Publicerat i Folkvett nr 1/2010.

STYRELSENS MOTIVERING

Till Årets förvillare 2009 utses läkaren Annika Dahlqvist. Skälet är att hon under året uttalat sig på ett särskilt ovederhäftigt sätt om kopplingen mellan kost och sjukdom. Hon har varnat för vaccination mot svininfluensa och i stället förespråkat en omläggning av kosten, helt utan något vetenskapligt stöd. Om hennes råd hade följts skulle influensan ha skördat fler dödsoffer.

Annika Dahlqvist har också spridit egendomliga påståenden om kopplingen mellan kosten och cancer. Den som äter en kost med mycket fett får enligt henne inte cancer, vilket inte bara är okunnigt utan skuldbelägger människor som insjuknar i cancer. Bakom myndigheternas råd ser hon en konspiration av industriintressen. Hon påstår att ”etablissemangets” kostråd orsakar cancer och att mammografi därför inte skulle behövas. Ett sådant uttalande riskerar att leda till att kvinnor avstår från mammografi och till att fler fall av bröstcancer inte upptäcks i tid. I stället för att förstå att det ligger diskussioner bakom varje beslut, där fördelar vägs mot nackdelar med de rekommendationer som ges, föredrar Annika Dahlqvist konspirationsteorier.

Som läkare har Annika Dahlqvist ett särskilt ansvar för att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Att i stället sprida okunnigt tyckande och direkta felaktigheter är att missbruka sin ställning och det motiverar att hon får utmärkelsen Årets förvillare.

UTFÖRLIGARE MOTIVERING OCH DISKUSSION

Inom VoFs styrelse har det med tiden etablerats vissa huvudlinjer när det gäller att utse Årets förvillare. Element som stärker kandidaturen är lång akademisk utbildning och stor synlighet i media med vetenskapligt tvivelaktiga och illa underbyggda uttalanden. Båda dessa kriterier uppfylls av Annika Dahlqvist. Det förefaller som hennes läkartitel bidragit till att ge henne stor medial uppmärksamhet och många anhängare. I det sammanhanget är det på sin plats att påminna om läkares ansvar för att medicinsk information är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Gärna kritisk debatt, men då skall den baseras på systematiska studier och observationer, inte på privata upplevelser och anekdoter.

Det finns alltid en risk att medias rapporter av debattörers uttalanden inte är rättvisande och vi är mycket medvetna om denna problematik. Därför kontrollerade styrelsen noga förvillarkandidatens egna texter och konstaterade att mediarapporteringen av dessa i väsentlig grad avspeglade vad Annika Dahlqvist själv framfört. Hennes påståenden varierar över tiden och vi har utgått från det huvudintryck texterna ger. Annika Dahlqvists många föredrag och intervjuer ger samma intryck. Här följer några representativa citat.1

”Jag brukar inte heller gå på mammografi eller cellprovtagning. Dels har jag inte tid, jag är mest ute på resa Sverige runt, dels så känns det som en droppe i havet när man tänker på all sjukdomsframkallande kost och medicinering som industrin förser oss med.”
”Äter man en riktig kost får man inte cancer.”
”Jag tycker att vaccinfabrikanterna får tåla att jag misstänker dem för att ha konstruerat och planterat ut viruset för att få sälja mycket vaccin.”
”Smittskyddsinstitutet säger att minst 80% bör vaccinera sig om vi ska få en bra vaccinationstäckning. Jag tycker att det är bättre om betydligt färre vaccinerar sig. Då får vi människor kvar som kan ta hand om de som får influensa, resp de som ev blir vaccinationsskadade.”

Huvudintrycket av Annika Dahlqvists texter är mycket tydligt: argumentationen är huvudsakligen populistisk och demagogisk snarare än saklig och informativ. Det handlar ofta om att kritisera ”etablissemanget” och hylla dem som sägs vara orättvist ignorerade. Verkligheten framställs i svart och vitt, gråskalor finns inte. Födoämnen beskrivs som antingen gifter eller ”naturliga” (trots att naturen självklart är full av biologiskt verksamma gifter). I föredrag har Annika Dahlqvist anklagat meningsmotståndare för att vara lögnare. Sina egna påståenden har hon flera gånger framfört utan att kunna styrka dem med evidens från kliniska studier.

