Publicerat i Folkvett nr 1/2007.

Sverige

Årets pristagare
För tjugonde året i rad har VoF utsett Årets folkbildare respektive Årets förvillare. Folkbildarpriset för år 2006 går till professor Hans Rosling. I motiveringen heter det bland annat: “Han får priset för sina folkbildande insatser med att sprida en faktabaserad bild av världens tillstånd och utveckling, särskilt avseende kopplingar mellan folkhälsa och ekonomi. Hans Rosling är en av initiativtagarna till den ideella stiftelsen Gapminder (…), som tagit fram programvara för att visualisera statistik om och mellan länder och göra den begriplig och tillgänglig för alla. Gapminders arbete har uppmärksammats såväl i Sverige som internationellt. Hans Rosling är en engagerad och engagerande föredragshållare och har medverkat i flera tv- och radioprogram där han ställt frågan om världen blir bättre.” Rosling är professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet. Utmärkelsen Årets folkbildare är förenad med ett penningpris på 20 000 kronor.

Förvillarpriset för år 2006 går till Svenska Dagbladets Idag-redaktion, “för publiceringen av en grovt vilseledande artikelserie om s.k. energimedicin i augusti 2006. I artikel efter artikel framfördes felaktiga uppgifter om ett antal ovetenskapliga behandlingsmetoder.”

Utförligare motiveringar finns tillgängliga på VoF:s hemsida (www.vof.se). En artikel om SvD:s serie om energimedicin finns dessutom på annan plats i detta nummer av Folkvett.

JJ

Pseudomatematik i UNT
Måndagen den 27 november 2006 hade Upsala Nya Tidning (UNT) en helsida om en amatörmatematiker som påstod sig ha löst ett klassiskt matematiskt problem: dela en godtycklig vinkel i tre lika delar med hjälp av bara passare och linjal. Inga professionella matematiker var intresserade, så UNT fann det därför säkrast att skrida in och ställa till rätta.

Många, åtminstone de äldre, kommer kanske ihåg från sina studier av Euklides att geometriska problem ofta kan lösas med hjälp endast av passare och linjal. Men det finns också några som Euklides gick bet på. De tre klassiska “olösta” problemen i antikens matematik var förutom cirkelns kvadratur och kubens fördubbling just vinkelns tredelning.

Efter att Descartes infört den analytiska geometrin insåg man så småningom att konstruktioner med passare och linjal är likvärdiga med lösningar av andragradsekvationer. Problem som inte matematiskt kan lösas med andragradsekvationer kan i allmänhet heller inte lösas med passare och linjal. För matematikerna var därmed problemet ur världen – de olösta problemen var helt enkelt olösliga. Däremot finns det approximativa lösningar på problemen, och numeriskt är det enkelt att hitta lösningar till godtycklig precision.

Mot denna bakgrund är det inte så konstigt att professionella matematiker inte ville bry sig om den (approximativa) lösning som UNT valde att publicera. Nog hade det varit lätt för en journalist vid UNT i Uppsala att få fram dessa enkla fakta före publicering, men då hade man kanske inte haft något kul att skriva om.

Hanno Essén & Thors Hans Hansson

Ovetenskapligt i TV3:s “Du är vad du äter”
Mikrovågsugnar är farliga, mejeriprodukter bör bannlysas och vatten bör långkokas i minst fem minuter innan det ska drickas. Det påstår Anna Skipper i TV3:s viktprogram Du är vad du äter. På sin hemsida skriver hon att “Allt som sägs i programmet bygger på forskning och väl beprövade kunskaper”. Aftonbladets matskribent Karin Ahlborg har försökt hitta seriös forskning som stöder påståendena men misslyckats. Bluff och båg, kallar hon Skippers uttalanden i en artikel. Att Skipper är ute och seglar är dock kanske inte så konstigt, då hon på sin hemsida annaskipper.se/faq hänvisar vidare till sin “vän och kollega” Sanna Ehdin (Årets förvillare 2000).

