Publicerat i Folkvett nr 2/2005.

Sören Holmberg och Lennart Weibull vid Göteborgs universitet genomför sedan några år en enkätstudie på uppdrag av föreningen Vetenskap och allmänhet. År 2004 svarade 3000 slumpvis utvalda personer från hela Sverige på frågor bl.a. om vad de anser vara vetenskap. För nio utvalda områden fick de svara på frågan om området är vetenskapligt eller inte. Så här utföll svaren; procentsatserna avser dem som svarade “i högsta grad vetenskapligt”:

 • Biologi 79 %
 • Astronomi 62 %
 • Historia 49 %
 • Nationalekonomi 48 %
 • Statskunskap 42 %
 • Filosofi 38 %
 • Teologi 18 %
 • Astrologi 14 %
 • Parapsykologi 11 %

Den vanliga föreställningen att astrologi är en kvinnlig företeelse bekräftades inte i undersökningen. Skillnaden mellan kvinnor och män i tilltron på astrologi var mycket liten. 12 % av männen och 15 % av kvinnorna ansåg astrologi vara “i högsta grad vetenskapligt”. (Detta framstår som en förvånansvärt liten skillnad mot bakgrund av att astrologin förefaller vara mycket mer företrädd i tidskrifter riktade till kvinnor än i tidskrifter riktade till män.)

Däremot fanns ett mycket tydligt samband mellan utbildningsnivå och syn på astrologin. Bland dem som har hög utbildning anser 7 % att astrologi är i högsta grad vetenskapligt. Andelen var över den dubbla i alla de tre lägre utbildningskategorierna (låg, medellåg och medelhög utbildning).

Undersökningen jämför också synen på astrologi med partisympatierna. Det framgår att inget av partierna har någon särskilt astrologitroende väljarkår. Andelen väljare som anser att astrologin är i högsta grad vetenskaplig är som följer:

 • Socialdemokraterna 16 %
 • Centerpartiet 14 %
 • Vänsterpartiet 13 %
 • Miljöpartiet 13 %
 • Moderaterna 13 %
 • Folkpartiet 11 %
 • Kristdemokraterna 8 %

Dessa skillnader skulle förmodligen (utom vad avser Kristdemokraterna) till stor del kunna förklaras med skillnader i utbildningsnivå mellan partiernas respektive väljare. Intressant att notera är att Miljöpartiets väljare inte verkar utmärka sig genom att tro på astrologi, vilket måhända en och annan hade förväntat sig.

Tilltron till parapsykologi som vetenskap var också i stort sett densamma hos kvinnor och män. Även här fanns tydliga skillnader mellan de olika partiernas sympatisörer:

 • Vänsterpartiet 16 %
 • Miljöpartiet 14 %
 • Socialdemokraterna 11 %
 • Kristdemokraterna 11 %
 • Centerpartiet 9 %
 • Moderaterna 9 %
 • Folkpartiet 9 %

Detta ser ut som ett samband mellan vänster-högerskalan och tilltron till parapsykologi. Dock räcker denna undersökning inte till att dra några långtgående slutsatser om ett sådant samband.

Sven Ove Hansson
Vetenskap och Folkbildning