Publicerat i Folkvett nr 3/2007.

Sverige

Professorstjänst i intergrativ medicin

Vid det nystartade Osher Centrum för Integrativ Medicin vid Karolinska Institutet (KI) utsågs en ordinarie professor i maj 2007. Den nya professorn är Martin Ingvar, som redan tidigare var professor vid KI och är en av Sveriges internationellt mest respekterade medicinska forskare. Ingvar är känd som hjärnforskare, och har bl.a. undersökt placeboeffektens korrelat i hjärnan. (Källa: Pressmeddelande från KI, 18 maj 2007.)

Jesper Jerkert

Om evolution på svenska

Evolutionens grundläggande principer och kreationismens missförstånd sammanfattas på ett utmärkt sätt i det avslutande kapitlet av boken Evolution (2005) av den kände evolutionsbiologen Douglas J. Futuyma. Tack vare författarens och förlaget Sinauer Associates generositet finns nu hela kapitlet att ladda ned som pdf från Kungl. Vetenskapsakademiens Nationalkommitté för biologi (www.biologi.kva.se). Kapitlet finns även i svensk översättning gjord av VoF:s Niels Hovmöller med rubriken ”Evolutionsvetenskapen, kreationismen och samhället”. Texten är en pedagogisk och lättillgänglig introduktion till evolutionsbiologi och belyser de strategier och missuppfattningar som är vanliga bland evolutionsförnekande religiösa fundamendalister, särskilt i USA. Rekommenderas!

Dan Larhammar

Parker professor

Adrian Parker har i juni 2007 befordrats till professor i psykologi vid Göteborgs universitet. Parker har huvudsakligen ägnat sig åt parapsykologi, och är känd för sitt engagemang för ganzfeld-metoden (som används inom telepatiexperiment) sedan sent 1970-tal. Han har inte lagt fram några övertygande belägg för att paranormala fenomen existerar, men eftersom han har stannat inom fältet får man anta att han inte givit upp hoppet. Offentligt har han blandat balanserade uttalanden med märkliga utfall mot sina meningsmotståndare. Parker var en av dem som sökte professuren i Lund (se Folkvett 3/2005).

En person i granskningskommittén ville inte upphöja Parker till professor, men sedan ytterligare en sakkunnig kallats in kunde befordran klubbas igenom. Befordran torde inte per automatik innebära några extra pengar till Parkers forskning.

Jesper Jerkert

Hardell-doktorands disputation

En doktorand till professor Lennart Hardell, rekordinnehavare i cancerlarm, har just disputerat. I avhandlingen framlagd vid Linköpings universitet säger sig doktoranden Martin Tondel ha stöd för att antalet cancerfall i Sverige ökat som följd av Tjernobylnedfallet. Vad som framkommit, enligt säker källa från Linköping, är följande:

Opponenten visade att Tondels slutsatser om att cancerökning i Sverige skulle ha sin orsak i Tjernobylnedfallet inte håller – bland annat på basis av statistiska svagheter. Betygskommitten godkände därefter Tondels avhandling trots att den enhälligt kommit fram till att man inte betraktade hans slutsatser som hållbara.

Att avhandlingen godkändes är ett nederlag för det akademiska systemet. Framför allt borde motiveringen till godkännandet förklaras från Linköpings universitets sida – vad är det egentligen man godkänt? De obefogade slutsatserna har utöver svenska medier även drabbat minst ett halvdussin utländska. Pressutskicket har gjorts från universitetet.

Utöver rent formella aspekter av godkännandet av disputationen är det allvarligt att allmänheten luras att tro att det i det vetenskapliga samfundet råder enighet om att det blivit mera cancer av nedfallet över Sverige och att detta bevisas i avhandlingen. Faktum är ju i stället att det snarare råder konsensus om att ingen sådan ökning kan påvisas.

Hanno Essén

Kvacksalvare förlorade legitimation

En av Sveriges mest kända kvacksalvare, läkaren Erik Enby i Göteborg, har fråntagits sin läkarlegitimation. Enby har framhärdat med att använda metoder som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet, och har orsakat flera patienter avsevärd skada. Han har genom åren fått flera varningar från HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd), som nu beslutat att deslegitimera honom. Utöver sitt praktiska kvackande har Enby skrivit ett antal ovetenskapliga artiklar. I Sverige har han försvarats i den ökänt pseudovetenskapliga tidskriften 2000-talets vetenskap.

Jesper Jerkert

Mp rasar över mobiler i t-banan

De mobiltelefonfria zonerna i Storstockholms Lokaltrafik (SL), som aldrig har fungerat, ska avskaffas, efter att ha införts så sent som 2006. När de infördes hänvisade både SL och landstingspolitiker till såväl ljudtrivselskäl som elöverkänslighetsskäl. Att elöverkänslighet togs upp var inte så förvånande med tanke på att (mp) var ett av partierna som låg bakom bestämmelserna. En utomstående kunde bara gissa hur tungt eller lätt elöverkänslighetsskälen vägt vid förhandlingarna mellan (mp) och de andra dåvarande majoritetspartierna (s) och (v). Inte skulle väl hela majoriteten låta införa mobilfria zoner på så lösa boliner, med tanke på att omfattande och entydig forskning visar att det uppenbarligen inte är el eller mobiltelefoner som de elöverkänsliga mår dåligt av? När de mobilfria zonerna nu avskaffas talar SL återigen om trivselskäl. Från (mp) kommer en skarp protest. Att zonerna införts av trivselskäl betecknar Lena-Maj Anding i en insändare i Stockholm City 2007-06-08 som ”ren desinformation”. Anding är gruppledare för (mp) och en av partiets mest pseudovetenskapsvänliga politiker. ”De mobiltelefonfria zonerna infördes för att underlätta för de elöverkänsliga. Ingenting annat.”