Anders Nyman

DN svarar på kritik
Folkvett har tidigare kritiserat en artikel i Dagens Nyheter om så kallat Brain Gym, med idéer som att man skulle få bättre minne och hörsel genom att gnugga öronen. Sedan flera forskare protesterat mot artikeln tog DN:s läsarombudsman kontakt med författaren till den kritiserade artikeln, Astrid Johansson. Hon kommenterade kritiken med att “även teorier som kan förefalla stolliga och flummiga kan innehålla korn av sanning”. Med andra ord, “publicera vad som helst – något av det /i]kan ju visa sig vara sant”.
(Dagens Nyheter, 1 dec 2006)

AS

Osher-professur under tillsättning
Den professur vid Karolinska Institutet i “integrativ medicin” som Folkvett tidigare berättat om (se ledaren i nr 2005:3) är under tillsättning. Professuren inrättas efter en stor donation från makarna Osher. Knappt 30 personer har sökt tjänsten, många med mycket goda kvalifikationer. De tre sakkunniga är i sina utlåtanden hyfsat eniga om vilka kandidater som är starkast. Två av tre sakkunniga placerade Martin Ingvar högst. Ingvar är redan professor i neurofysiologi vid KI och en av Sveriges internationellt mest kända forskare. Enligt vad Folkvett erfar har Ingvar fått en formell förfrågan men har i skrivande stund (januari 2007) ännu inte lämnat besked om han vill ha tjänsten. På lärarförslagsnämndens önskelista förefaller platserna 2 och 3 innehas av Claudia Witt och Klaus Linde, båda från Tyskland.

JJ

Allmänheten och vetenskapen
Föreningen Vetenskap och allmänhet (www.v-a.se) har åter undersökt den svenska allmänhetens syn på vetenskap och forskare. Man kan notera att astrologi hålls för vetenskaplig av något fler än föregående år, och att tilltron till vetenskap och vad den kan förväntas åstadkomma alltjämt är stor. Rapporten är fritt tillgänglig på Vetenskap och allmänhets hemsida.

DT

Pseudovetenskapligt pris
Prosana-priset utdelas sedan 2004 av tidskriften Prosana, föreningen Svensk Egenvård samt Prosanastiftelsen. Varje år får två personer dela på prissumman 100 000 kr. Det finns en tydlig tendens i valet av pristagare, nämligen att minst en av pristagarna varje år varit känd för engagemang inom mysticism eller pseudovetenskap. År 2004 var skådespelaren Per Ragnar en av pristagarna. År 2005 gick ena prishalvan till läkaren Karl-Otto Aly, som propagerat för ovetenskapliga behandlingsmetoder. Och det senaste priset, för år 2006, har med ena hälften tilldelats den antroposofiska läkaren Ursula Flatters, som förestår den pseudovetenskapliga verksamheten vid Vidarkliniken. Den andra halvan av 2006 års pris tilldelades Torkel Falkenberg vid Centrum för studier av komplementärmedicin, Karolinska Institutet. Bra eller dåligt för KI?

JJ

Scientologiska dagis i Stockholm
Scientologerna driver tre förskolor i Enskededalen och Rågsved i södra Stockholm, rapporterade Stockholm City 2006-12-07. Förskolorna Måsen, Albatrossen och Tärnan uppger sig arbeta enligt pedagogiken Applied Scholastics, som uppfanns av scientologins grundare L. Ron Hubbard (1911-86). Förskolorna får tillsammans sex miljoner kronor per år av Stockholms stad, helt i enlighet med gällande regler. “Så länge förskolorna följer förskoleplanen och uppfyller kraven på säkerhet kan vi inte kritisera dem”, säger Thomas Persson, direktör på utbildningsförvaltningen.

JJ

Ny bok om pseudovetenskap
En ny bok, Fakta eller fantasier, kom ut i februari 2007. Det är en antologi med texter om lögnens psykologi, parapsykologi, alternativmedicin, intelligent design, Atlantis, ufo och mycket annat. Regelbundna Folkvett-läsare kommer att känna igen många av texterna, som i tidigare versioner varit införda i tidningen. Redaktör är Jesper Jerkert. Boken utges på Leopard förlag och är inbunden, 215 sidor (ISBN: 978-91-7343-162-0). VoF-medlemmar kommer att få boken gratis av föreningen.