I polemik mot VoFs utnämning har Annika Dahlqvist framfört att det i vår motivering, apropå svininfluensan, sägs: ”Om hennes råd hade följts skulle influensan ha skördat fler dödsoffer.” Hon hänvisar till att statistik antyder att det inte dött procentuellt fler personer i länder där man endast vaccinerat riskgrupper.2 Man kan bara spekulera om orsakerna men en sannolik förklaring är att vaccinet till den stora allmänheten blev så försenat att det även i Sverige endast hade betydelse för riskgrupperna.

Det som vi tycker är mest oroväckande i Annika Dahlqvists många artiklar är hennes allmänna nedvärdering av vaccinering, speciellt influensavaccinering. Det hävdas t.ex. att den är lika farlig som att ha en influensa. Vaccineringen framställs av henne som farlig därför att vaccinet innehåller små mängder kvicksilver via konserveringsmedlet Tiomersal. Detta är en kvicksilverförening som i sextio års tid har använts som ett effektivt konserveringsmedel i vacciner och på senare år även i kontaktlinsvätskor.3

Det finns en utbredd kvicksilverskräck i det svenska samhället som har historiska rötter i de grupper som, sannolikt felaktigt, ansåg sig skadade av amalgam i tänderna. Vidare fick ämnet, med rätta, dåligt rykte när kvicksilverbetat utsäde nästan utrotade våra större rovfåglar och då industriella utsläpp med stora skadeverkningar har förekommit i andra länder. Mot denna bakgrund kan man naturligtvis lätt skrämma upp människor genom att nämna ordet kvicksilver men inte nämna att de mängder som används i vacciner är minimala. Antroposoferna, förra årets förvillare, spred tidigare ryktet att barn som fick mässlingvaccin ibland blev autistiska. Inga seriösa studier har kunnat bekräfta ett sådant samband. Stora epidemiologiska (statistiska) undersökningar har inte heller påvisat något samband mellan amalgamplomber och sjuklighet4 eller förkortad medellivslängd.

Annika Dahlqvist har också framfört negativa synpunkter på fluoranvändning. Delvis har dessa återtagits men hon hävdar fortsatt att fluor är ett gift och att man således inte bör använda fluortandkräm. Fluor är dock även ett essentiellt spårämne som alla däggdjur behöver för att bilda tandemalj. Detta att giftighet har att göra med dos är en komplikation som Annika Dahlqvists väljer att inte nämna. Det råder god vetenskaplig enighet om att fluor och amalgam (med stort kvicksilverinnehåll) är ämnen som under nittonhundratalet räddat miljontals människor till en bättre tandhälsa och livskvalitet.

Annika Dahlqvists kampanj för LCHF-kost (lite kolhydrat hög fetthalt) påverkade inte alls vårt beslut att utse henne till Årets förvillare. Exakt vilken kost olika grupper av människor mår bäst av är ju en komplicerad och ännu knappast avgjord fråga. Det var framför allt de egendomliga förespeglingar om förbättrad hälsa vad avser cancer och virusinfektioner som vi fann anmärkningvärda. Det kan dock ha ett visst intresse i sammanhanget, och har väckt uppmärksamhet i media, att internationell kritik mot hennes kostråds stora genomslag i Sverige framförts i den ansedda tidskriften The Lancet av två forskare från Nya Zeeland.5

NOTER

  1. Hänvisningar för samtliga citat, och för många fler i samma genre, finns på <www.vof.se/forum/viewtopic.php?f=I6&t=I0999>.
  2. I en kommentar till den egna bloggposten <http://blogg.passagen.se/dahlqvistannika/entry/passagen_blogg_igång_igen>, 25 januari 20I0.
  3. <www.lakemedelsverket.se/alla-nyheter/nyheter-2009/sammanfattning-av-kunskapslaget-for-tiomersal/>
  4. C. Bengtsson et al., ”Inget samband mellan antal amalgamfyllningar och hälsa”, Läkartidningen 98(9), 200I, s. 930–933.
  5. J. Mann & E. R. Nye, ”Fad diets in Sweden, of all places”, The Lancet, 374, 2009, s. 767–769.
Vetenskap och Folkbildning