Sven Å Christianson har erbjudits att inkomma med en replik och har då skickat in följande:

För att motverka de förenklingar, förvanskningar och spekulationer som omgärdar min medverkan i Thomas Quick-utredningarna hänvisas till mer adekvata källor såsom polisutredningen, domstolsprotokoll och kommande rättegångar. För ett klargörande av min forskning och mina teorier om sambandet mellan känslor och minne hänvisar jag till min fortfarande välciterade internationella artikel ”Emotional stress and eyewitness memory: A critical review” (Psychological Bulletin 112 (1992), s. 284–309). Se även Christianson, S.Å. (red.), Offenders’ Memories of Violent Crimes, Chichester: John Wiley & Sons, 2007, för en mer substantiell diskussion kring gärningsmäns minnen. Övriga vetenskapliga publikationer finns på www. Psychology.su.se/staff/scn.

Sven Å Christianson Professor i psykologi, fil. Dr, leg. Psykolog

Vetenskap och Folkbildning