JJ

Utrikes

Fungerar akupunktur alls?
Somliga icke-vetenskapligt grundade behandlingsmetoder är numera ganska väl utforskade. Det gäller t.ex. akupunktur. Många metaanalyser och systematiska översikter har publicerats under de senaste tio åren, men de har lett till olika slutsatser. En orsak är att man kan tillämpa olika strikta metodkriterier på vilka studier man ska inkludera i metaanalysen eller översikten. I en färsk artikel i Clinical Medicine har några engelska smärtforskare gått igenom tidigare publicerade systematiska översikter (35 stycken), och framför allt granskat deras inklusionskriterier.

Om man endast ska tro på de översikter som ställt riktigt höga metodkrav på studierna och som dessutom varit nöjaktigt stora, finner man att evidensen för akupunktur alldeles dunstar bort: “Inte i något fall av förnyad analys där endast studier som uppfyllde minimikriterier (randomisering, blindning, storlek och validitet) fick en klar slutsats att akupunktur hjälpte något stöd. De upplevda förbättringarna efter akupunktur kom från studier av låg kvalité som troligen är missvisande.” Under senare år har större studier eller översikter misslyckats med att finna stöd för att akupunktur skulle hjälpa mot bl.a. fibromyalgi, illamående vid cellgiftsbehandling, spänningshuvudvärk och migrän.

(C.J. Derry m.fl., “Systematic review of systematic reviews of acupuncture published 1996-2005”, Clinical Medicine 6, 2006, s. 381-386.)

JJ

Farlig homeopati
Brittiska läkare har på senare tid sett allt fler fall där patienter som ådragit sig malaria vid utlandsvistelser trott att de varit skyddade, eftersom de tagit homeopatiska preparat före avresa. Uppenbarligen finns det homeopater som inte bara säljer värdelösa medel (homeopatika saknar alltid specifika effekter), utan som även påstår att dessa medel fullt ut kan ersätta vetenskapligt framtagna preparat. Dr Ron Behrens vid London Hospital for Tropical Diseases berättar: “Vi har alldeles säkert haft patienter med den elakartade formen av malaria på vår enhet, patienter som tagit homeopatika, och som utan tvivel insjuknat just för att de tagit homeopatika och inte verksamma medel”. Eftersom malaria kan leda till döden anser Behrens att homeopaternas påståenden sätter människoliv på spel.

(Källa: BBC News 13 juli 2006.)

JJ

Randi skärper reglerna
Den amerikanske trollkonstnären James Randi som driver The James Randi Educational Foundation, utmanar personer att visa upp paranormala förmågor under strikt kontrollerade förhållanden. Den som lyckas vinner en miljon dollar. Från och med den 1 april 2007 kommer nya regler att gälla för sökande, skriver Randi i sitt elektroniska nyhetsbrev Swift (2007-01-12).

“Vi har drunknat i okynnesanmälningar snarare än i seriösa svar på utmaningen. De allra flesta sökande har inte kunnat redogöra sammanhängande och begripligt för sina förmågor, har inte följt de enkla krav som reglerna anger, och har tvingat oss att använda en hel del tid och uppmärksamhet bara till att få dem att ge oss en klar och koncis beskrivning av vad de tror sig kunna utföra för att vinna priset. Vi har bett dem ange vad de kan göra, med vilken noggrannhet och under vilka omständigheter, men ofta tog det många korrespondensvändor innan vi kunde få någon sådan angivelse (…). Ungefär 80% av ansökningarna har rört rutgängeri, och dessa människor ägnar vecka efter vecka åt ändlösa förtydliganden, filosofiska krumbukter, teorier och anekdoter, trots specifika instruktioner att inte syssla med sådana sidospår.”

I korthet ändras reglerna på två sätt: (1) Endast sökande som figurerat någorlunda mycket i massmedia accepteras. (2) Den sökandes påståenden måste backas upp av minst en person med lämplig akademisk bakgrund.

