FÄLTET Jakten på universums hemliga kraft. Lynne McTaggart Översättning:
Anna E.Southerington. Vattumannen 2011. 332 s.

Journalisten Lynne McTaggart gav 2001 ut denna bok som nu kommit ut på svenska. Vattumannen förlag skriver att huvudbudskapet är att ”nollpunktsfältet gör allting möjligt eftersom allt är förenat i tid och rum”. Information om detta fält har McTaggart hämtat från diverse populärfysik men framför allt från Harold Puthoff. Denne Puthoff, en självlärd fysiker av tvivelaktigt rykte, har länge bedrivit, och jagat pengar till, ett projekt som syftar till att utvinna gratis och obegränsad energi ur detta föregivna fält. På engelska finns dessutom ytterligare böcker i samma anda. En bok från 2004 om samma märkvärdiga Fält är Science and the Akashic Field av Ervin Laszlo.

Enligt Laszlo är vi ”subtilt men ändå effektivt länkade med varandra, med naturen och med kosmos” via Fältet. 2011. 332 s. Det akashiska fältet (termen är hämtad från hundraåriga teosofiska och antroposofiska fantasier) påstås vara ett kosmiskt minnesfält som innehåller all information, om det förgångna, det närvarande och det framtida. Alla dessa verk fortsätter en tradition av pseudovetenskaplig popularisering av, i grunden, seriös kvantfysik som Folkvett uppmärksammat flera gånger tidigare (se litteraturlista nedan). Pionjärerna ville se ett samband mellan österländsk mystik, särskilt zenbuddism, och kvantfysik.

Senare kom Dana Zohar med Kvantjaget. Traditionen har blivit livskraftig och gett upphov till termer som kvantmedicin och energimedicin. Det medicinska sambandet framgår om inte annat av att just McTaggart driver en tidskrift som heter What Doctors Won’t Tell You, där i stort sett all alternativmedicin sägs fungera bra. En utmärkt genomgång av McTaggarts och Laszlos skrifter med utgångspunkt från seriös fysik har publicerats av Chris Clarke och Mike King (2005). Vad är då den seriösa bakgrunden till de vilda spekulationerna om Fältet? Inom kvantmekaniken är Heisenbergs osäkerhetsprincip grundläggande. Enligt denna är läge och hastighet hos en partikel inte samtidigt exakt bestämda. Det är det som gör att elektronen i väteatomen inte kan falla in i kärnan. Om elektronen försöker falla

in i kärnan, som är mycket liten, får den ett bestämt läge, nämligen i kärnan, men då blir hastigheten enligt Heisenberg obestämd. När elektronen har stor hastighet åker den å andra sidan ut ur kärnan. Elektronens så kallade grundtillstånd bestäms av en optimal balans mellan dessa båda tendenser. Enligt kvantmekaniken gäller denna princip för allting i fysiken. När man på 1800-talet upptäckte att ljuset är en elektromagnetisk vågrörelse tänkte man sig att tomrummet måste vara så beskaffat att dessa i vågor svängande elektriska och magnetiska fält måste utbreda sig i ett medium. Man kallade det för etern, och uppställde allehanda mekaniska modeller för denna. Einstein visade sedan att ljusets beteende berodde på tidens och rummets egenskaper och att idéerna om en eter var överflödiga. Sedan kom dock kvantfysiken och Heisenberg, och det visade sig att tomrummet måste innehålla elektromagnetiska fluktuationer eftersom inte heller dessa kan vara exakt noll enligt osäkerhetsprincipen. I själva verket är vakuum enligt kvantfältteorierna en soppa av allehanda fluktuationer av alla de partiklar och fält som fysiken upptäckt genom åren.

Att vakuum, eller tomrummet, inte alls är ingenting, har fysiken alltså insett länge. Tid och rum utan materia eller fält har redan i klassisk fysik en mängd egenskaper. Förmågan att överföra elektromagnetiska och gravitationsfält är två av dessa. Kvantfysiken har lagt till nollpunktsfältet av kvantfluktuationer. Man kan då fråga sig om det inte trots allt finns en eter. Den ståndpunkten är naturligtvis en fråga om ord och definitioner. Någon eter i 1800-tals-fysikens bemärkelse som kan förstås med mekaniska eller materiella modeller finns inte. Nobelpristagaren i fysik Frank Wilczek driver i sin utmärkta populärvetenskapliga bok The Lightness of Being ståndpunkten att man i stället för eter bör tala om ”the grid” (gittret, rastret eller gallret).

Det är lustigt att det nollpunktsenergifält som nu väcker så mycket uppmärksamhet bland amatörförståsigpåare har diskuterats inom fysiken i många decennier. Huruvida detta fält representerar noll eller oändlig energi är mer eller mindre en fråga om definitioner. En del menar att vissa kända fenomen som Casimirkrafter mellan kroppar och van der Waalskrafter mellan atomer och molekyler bäst förstås med hjälp av detta fält. Det finns dock inget som hindrar att man i stället ser krafterna som ett resultat av normala fält från dessa föremål.

Det hela kanske kan förstås lite som att man kan räkna studenterna i en hörsal med givet antal platser genom att räkna antingen hur många som är där eller hur många platser som är tomma. Båda räkningarna ger samma information. Att dessa vakuumfält skulle innehålla en massa lagrad information, eller göra att vi binds samman så att parapsykologiska fenomen förklaras, finns det inte alls något skäl att tro. Kvantmekaniken har förvisso många sidor som kan förefalla mystiska och obegripliga – det håller även seriösa fysiker med om – men hittills har den definitivt inte lett till sådana radikala omprövningar av vår syn på verkligheten som Laszlo och McTaggart med flera hävdar.

Hanno Essén

Litteratur
Boi, Luciano. (2011) The Quantum Vacuum – A Scientific and Philosophical Concept, from Electrodynamics to String Theory and the Geometry of the Microscopic World, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
Clarke, Chris & King, Mike. (2005) Laszlo and McTaggart – in the Light of this Thing called Physics. <www.jnani.org/mrking/writings/post2005/Laszlo-McTaggart-Physics-full.html>
Elzinga, Aant. Att söka gud i fysiken – om New Age-rörelsens vetenskapssyn. Folkvett 1994:1.
Hansson, Sven Ove. Kvantsprång i bakugnen. Folkvett 2004:2.
Hansson, Thors Hans. Recension av Kvantjaget. Folkvett 1994:3–4.
’t Hooft, Gerard. Fysiken och det paranormala. Folkvett 2000:2.
Larhammar, Dan. Kvantmystik i SvD. Folkvett 2007:1.
Laszlo, Ervin. (2004) Science and the Akashic Field – an Integral Theory of Everything, Inner Traditions, Rochester, Vermont.
Laszlo, Ervin. (2009) The Akashic Experience: Science and the
Cosmic Memory Field, Inner Traditions, Rochester, Vermont.
LC, Om modern fysik och österländsk mystik. Folkvett 1983:4.
Poutiainen, Pertti. Den nya fysiken – Schrödingers katt och andra fabler. Folkvett 1988:2.
Wilczek, Frank. (2010) The Lightness of Being: Mass, Ether, and
the Unification of Forces. Basic Books, New York.

Vetenskap och Folkbildning