochrane
Cochrane-samarbetet (The Cochrane Collaboration) är ett internationellt oberoende organ välkänt för sina högkvalitativa medicinska översikter och metaanalyser (se www.cochrane.org). Dess första klara misslyckande har nu konstaterats. I en översikt över publicerade forskningsresultat kring effekterna av medicinska interaktiva webbplatser påstods att personer som nyttjar sådana webbplatser har sämre hälsa än andra jämförbara personer. Denna slutsats fick genomslag i massmedia, även i Sverige. Det visade sig dock att Cochrane-gruppen i många fall stoppat in felvända data i sin statistiska analys. Forskarna utgick ifrån att en siffermässigt negativ förändring hos gruppen som använde medicinska webbplatser var dålig. Men det kan förstås ofta vara hälsomässigt bra att ha låga halter av t.ex. vissa ämnen i blodet. Om Cochrane-forskarna tagit hänsyn till detta hade deras slutsatser blivit helt annorlunda. Misstagen upptäcktes ganska snabbt efter publiceringen, och översikten drogs in inom två veckor.

Jörgen Malmquist skriver om fallet i SBU:s tidskrift Vetenskap & Praxis 3-4/2005. Malmquist menar att detta misstag ingalunda ska kasta misstankar över Cochrane-samarbetet i stort. Slutsatsen bör snarare bli att även metaanalyser måste läsas kritiskt. Den forskare som utför en statistisk analys måste mata in värdena korrekt. Ett statistiskt dataprogram kan inte tänka.

– Jesper Jerkert

 

2006-01-08

KI satsar på integrativ medicin
Såsom tidigare meddelats i Folkvett (ledaren i nr 3/2005) har Karolinska Institutet fått en privat donation på ca 43 miljoner kronor förskapandet av ett forskningscentrum inom “integrativ medicin”. Benämningen används ofta som synonym till alternativmedicin. Exakt vilken inriktning verksamheten får återstår att se. Vad som inte framgått av medierapporteringen är att KI har förbundit sig att självt skjuta till 6 miljoner dollar (ca 48 miljoner kronor) till centret under en tioårsperiod. Det rör sig alltså om en enorm satsning.

– Jesper Jerkert

Vetenskap och Folkbildning