Publicerat i Folkvett nr 3/2005.

Sverige

Mobiltelefonen ger inte hjärntumör

I en färsk studie identifierades alla människor i åldrarna 20-69 år som diagnostiserats med hjärn- eller hjärnhinnetumörer (glioma eller meningioma) under åren 2000-2002 i valda delar av Sverige. De matchades sedan med kontrollpersoner med avseende på ålder, kön och geografisk hemvist, varefter forskarna undersökte om mobiltelefonanvändning statistiskt kunde knytas till ökad förekomst av hjärntumörer. Trots en ofantlig mängd beräknade oddskvoter (över 100 stycken redovisas i artikeln) fann man ingen ökad risk.

(S. Lönn et al., “Long-term mobile phone use and brain tumor risk”, American Journal of Epidemiology 161, 2005, s. 526-35.)

JJ

Bli frisk och tandlös!

Genom tiderna har man prövat många bisarra metoder för att bota sjukdomar. Tag till exempel den lyckligtvis bortglömda åderlåtningen och lobotomin, eller den verkningslösa men tyvärr alltjämt populära homeopatin. Den store franske 1600-talskungen Ludvig XIV råkade ut för en riktigt ruskig kur. Hans livläkare trodde att många sjukdomar kom från tänderna, varför Kung Sol vid unga år fick varenda tand utdragen ur munnen, med synnerligen trista och illaluktande konsekvenser.

Kung Ludvigs tandkur måste väl vara en historisk kuriositet, kan man tycka. Men den praktiserades faktiskt så sent som här om året av tandläkaren Irene Brednert Jonsson i Falun. Homeopater på Länsmansgården i Björbo undersökte – med översinnliga metoder – patienter som sökt för migrän och diffusa smärtsymptom och remitterade dem sedan till Brednert Jonsson för tandutdragning. En reporter från TV3:s Insider bokade tid och lyckades dokumentera behandlingsråden med dold kamera. När folk från Socialstyrelsens tillsynsmyndighet i Örebro besökte tandläkarpraktiken i februari fann de skäl att ta med sig ett tiotal journaler för granskning.

Källor: TV3, Expressen.

MR

Studieförbundet Vuxenflummet

Då och då smyger sig kurser i pseudovetenskapliga ämnen in i studieförbundens program. Men frågan är om något studieförbund någonsin haft så många pseudovetenskapliga kurser som Studieförbundet Vuxenskolan denna höst. I deras regi hålls inte mindre än 24 kurser om feng shui på olika håll i landet (http://www.sv.se/).

En av kursledarna är Ingrid Sohlberg, “certifierad feng shui-konsult” i Gävle, på företaget Nordic School of Feng Shui (http://www.nordic-fengshui.com/omforetaget.html) som ordnar kurser och konsultutbildning i detta ämne. Feng shui sägs där bygga på chiflöden, jordstrålning och astrologi. De båda förstnämnda företeelserna existerar inte och astrologi har aldrig visats ha något med människors livsöden att göra. Feng shui är således ett mischmasch av humbug (se http://www.skepdic.com/fengshui.html, http://www.csicop.org/sb/2002-12/fengshui.html).

I SV:s idéprogram finns många tecken på att organisationen fortfarande ser sig som ett bildningsförbund: “SV ska vara ett redskap för den enskilda människan att tillsammans med andra skaffa sig insikter och impulser, kunskap och kompetens samt möjligheter att påverka sin egen livssituation och samhällsutvecklingen”. Hur tänker man åstadkomma detta genom att lura människor att tro på pseudovetenskap?

DL

Nordeuropéer bra på vetenskaplig metod

I EU:s Europabarometer 55:2, med titeln “Europeans, science and technology”, har man ställt frågor till slumpmässiga urval av EU-ländernas befolkningar. En av de mest intressanta frågorna är denna:Föreställ dig en forskare som vill ta reda på om en viss medicin hjälper mot en sjukdom för vilken ingen känd behandling finns. Vilken av följande metoder anser du vara bäst för att testa om medicinen har någon effekt?

  1. Ge medicinen till 1000 personer som lider av sjukdomen och undersök hur många som blir bättre.
  2. Ge medicinen till 500 personer som lider av sjukdomen. Be ytterligare 500 personer som lider av sjukdomen att inte ta medicinen. Undersök i vilken av de två grupperna som folk tillfrisknar mest.
  3. Ge medicinen till 500 personer som lider av sjukdomen. Ge ytterligare 500 personer som lider av sjukdomen ett placebopreparat som är ofarligt men som ser likadant ut som medicinen. Undersök i vilken av de två grupperna som folk tillfrisknar mest.
  4. Vet inte.

