Publicerat i Folkvett nr 1/2009.

Damian Thompson, Counterknowledge. How we surrendered to conspiracy theories, quack medicine, bogus science and fake history. Atlantic Books 2008, 176 s., ISBN 0393067696.

Damian Thompsons bok handlar om sådant som framställs som kunskap utan att vara det. Dit räknar han pseudovetenskap, pseudohistoria, kvacksalveri och konspirationsteorier. Den svenska termen ”pseudovetenskap” uppfattas ofta som tillräckligt vid för att täcka in allt detta, men den engelska pseudoscience kan anses som alltför begränsad. Skillnaden beror framför allt på att historia och annan humaniora räknas som vetenskap men inte som science.

Thompson har, förmodligen av detta skäl, sökt efter en term med vidare innebörd. Han har valt termen counterknowledge (vilket på svenska blir ”kontrakunskap” eller ”motkunskap”). Det är ett smått förvånande val av terminologi, eftersom det inte följer gängse språkbruk i fråga om förledet kontra-. Normalt sett är nämligen kontra-X en form av X. Så t.ex. är kontraspionage en form av spionage, och ett kontraargument är ett slags argument. Men kontrakunskap i Thompsons mening är inte är kunskap, eftersom den består väsentligen av felaktiga påståenden. Själv skulle jag därför på engelska föredra pseudo-knowledge eller disinformation, som båda är sedan länge etablerade ord. På svenska duger “pseudokunskap” eller ”desinformation” utmärkt.

Högaktuella exempel

Men den terminologiska frågan är av underordnad betydelse. Viktigare är att Thompson på ett utmärkt sätt klargör skillnaden mellan ”motkunskap” och äkta kunskap. En styrka hos boken är att alla exempel är högaktuella. Många böcker om pseudovetenskap ägnar alltför stort utrymme åt föråldrade pseudoteorier av typen Velikovskys katastrofism. I stället fokuserar Thompson på dagsaktuella villfarelser som diskuteras intensivt på Internet, t.ex. konspirationsteorier enligt vilka terrorattackerna i USA den 11 september 2001 var iscensatta av den amerikanska regeringen.

I avsnittet om historieförfalskning redogör Thompson för bakgrunden till Da Vincikoden. Författaren Dan Brown hävdar att boken bygger på en sann historisk bakgrund, men det han åsyftar är i själva verket förfalskade dokument från 1950- och 1960-talen. Thompson skriver också utförligt om Gavin Menzies’ bok 1421. The Year China Discovered the World från 2002. Menzies hävdar att kineser var i Amerika före Columbus och att de världsomseglade före Magellan. Boken har fått ganska stor uppmärksamhet i USA, men har kritiserats mycket hårt av historiker av facket. (Se t ex http://www.1421exposed.com) .) Thompson har också ett bra avsnitt om osakligheter inom s.k. afrocentrisk historia, som de överdrivna påståenden som har gjorts om afrikanskt inflytande på grekisk filosofi och vetenskap.

Kapitlet om kreationism och dess variant intelligent design (ID) är utmärkt. Det skiljer sig från de flesta skrifter i detta ämne genom att inte bara ta upp kristen kreationism, utan också dess muslimska motsvarighet, som bl.a. har stort inflytande i Turkiet.

Dödsbringande pseudovetenskap

Kapitlet om kvacksalveri har den stora förtjänsten att det framhåller kvacksalveriets effekter i fattiga länder, som ofta blir mycket värre än i de rika industriländerna. Både i Nigeria och Pakistan har religiösa extremister propagerat framgångsrikt för bojkott av poliovaccinering (bl.a. med grundlösa påståenden om att vaccinet skulle leda till sterilitet). I båda fallen har bojkotter lett till svåra utbrott av sjukdomen.

Sydafrika har till nyligen haft en statsledning som stött pseudovetenskapliga läror om AIDS och genomdrivit användningen av alternativa terapier mot denna sjukdom. Konsekvenserna av detta har blivit katastrofala. (Enligt en nyligen gjord uppskattning dog över 300 000 personer i Sydafrika under åren 2000–2005 till följd av att regeringen tackade nej till erbjudanden om gratis mediciner för distribution till HIV-smittade. [1]) Mot denna bakgrund framstår de gängse påståendena om alternativmedicinens oförarglighet som i bästa fall okunniga. Det hör till bokens förtjänster att den tydligt visar vilka katastrofala följder västerländsk pseudovetenskap och alternativmedicin kan få när den kombineras med traditionell vidskeplighet i länder som saknar det starka medicinska skyddsnät som finns i t.ex. Sverige.

