Publicerat i Folkvett nr 2/2006.

Dan Larhammar skriver om en tämligen färsk riksdagsmotion.

Kristdemokraternas riksdagsledamot Per Landgren motionerade i höstas (2005-09-29) om att undervisning om evolutionen (“biologiska ursprungsfrågor”) på gymnasiet bör koncentreras till filosofiämnet.1 Landgren refererar i sin motion, på samma sätt som tusentals kreationistiska webbsidor, till den engelske biologen Gerald A. Kerkut som 1960 i sin bok Implications of Evolution skulle ha skrivit att “evolutionsläran hade stelnat till en dogm som inte fick ifrågasättas”. Emellertid skrev Kerkut i förordet att han ansåg att evolutionen på många sätt är en tillfredsställande förklaring till vissa observationer. Det han granskade var vissa antaganden beträffande evolutionära släktskap bland djur som han räknade upp tillsammans med frågor om livets ursprung. Vad Landgren undviker att berätta är att upptäckten av den genetiska koden, som reder ut Kerkuts alla evolutionära frågor, gjordes strax efter att boken publicerades. Denna upptäckt belönades med Nobelpris 1968.

I sin motion beskriver Landgren diskussionen om gradvis kontra språngvis evolution som “motsättningar mellan olika skolbildningar”. Denna illusoriska motsättning har för länge sedan retts ut av Richard Dawkins och andra evolutionsbiologer.

Landgren citerar evolutionsbiologen Ernst Mayr som i sin bok The Growth of Biological Thought 1982 skrev att bevisen för evolutionen endast fungerar om man postulerar att evolutionen har ägt rum. Men det som Mayr skrev var att för att kunna tolka fossil, arv och variation var man tvungen att befria sig från den förhärskande tron på att varje detalj i universum åstadkommits av en intelligent skapare och från tron att världen är ung och oföränderlig. Dessa dogmer övergavs på 1800-talet i ljuset av nya och noggranna observationer som påvisade livsformernas variation och jordens höga ålder.

Det resonemang som Landgren för, med nämnande av både Newton och Descartes trots att dessa levde långt innan evolutionen upptäcktes, utmynnar i att inom filosofiämnet bör “förklaringsmodeller som olika evolutionsläror och intelligent design (ID) med eller utan evolution fritt kunna konkurrera utan att de filosofiska utgångspunkterna mörkas”.

Men filosofiämnet bortser inte från de välkända vetenskapliga och historiska fakta som Landgren ignorerar i sin motion. Hans sätt att selektera föråldrade citat visar med all önskvärd tydlighet varför undervisning om evolutionen behövs i biologi, nämligen för att kreationister som Landgren inte ska kunna vilseleda med sin anakronistiska historiebeskrivning och sin kvasifilosofiska jargong.

Motionen avslogs den 22 mars 2006 av riksdagen i enlighet med utbildningsutskottets betänkande.2

Dan Larhammar är professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet och styrelseledamot i Vetenskap och Folkbildning.

Noter

  1. Se http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=426&typ=mot&rm=2005/06&bet=Ub497.
  2. Se http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2005/06:UbU10.

Läs Per Landgrens svar.

Vetenskap och Folkbildning