Den bästa metoden är förstås 3. Detta alternativ valdes av 70,3 % av svenskarna, vilket var bäst i EU. Sedan följde Danmark (63,6 %), Nederländerna (63,5 %) och Finland (55,9 %). Sämst var Italien (24,6 %), Spanien (27,4 %), Grekland (27,9 %) och Tyskland (28,2 %).

JJ

Olle Johansson slår tillbaka

Olle Johansson, Årets förvillare 2004, har hittills inte uttalat sig om sin utmärkelse. Åtminstone inte på svenska. Men på en schweizisk nätsida, www.gigaherz.ch/874, påstår han “känna sig ärad över att nu tillhöra fredspristagarnas och de alternativa nobelpristagarnas krets”. Den fredspristagare som åsyftas är Wangari Maathai. Hon påstås på sidan ha fått hård kritik av VoF, något som undertecknad inte känner till.

Hans-U. Jakob, som driver Gigaherz, har “hört sig för i Sverige” om VoF och kan berätta följande: “Den lilla aggressiva organisationen försöker sedan över 20 år inskränka forsknings- och yttrandefriheten i Sverige genom att dela ut ovannämnda pris och därmed utöva psykisk terror.” Och vidare: “Närheten till och finansieringen från elektro- och kommunikationsindustrin lär vara dokumenterade.” (Tyvärr har jag aldrig sett de pengarna.) Jakobs utläggning når följande svårbegripliga höjdpunkt: “Organisationens rötter skulle kunna sträcka sig ända tillbaka till nazicensurens tid i Sverige.”

JJ

Internationellt

Vaccinering ökar inte infektionsrisken

I takt med att allt fler vaccin tagits fram under de senaste decennierna, har farhågor uttryckts att vaccineringen kunde leda till immunstörningar till följd av en “överbelastning” av kroppen. Detta skulle i sin tur leda till att veccinerade ådrog sig fler infektionssjukdomar. En ny dansk studie har undersökt om sådana samband finns. Alla barn födda i Danmark mellan 1 januari 1990 och 31 december 2001 ingick i studien (drygt 800 000 barn). Information om vilka vaccineringar barnen genomgått relaterades till huruvida barnen legat på sjukhus på grund av infektionssjukdom. Av 42 möjliga kopplingar (6 sorters vaccin × 7 sorters infektionssjukdomar) visade en handfull att risken för infektionssjukdomar minskade vid vaccinering. En koppling visade på ökad risk. De allra flesta kopplingar visade ingen skillnad mellan vaccinerade och ovaccinerade barn. Forskarna drog den korrekta slutsatsen att några få avvikelser i endera riktningen är vad som kan förväntas av en slump, och att vaccinering således inte ökar infektionsrisken.

(A. Hviid et al., “Childhood vaccination and nontargeted infectious disease hospitalization”, Journal of the American Medical Association 294, 2005, s. 699-705.)

JJ

Dålig healing av cancerceller

Vid experimentella studier av healing på människor kan det vara svårt att helt undanröja felkällor som uppkommer av förväntningar. Sådana bekymmer slipper man vid provrörsexperiment. Enstaka healingstudier på bakterier, jäst, mikroorganismer och mänskliga tumörceller har faktiskt rapporterats, men kvalitén är svårbedömd. En mycket noggrann dansk studie har nu publicerats, där helare skulle påverka överlevnad och förökning hos två linjer med cancerceller. Experimentet var omsorgsfullt kontrollerat. Inga effekter återfanns.

(R. Zachariae et al., “The effect of spiritual healing on in vitro tumour cell proliferation and viability – an experimental study”, British Journal of Cancer 93, 2005, s. 538-43.)

JJ

Röntgenflicka misslyckas i test

Ryskan Natasja Demkina, 17 år, påstår sig kunna se in i människors kroppar utan några hjälpmedel. Hennes mamma säger att hon kan se in i kroppen ner till cellnivå och att hon aldrig har fel. Demkina genomgick 2004 ett test anordnat av bl.a. CSICOP (amerikanska skeptikerna). Hon fick undersöka sju personer, varav sex hade genomgått mer eller mindre avancerade medicinska operationer, medan den sjunde inte hade genomgått någon sådan operation. (En hade en stor del av ena lungan bortopererad, en hade fått en konstgjord höft, en hade fått en hjärntumör borttagen och hade nu ett hål i hjässan som täcktes av en metallplatta, etc.) Demkina fick reda på exakt vilka diagnoser det var fråga om, och hennes uppgift var att para ihop rätt person med rätt diagnos.