Härutöver planerar Randi att uppträda betydligt mera offensivt mot kända medier: “I stället för att sitta och vänta på ansökningar kommer vi regelbundet och officiellt att uppmärksamma välkända personer inom området och utmana dem direkt. De utmanade kommer att ha sex månader på sig att svara. Under den tiden kommer JREF att kraftfullt offentliggöra utmaningen, vi kommer att släppa pressmeddelanden, och vi kommer upprepade gånger att be de utmanade att svara. Vi börjar försöksvis med att formellt utmana Uri Geller, James Van Praagh, Sylvia Browne och John Edward den 1 april.”

JJ

Fortfarande ingen cancer av mobiltelefoner
Stora epidemiologiska undersökningar har gjorts angående mobiltelefoners eventuella farlighet, som vi vid flera tidigare tillfällen rapporterat i Folkvett. De flesta av dessa har inte funnit några riskökningar förknippade med mobiltelefonanvändning. Dock har tidigare studier inte avsett långsiktiga effekter, eftersom användningen av mobiltelefoner exploderat först under senare år. En ny, gigantisk dansk studie avser ett material på drygt 420 000 mobiltelefonabonnenter som i genomsnitt ägt telefon i 8,5 år. Det är så pass länge att man kan börja tala om långtidseffekter. Emellertid fann man inga anmärkningsvärda riskökningar för någon form av cancer när man jämförde med det danska cancerregistret. Författarna drar slutsatsen att man tack vare det mycket stora materialet kan utesluta att det skulle finnas någon stor cancerriskökning kopplad till mobiltelefonanvändning.

(J. Schüz m.fl., “Cellular telephone use and cancer risk: Update of a nationwide danish cohort”, Journal of the National Cancer Institute 98, 2006, s. 1707-1713.)

JJ

Föreningen

VoF har bildat testkommitté
Vetenskap och Folkbildning har inom styrelsen utsett en testkommitté, bestående av Jesper Jerkert, Sven Ove Hansson och Aija Šadurskis. Personer som anser sig besitta paranormala förmågor är välkomna att vända sig till kommittén och ansöka om att få förmågorna testade. När en sådan kontakt tagits, vidtar arbetet att noga diskutera igenom – både inom kommittén och mellan kommitté och sökande – huruvida förmågan kan testas på ett vetenskapligt acceptabelt sätt. Inga prispengar är utfästa. I skrivande stund har en handfull personer hört av sig till kommittén. Några av dessa har visat sig vid närmare undersökning inte vara intresserade av att bli testade. För andra återstår det att se om förmågan kan preciseras på ett sådant sätt att ett test kan komma till stånd. Ytterligare upplysningar om testkommitténs verksamhet lär dyka upp i Folkvett framöver. Mer om testkommittén kan man läsa på www.vof.se/test/.

JJ

Böcker på KB
För att något förbättra tillgängligheten av skeptiska böcker på svenska bibliotek har VoF köpt in och skänkt följande tolv titlar till Kungliga Biblioteket i Stockholm.

 • Douglas J. Futuyma: Science on Trial: The Case for Evolution (1983).
 • Mark Perakh: Unintelligent Design (2003).
 • Eugenie C. Scott: Evolution vs. Creationism: An Introduction (2004).
 • Ronald N. Numbers: The Creationists: The Evolution of Scientific Creationism (1993).
 • Ruth Brandon: The Spiritualists: The Passion for the Occult in the Nineteenth and Twentieth Centuries (1983).
 • Harry Houdini: A Magician Among the Spirits (1924).
 • F. B. Harrold & R. A. Eve (red.): Cult Archaeology and Creationism: Understanding Pseudoscientific Beliefs About the Past (1995).
 • Editors of Lingua Franca (red.): The Sokal Hoax: The Sham That Shook the Academy (2000).
 • Keith Windschuttle: The Killing of History: How Literary Critics and Social Theorists Are Murdering Our Past (2000).
 • P. R. Gross, N. Levitt & M. W. Lewis (red.): The Flight From Science and Reason (1996).
 • P. R. Gross & N. Levitt: Higher Superstition: The Academic Left and Its Quarrels with Science (1998).
 • James Randi: The Mask of Nostradamus (1990).
JJ
Vetenskap och Folkbildning