Sven Å Christianson har erbjudits att inkomma med en replik och har då skickat in följande:

För att motverka de förenklingar, förvanskningar och spekulationer som omgärdar min medverkan i Thomas Quick-utredningarna hänvisas till mer adekvata källor såsom polisutredningen, domstolsprotokoll och kommande rättegångar. För ett klargörande av min forskning och mina teorier om sambandet mellan känslor och minne hänvisar jag till min fortfarande välciterade internationella artikel ”Emotional stress and eyewitness memory: A critical review” (Psychological Bulletin 112 (1992), s. 284–309). Se även Christianson, S.Å. (red.), Offenders’ Memories of Violent Crimes, Chichester: John Wiley & Sons, 2007, för en mer substantiell diskussion kring gärningsmäns minnen. Övriga vetenskapliga publikationer finns på www. Psychology.su.se/staff/scn.

Sven Å Christianson Professor i psykologi, fil. Dr, leg. Psykolog

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.