Dan Larhammar rapporterar om ett allvarligt fall av medicinsk pseudovetenskap.

Sommaren 2011 anmäldes företaget Allergikliniken i Hedemora till Konsumentombudsmannen (KO) för överdrivna påståenden om behandling med bioresonans.

Företaget hävdade på sin webbsida: ”På Allergikliniken i Hedemora kan du bli av med dina allergibesvär oavsett vad du är allergisk mot. Resultaten är mycket goda: 8 av 10 är besvärsfria efter i snitt 10 behandlingar”. Anmälan till KO rapporterades i Södra Dalarnes Tidning av journalisten Rolf Sundblad. Han intervjuade både anmälaren, KO och övertecknad som förstås uttryckte skepsis mot konceptet med bioresonans och mot de påstått goda behandlingsresultaten. Allergiklinken ägs av Life Cooperation Sweden AB i Värmdö med Jan Erik Ekström som registrerad ledamot. Dess marknadsansvarige, Lars Tennberg i Stjärnsund, avfärdade kritiken som okunnig och hälsade mig välkommen till Hedemora för att personligen se hur Bicom-apparaten fungerar.

Trots denna inbjudan till Allergikliniken uppstod snabbt en ovilja från deras sida att låta mig besöka dem. Så småningom blev i alla fall ett studiebesök inbokat senare förra hösten. Allergikliniken använder bioresonansinstrumentet Bicom 2000 som sägs kunna utföra både undersökningar och behandlingar av allergibesvär. Instrumentet började tillverkas i Tyskland 1987 där det hade utvecklats av läkaren Franz Morell (avliden 1990) som var aktiv scientolog, och av hans måg elektronikingenjören Erich Rasche. Tillverkningen görs av företaget Regumed GmbH utanför München som leds av en annan scientolog, Hans Brügemann.

Kopplingarna till scientologin kan tyda på att idéerna kring bioresonansmönster går tillbaka på scientologernas elektropsykometer, E-meter, som mäter hudens konduktivitet och därmed liknar så kallade lögndetektorer (vilkas användbarhet för lögndetektion starkt ifrågasatts). Scientologerna anser att apparaten kan mäta mentala tillstånd och känslor. Irrelevant dokumentation Visningen av apparaten i Hedemora skulle göras av klinikchef Olle Svensson som presenteras på Allergiklinikens webbsida som erfaren Bicom-terapeut. Inför mitt besök skickade han dokumentation om Bicom och det snarlika instrumentet MORA samt sammanställningar av behandlingsresultat. Enligt Olle Svensson kommer MORA från samma ursprung som Bicom varför de båda instrumenten kan likställas. Namnet MORA är härlett ur uppfinnarnas namn Morell och Rasche.

De 15 dokument jag fick innehöll emellertid inga vetenskapligt hållbara belägg för effekt utöver placeboeffekten. Studierna var små och de var publicerade i obskyra tidskrifter eller inte alls, och studierna saknade kontrollgrupp. Flera av dokumenten var helt irrelevanta för frågan om apparaten har någon effekt. Ett av dokumenten hävdade att Bicom verkar enligt homeopatiska principer. Det skulle i så fall innebära att det trotsar kända naturlagar. En text påstod att Bicom har sina rötter i traditionell kinesisk akupunktur. Inte heller denna metod presterar bättre än placebo i välgjorda studier med relevanta kontroller. Inget av dokumenten beskrev eller förklarade hur en patientundersökning eller behandling går till. Jag blev därför än mer förväntansfull inför det planerade studiebesöket på Allergikliniken.

Inga positiva resultat
En sökning i den medicinska litteraturdatabasen identifierade blott två studier med Bicom-instrument. Den första utfördes av läkaren professor Martin Schöni i Schweiz och publicerades 1997. Det rör sig om en behandlingsstudie av 32 barn med diagnostiserad atopisk dermatit, ett genetiskt betingat eksem. Behandlingen var dubbelblindad och utfördes av en Bicom-terapeut. Resultatet var att Bicom-behandlingen inte gav någon signifikant förbättring. Anmärkningsvärt är att ett av dokumenten som jag fick från Allergikliniken var en kritisk granskning av den negativa schweiziska studien. Granskningen var beställd av Bicom-tillverkaren Hans Brügemann och utförd av en konsultfirma utanför München. Konsulten ansåg att studien var fel utförd och att den var alltför liten för att kunna leda till slutsaten att Bicom inte har någon effekt – för detta skulle enligt konsulten krävas 100 patienter i varje grupp. Icke desto mindre ansåg konsulten att studien visat att Bicom har effekt, tvärtemot forskarnas slutsats, och därför är ”proof of concept”! Denna köpta tvivelaktiga kritik ter sig närmast komisk med tanke på att Bicom-förespråkarna efter 35 år inte publicerat en enda studie som kommer ens i närheten av den schweiziska när det gäller upplägg och kvalitet.

