Publicerat i Folkvett nr 3/2007.

Jesper Jerkert refererar några nya enkäter om amerikanernas inställning till kreationism och evolution.

Då och då publiceras resultaten från enkäter som undersökt den amerikanska allmänhetens inställning till evolution och kreationism. En sammanställning av undersökningar från maj och juni 2007 ger färska och intressanta siffror [1]. När jag inte uttryckligen ger någon annan hänvisning har jag hämtat mina siffror från denna källa.

I en enkät ställdes frågan: ”Om du nu tänker på hur människor kommit att finnas på jorden, tror du personligen på evolution eller ej?” Här svarade 49 % ja och 48 % nej. Det låter som dött lopp, men siffrorna torde vara ganska starkt beroende av hur frågan är formulerad. En annan undersökning gav flera svarsalternativ, med dessa resultat:

Amerikaners syn på människans utveckling

Människan har utvecklats under Guds översyn 38 %
Människan har utvecklats, men utan Guds inblandning 14 %
Gud skapade människan i hennes nuvarande form 43 %
Annan/ingen åsikt 4 %

I ytterligare en annan enkät förklarades ”evolution” och ”kreationism” kortfattat, och man frågade hur goda förklaringar de var för människans utveckling. För evolution blev svaren enligt tabellen nedan.

Amerikaners åsikter om evolution

Absolut sann 18 %
Troligen sann 35 %
Troligen falsk 16 %
Absolut falsk 28 %
Ingen åsikt 3 %

Om man lägger ihop ”Absolut sann” och ”Troligen sann” kommer man upp i 53 %, vilket kan verka hoppingivande. Siffrorna för kreationism var dock följande:

Amerikaners åsikter om kreationism

Absolut sann 39 %
Troligen sann 27 %
Troligen falsk 16 %
Absolut falsk 15 %
Ingen åsikt 3 %

Summan av ”Absolut sann” och ”Troligen sann” blir här 66 %. Kontentan av detta är att många amerikaner – faktiskt så många som 24 % om man närmare analyserar siffrorna – tror att både evolution och kreationism är sanna, åtminstone i någon mån. Vid framtida tolkningar av liknande enkäter bör man därför minnas att ett stöd på mer än 50 % för evolution inte nödvändigtvis betyder ett stöd på mindre än 50 % för kreationism.

Det är värt att understryka att frågorna ställts med anknytning till människans utveckling. Om man frågar amerikaner om biologisk utveckling utan att nämna människan, och utan att ens nämna ordet evolution, får man högre acceptanssiffror. Jämför siffrorna för dessa två påståenden, som användes i samma enkät [2]. (Det första påståendet är förstås sant medan det andra är falskt.)

Påstående Sant Vet ej Falskt
Under årmiljonerna har vissa växt- och djurarter
förändrats och överlevt medan andra arter har dött
och försvunnit
78 % 16 % 6 %
Människor skapades av Gud som fullständiga varelser
och har inte utvecklats ur tidigare livsformer
62 % 2 % 36 %

Politiska skillnader

Det finns en tydlig korrelation mellan inställiningen till evolution/kreationism och politisk tillhörighet, vilket visas i tabellen nedan.

Politisk hemvist Tror på evolution Tror ej på evolution
Republikan 30 % 68 %
Demokrat 57 % 40 %
Oberoende 61 % 37 %

När de viktigaste republikanska presidentkandidaterna alla säger sig betvivla evolutionen går de alltså helt i takt med sina väljare.

Varför inte tro på evolutionen?

I en enkät tillfrågades de som sagt sig inte tro på evolution om orsaken. Det fanns inga förutbestämda svarsalternativ, men liknande svar har lagts ihop och ger följande kategorier:

Orsak att ej tro på evolution Andel
Jag tror på Jesus Kristus 19 %
Jag tror på en allsmäktig Gud, himlens och jordens skapare 16 %
På grund av min religion och tro 16 %
Det finns inte tillräckliga vetenskapliga belägg för att tro det 14 %
Jag tror på det som står i Bibeln 12 %
Jag är kristen 9 %
Jag tror inte att människan utvecklats från apor 3 %
Övriga skäl 5 %
Inget särskilt skäl 2 %
Ingen åsikt 3 %

Endast 14 % av gräsrotskreationisterna använder alltså de argument som kreationistiska organisationer officiellt tror på: att det inte skulle finnas vetenskapliga skäl att tro på evolutionen. En stor majoritet anför istället rent religiösa argument mot evolutionen.

USA jämfört med andra länder

Slutligen vill jag nämna en sammanställning som publicerades i Science 2006 [3]. Här jämförs USA och andra länder. Föga oväntat visar det sig att USA är det mest evolutionsfientliga och mest kreationismvänliga landet i västvärlden. Störst acceptans för evolutionsteorin finner man i Island, Danmark, Sverige och Frankrike.

Referenser

  1. www.galluppoll.com/content/?ci=27847
  2. Kompletterande material på nätet (”Supporting online material”) till källa [3].
  3. J. D. Miller, E. C. Scott & S. Okamoto, ”Public acceptance of evolution”, Science 313, 2006, s. 765–766.
Vetenskap och Folkbildning