Jesper Jerkert

Folkbildare avliden

Fysikern, författaren och debattören Tor Ragnar Gerholm har nyligen avlidit vid en ålder av 81 år. Som kärnfysiker deltog Gerholm flitigt med stor sakkunskap och intellektuell skärpa i den på sin tid intensiva kärnkraftsdebatten. Därigenom bidrog han till att slutresultatet av denna för Sveriges del blev något mindre vetenskaps- och teknikfientligt än i många andra länder. Han gjorde också viktiga folkbildande insatser med sina böcker. Dels den populärvetenskapliga Fysiken och människan. En introduktion till den moderna fysikens världsbild, som utkom 1962, dels läroboken i idéhistoria för gymnasiet, som han skrev tillsammans med Sigvard Magnusson. Den kom 1966 och hette Idé och samhälle – den kulturella evolutionen i västerlandet och var den enda riktigt inspirerande lärobok som jag stötte på under min skoltid. Fysiken och människan blev mycket läst och spridd och kom även ut på engelska. Den fick många unga att inse hur spännande riktig naturvetenskap kan vara och blev en faktor som påverkande åtskilliga 40-talisters karriärval. Gerholm hade under många år hand om fysik- och idéhistoria vid fysikerutbildningen vid Stockholms universitet, där jag hade förmånen att även få njuta av hans högklassiga muntliga framställning.

Hanno Essén

Utrikes

Metaanalys om PK

Den kanske mest intressanta publikationen inom parapsykologi år 2006 var en metaanalys (statistisk sammanslagning av redan publicerade studier) med titeln ”Examining Psychokinesis: The interaction of human intention with random number generators – a meta-analysis” av Holger Bösch, Fiona Steinkamp och Emil Boller i Psychological Bulletin 132(4), s. 497–523. Psykokinesi (PK) är den paranormala förmågan att påverka fysiska ting med tankekraft. I metaanalysen inkluderades 380 rapporterade studier där försökspersoner med tankekraft skulle påverka utfallet hos slumptalsgeneratorer. Studierna visar sammantaget en ytterst liten men statistiskt mycket signifikant positiv effekt. Mindre studier visade i allmänhet mer positiva resultat än större studier. Vi känner igen den typen av resultat från vissa andra parapsykologiska metaanalyser. Intressant med denna metaanalys är att författarna även redovisar en s.k. Monte Carlo-simulering som visar att kombinationen av liten effekt, det omvända sambandet mellan resultat och studiestorlek, och den stora variationen i studiestorlek sammantaget gör publication bias till en möjlig naturlig förklaring till det svagt positiva totalresultatet. Med publication bias menas den att publicerade studier kan ge en missvisande bild därför att positiva studier har en större sannolikhet att bli publicerade än negativa.

I samma nummer av Psychological Bulletin finns en protesterande artikel av parapsykologerna Dean Radin, Roger Nelson, York Dobyns och Joop Houtkooper. Dessa tror inte på Bösch och medarbetares förklaring, men de senare vidhåller i en replik att publication bias är den hittills bästa förklaringen till de resultat som föreligger.

Jesper Jerkert

Barry Beyerstein död

Den kanadensiske psykologiprofessorn och skeptikern Barry L. Bayerstein avled i juni 2007. Han var född 1947. Beyerstein var anställd vid Simon Fraser University, British Columbia (Kanada). Han forskade om perception, medvetande och drogers inflytande på hjärnans tolkningar. Han hade ett brett intresse för pseudovetenskap, och granskade särskilt produkter och påståenden med anknytning till hälsa och psykologi. (Källa: www.csicop.org)

Jesper Jerkert

Föreningen

VoF ordnar insamling för VtdK

I en nederländsk domstol har landets förening mot kvacksalveri (Vereniging tegen de Kwakzalverij, VtdK) dömts för att ha kallat Maria Sickesz kvacksalvare. Sickesz, som är verksam inom ortomanuell terapi, hävdar att hennes behandling botar bl.a. autism, schizofreni och astma genom manipulation av ryggen. Domstolen resonerade att Sickesz tror på vad hon gör och därmed inte medvetet bedrar samt att hon i en utvärdering har fler nöjda kunder än vården i stort. I domen ingick att betala rättegångskostnader samt att annonsera dementier i dagspress, något som allvarligt anstränger VtdK:s ekonomi. Den som vill bidra till VtdK:s rättsliga utgifter är välkommen att sätta in pengar på VoF:s plusgirokonto 63 591-2. Ange att medlen är avsedda för HOLLAND så samlar VoF:s kassör ihop dem och vidarebefordrar dem när någon lämplig summa uppnåtts. I skrivande stund (augusti) har VoF-medlemmar hittills skänt ca 5000 kr till VtdK.

Redaktionen

VoF söker revisor

På VoF:s senaste årsmöte valdes endast en ordinarie revisor, trots att stadgarna kräver två. Därför måste ytterligare en revisor väljas före nästa årsmöte (i april-maj). Den som kan tänka sig att ställa upp som revisor kontaktar lämpligen valberedning.

Redaktionen
Vetenskap och Folkbildning