Publicerat i Folkvett nr 2/2004.

Allt från början – från urcell till människa. Jonathan Lindström. Stockholm: Bonnier Carlsen 2003, 62 s.

Varje vecka läser vi rapporter från USA om nya initiativ som syftar till att undertrycka undervisning om evolutionen i skolor och ge ökat utrymme för andra hypoteser, underförstått den bibliska skapelseberättelsen. Ett beklämmande reportage från TV-bolaget PBS (www.pbs.org/wgbh/evolution/) visade för något år sedan hur en del ungdomar som påbörjade biologiska utbildningar på amerikanska universitet hamnade i livskris när de blev varse att det finns en väl underbyggd och enhetlig förklaring till livsformernas mångfald, nämligen evolutionen, som direkt motsäger de bibliska myterna. Uppenbarligen har många ungdomar i USA av sina föräldrar, skolor och sin övriga omgivning undanhållits information om evolutionen. Detta är särskilt märkligt med tanke på de många fantastiska naturprogram om evolutionen som dagligen sänds av amerikanska TV-kanaler som National Geographic och Discovery Channel.

Så långt har det dessbättre inte gått i Sverige, även om en liten skara fundamentalistiska kreationister ivrigt försöker föra fram sin anti-evolutionära propaganda. Denna består som så ofta när det gäller pseudovetenskap mest av missförstånd, överdrifter och selekterade data. Det bästa sättet att bemöta deras nonsens är förstås med sakkunskap om evolutionen och dess mekanismer. Kunskap om evolutionen är dessutom nödvändig för insikts- och ansvarsfulla beslut som berör hälso- och sjukvård, kost, djurskydd och miljö- och energipolitiska frågor.

Få paradigmskiften i vetenskapshistorien är så lättillgängliga för gemene man som evolutionen (jämför med Newtons Principia och Einsteins relativitetsteori). Ändå är evolutionsbiologi ett komplicerat ämne på grund av livsformernas till synes gränslösa mångfald och evolutionens många olika mekanismer.

Därför är det ett stort nöje att rapportera att en vederhäftig bok om evolutionens huvudsteg och -processer nu finns för de yngsta lyssnarna och läsarna. Med oklanderligt faktainnehåll och egenhändigt framställda humoristiska bilder tar arkeologen Jonathan Lindström oss med på en resa som börjar med livets uppkomst och slutar med den nakna apan, dvs. människan.

Faktamängden är aldrig påträngande. Likväl är exempelvis alla tre huvudhypoteserna om livets uppkomst inkluderade, såväl ursoppan och heta undervattenskällor som djupt nere i marken. Teorin från 1800-talet om ryggradsdjurens ursprung som upp-och-nedvända maskar, som nyligen bekräftats av molekylära studier, finns också med liksom uppkomsten av fåglar från dinosaurier och självklart däggdjurens specialiseringar.

Ett vanligt misstag vid beskrivningar av evolutionära förlopp är att ge intryck av att strukturer uppstått för ett visst syfte. Många framstående evolutionsbiologer har gått i fällan, förmodligen eftersom vårt tänkande och språk är så inriktade på syfte och ändamålsenlighet. Men evolutionen kan förstås inte blicka framåt utan ändamålsenligheten uppstår tack vare genetisk variation följd av selektion av de individer som råkat bli mer ändamålsenliga än andra. Lindström lyckas mestadels undvika teleologiska formuleringar utom vid några få tillfällen då ordet “därför” kan ge intryck av plan och mål: “Därför fick testiklarna hänga i en påse där de höll sig kalla”, “Därför kom en mycket bra uppfinning…”.

Bra barnböcker är underhållande på flera nivåer så att både barn och vuxna kan ha roligt åt innehållet fast på olika sätt. Lindström lyckas också med detta konststycke. Exempelvis beskrivs uppkomsten av landlevande ryggradsdjur som “Ett litet fenklafs för en fisk, ett stort steg för ryggradsdjuren” med anspelning på människans landstigning på månen.

Som alltid med trevliga och intressanta böcker så önskar man sig mer. Det som kunde fått mer utrymme i Lindströms bok är evolutionen av växter, protozoer och bakterier. Men målsättningen är som framgår av titeln att beskriva evolutionen från urcell till människa.

Lindströms bok är självklar på alla dagis och alla skolors första årskurser. Den är dessutom säkert en trevlig uppfräschning av evolutionens huvuddrag för många vuxna. Det är bara att hoppas att även religiösa barnverksamheter har insikten och modet att inkludera boken i sin repertoar för att motverka mytgrundad fundamentalism.

Dan Larhammar
Vetenskap och Folkbildning