Den andra publicerade studien gällde MORA bioresonansterapi på 21 patienter med magproblem. Författarna drog slutsatsen att bioresonans kan ge tydlig förbättring. En kritiskt granskning i tidskriften FACT, Focus on Alternative and Complementary Therapies (grundad av Edzard Ernst), påpekade emellertid att studien inte var dubbelblindad och att alla bedömda parametrar var subjektiva och således svåra att värdera. Ytterligare brister påtalades som sammantaget gör att slutsatsen om effekt saknar grund.

Inställt besök
Att enskilda klienter kan tycka sig uppleva förbättring efter behandling med Allergiklinikens Bicom-apparat är inte konstigt. Placeboeffekten är kraftfull i de flesta typer av behandlingar. Dessutom kan många symptom förbättras som ett led i sjukdomars naturliga förlopp och en del går över av sig själva eller tack vare andra förändringar i miljö eller livssituation. Ju högre belopp människor betalar för en behandling, desto större kan placeboeffekten bli tack vare höga förväntningar även om behandlingen i sig är helt verkningslös. Den terapeut som utför behandlingen utan att föra noggrann journal över alla patienter och deras sjukdomar och symtom kan förledas att tro att den utförda behandlingen har hög effektivitet. Det är nämligen lätt att glömma alla patienter som inte fick någon förbättring, vare sig upplevd eller objektivt konstaterad med mätningar.

Mitt studiebesök hos Allergikliniken blev dessvärre inställt av dem med kort varsel. Efter flera ytterligare förfrågningar fick jag i maj i år (2012) definitivt besked från dem att de inte vill ta emot mig för att visa hur Bicom fungerar. Detta alltså trots att initiativet ursprungligen var deras eget, de till och med krävde att Södra Dalarnes Tidning skulle publicera deras inbjudan.

KO kritiserar
Konsumentombudsmannen gjorde sin utredning snabbt under hösten 2011 och meddelade den 7 november att Allergiklinikens marknadsföring var kraftigt överdriven och måste mildras på hela 17 punkter, vilket rapporterades i Södra Dalarnes Tidning den 11 november. KO fann det särskilt allvarligt att Allergikliniken på sin hemsida hänvisar till en artikel där det sägs att bioresonansterapi framgångsrikt kan användas som understödjande cancerbehandling. KO meddelade att påståendet står i strid med patientsäkerhetslagen som förbjuder icke sjukvårdsutbildad personal att behandla cancer.

De behandlingar som utförts med bioresonansapparaten Bicom hos Allergikliniken kan betraktas som ren humbug eftersom apparatens koncept saknar rimlig vetenskaplig grund och inga välgjorda kliniska studier visat någon effekt. Idag har Allergikliniken mildrat påståendena i sin marknadsföring. Men de hävdar fortfarande att 44% av patienterna blir helt besvärsfria och att 55% upplevde en förbättring. Blott 1% upplevde ingen förbättring. Trots dessa orimliga siffror tar Allergikliniken forfarande 450 kronor för en behandling med sin odokumenterade metod. En kur kan behöva upp till tio behandlingar.

Enligt statistik på Bicoms svenska webbsida finns fler än 12.000 instrument spridda över världen. Till detta ska läggas ett stort antal bioresonansinstrument av andra fabrikat [4], samtliga utan tillförlitlig effektdokumentation, exempelvis E-Lybra, EPFX, LIFE System, SCIO, med flera. Dessvärre fortsätter vissa journalister att vara naiva redskap för marknadsföring av bioresonansterapi. På Allergiklinikens hemsida finns godtroget positiva artiklar av Anna Horn i Året Runt och Elisabeth Eriksson i Norran i Skellefteå. Flera okritiska inslag har sänts i TV. Kommer KO att tillåta att bioresonansapparater över huvud används med påståenden om undersökning och förbättring av hälsa? Bio-resonans-terapi borde döpas om till bio-renons-terapi.

Referenser
Schöni MH, Nikolaizik WH, Schöni-Affolter F. ”Efficacy trial of bioresonance in children with atopic dermatitis”, International
Archives of Allergy and Immunology 112, 1997, s. 238–46.
Nienhaus J, Galle M. ”Plazebokontrollierte Studie zur Wirkung einer standardisierten MORA-Bioresonanztherapie auf funktionelle Magen-Darm-Beschwerden”, Forschende Komplementärmedizin 13, 2006, s. 28–34.
Kraft K. ”Bioresonance therapy still not proven”, Focus on Alternative and Complementary Therapies 11, 2006, s. 230–231.
<http://www.2qpt.com/articles/list.html> (2012-10-12).
<http://allergikliniken.se> (2012-10-12).

Vetenskap och Folkbildning