Demkina säger sig kunna se genom kläder, men inte genom ett upphängt tygstycke. De sju personerna kunde därför inte skärmas av. I förväg var alla överens om att fem rätt av sju skulle krävas för att det skulle vara värt att gå vidare med Demkinas påståenden och lägga upp ännu striktare test. Demkina fick fyra rätt och misslyckades således.

Demkina-troende säger att testet inte var lämpligt för att testa Demkinas förmågor. Men Demkina hade själv godkänt testförfarandet flera dagar i förväg. Anhängarna har också påpekat att sannolikheten för minst fyra rätt av sju av en slump bara är ca 1/50. Beräkningen är korrekt men irrelevant. Testet var ju inte blint. Ray Hyman, en av dem som ordnade testet, har föreslagit naturliga förklaringar till Demkinas fyra rätt. Till exempel var den yngsta försökspersonen den som inte genomgått någon operation.

Flera artiklar om Demkina finns i Skeptical Inquirer 3/2005.

JJ

Kritisk UFO-expert har avlidit

Philip J. Klass, amerikansk UFO-expert känd för sin strikt kritiska hållning, har avlidit. Han föddes 1919 och var 1976 en av CSICOP:s grundare (CSICOP är den amerikanska skeptikerorganisationen). Klass var utbildad elektroingenjör. Han gillade att undersöka både omtalade och mindre omtalade UFO-fall, plocka sönder dem, intervjua inblandade personer och försöka ge naturliga förklaringar. Bland hans många böcker kan nämnas UFOs Identified (1968), UFOs Explained (1974), UFO Abductions: A Dangerous Game (1989) och The Real Roswell Crashed-Saucer Coverup (1997).

JJ

Vaccin ytterligare frikänt

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund har utsatts för en förtalskampanj av vissa mindre seriösa forskare samt föräldraorganisationer. Vaccineringen påstås orsaka autism, men som Folkvett tidigare berättat finns det stora studier som misslyckats med att finna något sådant samband. Ytterligare en frikännande studie, denna gång lite annorlunda, rapporteras från Japan. I en del av Yokohama sjönk vaccineringen under 1988-92, och fr.o.m. 1993 utfördes ingen vaccinering mot mässling, påssjuka och röda hund. Icke desto mindre ökade under samma tidsperiod incidensen av autism och autismliknande syndrom hos barn i området. Slutsatsen måste bli att vaccinering inte orsakar autism.

(Honda H, Shimizu Y & Rutter M, “No effect of MMR withdrawal on the incidence of autism: a total population study”, Journal of Child Psychology and Psychiatry 46(6), 2005, s. 572-9.)

JJ

Klen tröst från Dalai lama

Västvärldens andlige kelgris Dalai lama förklarar flodvågskatastrofen i Metro 14 juni: “Om man inser att man drabades av katastrofen på grund av sin karma så kan det göra att man känner sig mindre arg och frustrerad.” På en direkt fråga om de som dog i tsunamin verkligen hade dålig karma svarar han: “Javisst, självklart, precis som min generation i Tibet … Det finns mycket lidande, men det beror på våra egna missgärningar och misstag, inte bara i detta liv utan också i tidigare liv.”

JJ

Monsterjägare död

I Dagens Nyheter 31/5 meddelar Clas Svahn att Frank Searle gått ur tiden, 84 år gammal. Searle ägnade stor energi åt att jaga Loch Ness-odjuret. “Frank Searle blev världsberömd när han på 70-talet producerade en serie bilder av ‘Nessie’ som spreds i tidningar världen över. I dag anses bilderna föreställa gamla strumpor, stolpar och annat löst.”

JJ

Föreningen

Rättelse

I Jesper Jerkerts artikel om Miljöpartiet i Folkvett 2/2005 ska not 43 lyda sålunda: 43. Motion av Jan Lindholm och Ingegerd Saarinen (båda mp), “Läkemedelslagen”, undertecknad 2004-09-27.

JJ
Vetenskap och Folkbildning