Men Thompson riktar kritik även mot kvacksalveriet i hans hemland Storbritannien. Det gäller t.ex. den uppburne ”nutritionisten” Patrick Holford som kanske kan beskrivas som Storbritanniens motsvarighet till Sanna Ehdin. Det gäller också tronföljaren prins Charles som agiterar passionerat för olika former av kvacksalveri, däribland homeopati.

Internet som källa till pseudovetenskap

Thompson framhåller att Internet har haft stora effekter på kontrakunskapens, d.v.s. pseudovetenskapens, spridningsmönster. Den sprider sig mycket snabbare än tidigare, och den passerar mycket lättare ideologiska och religiösa gränser. Han visar hur högerextremister och vänsterextremister återanvänder varandras pseudovetenskap och hur fundamentalistiska riktningar som annars bekämpar varandra hämtar pseudovetenskapliga argument och läror från varandra. Särskilt bekymmersamt är det att Internet förmedlar pseudoläror till samhällen där människorna på grund av låg utbildning har dåligt försvar mot dem. Alternativmedicinska nonsensläror om AIDS som varit helt marginella i upphovsmännens hemländer har spritts till tredje världen där de starkt har bidragit till massdöd.

Men Thompson ser också hoppingivande mönster på Internet. Bloggattacker mot pseudovetenskap och kvacksalveri har ofta varit utomordentligt effektiva. Själv är Thompson en drivande kraft bakom en av dessa bloggar, counterknowledge.com.

En konservativ katolik

Thompson är också en mycket aktiv debattör i helt andra sammanhang. Han är aktiv katolik med en konservativ hållning, och driver bl.a. en hård anti-abortlinje och stöder den katolska kyrkans officiella linje om homosexualitet. [2] Han har också en allmänt negativ hållning till islam och har uttryckt farhågor för att islam fått ett alltför starkt inflytande i det brittiska samhället. [3] Men av hans religiösa inställning märks egentligen inget i Counterknowledge. I början av boken säger han att religion är “counterknowledge” om den motsäger det vi kan sluta oss till av sinnesintryck, annars inte. Det är väsentligen samma gränsdragning som de flesta icke-religiösa kritiker av pseudovetenskap brukar göra.

Thompson tvekar inte heller att kritisera katolsk-konservativa meningsfränder som hemfallit åt pseudovetenskap. Han är hård i kritiken mot den inflytelserike kardinal Christoph Schönborn (Österrike) vars egendomliga uttalanden om evolutionen framstår som försök att delvis återkalla Johannes Paulus II:s tydliga stöd för evolutionsteorin. Han kritiserar den konservativa katolska politikern Christine Boutin (minister i Sarkozy’s regering) för hennes (låt vara försiktiga) stöd till konspirationsteorier om 11 september-attackerna. Och lika hård är han mot (den numera framlidne) kardinal Alfonso López Trujillo som påstod att kondomer inte skyddar mot HIV, liksom mot den katolske ärkebiskopen Francisco Chimoio i Moçambique som gått ett steg längre och påstått att kondomer förorsakar HIV.

Boken Counterknowledge bidrar till att bekräfta att effektiv kritik mot pseudovetenskap kan komma från högst varierande politiska och religiösa håll. Thompson torde ha större trovärdighet i traditionella romersk-katolska kretsar än de flesta andra som försvarar evolutionsteorin eller kritiserar pseudoteorier om AIDS. Men jag ska inte förneka att jag för egen del gärna hade sett att dessa goda insatser inte var förbundna med den intolerans mot andra religioner och det förnekande av människors självbestämmanderätt i fråga om sexualitet och fortplantning som Thompson i andra sammanhang ger uttryck för.

Sven Ove Hansson

Referenser

[1] P Chigwedere et al “Estimating the Lost Benefits of Antiretroviral Drug Use in South Africa” Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. 49(4):410-415, 2008.
[2] http://blogs.telegraph.co.uk/damian_thompson/blog/2008/05/21/abortion_vote_a_shameful_night_for_mps (om abort) och http://blogs.telegraph.co.uk/damian_thompson/blog/2008/12/23/pope_revealed_to_be_catholic_shock_horror (om homosexualitet)
[3] http://www.telegraph.co.uk/comment/personal-view/3965637/Indulgence-of-Islam-is-harming-society.html

Vetenskap och Folkbildning