Publicerat i Folkvett nr 1/2001.

Sverige

Årets pristagare utsedda

V&F har till Årets folkbildare 2000 utsett Gunilla Myrberg för hennes oförtröttliga folkbildande insats som radiomedarbetare i medicinska frågor. Hon har arbetat vid Sveriges Radio sedan 60-talet och medverkar fortfarande i vetenskapsradion. Tills hennes pernsionering för några år sedan sändes hennes långa och uppskattade serie “Kropp och själ”. “Gunilla Myrbergs folkbildarinsats beror till stor del av förmågan att som intervjuare i svåra ämnen kunna förena en kvalificerad utfrågning med rollen som lyssnarnas representant”, skriver styrelsen i sin motivering.

Årets förvillare 2000 blev Susanna Ehdin för hennes hälsofarliga råd om kost och hälsa baserade på hennes vantolkningar av vetenskapliga studier. Se Dan Larhammars artikel i detta nummer av Folkvett. Mer information finns på http://www.vof.se/ehdin/.

Homeopati på djur

I Svensk Veterinärtidning redovisas resultaten från en enkät som skickats ut till landets husdjursveterinärer (i “husdjur” inkluderas djur inom lantbruket) för att utreda om homeopatisk verksamhet innebär ökade djurskyddsrisker. Så är fallet.

Eftersom homeopatin saknar vetenskapligt stöd, brukar förespråkarna mest hänvisa till enskilda lyckade fall. Som motvikt återger Folkvett några misslyckade fall, som rapporterats i enkätsvaren:

  • “Kviga som ej reste sig efter partus fick homeopatibehandling. Blev sämre. Veterinär skulle ej kallas. Avbytare tillkallade mig på eget bevåg. Vid ankomsten kvigan i koma. Kunde efter adekvat diagnos och behandling resa sig.”
  • “Diarréer på småkalvar blev behandlade med homeopati i flera veckor. Först när två kalvar dött tillkallades jag för adekvat diagnos och behandling.”
  • “Ägare till fårbesättning smittad med maedi-virus sökte bota med homeopati. Besättningen slaktades ut efter misslyckandet.”
  • “Sjuka kalvar behandlades med homeopati. Fick lida tills de dog i lunginflammation som visade sig bero på lungmaskangrepp.”
  • “I ett antal fall med homeopatibehandlade klövspaltinflammationer har infektionen hunnit in till klövleden på grund av för sent insatt veterinär undersökning och behandling vilket lett till svårt lidande.”
  • “En besättning med 120 kor använde homeopati. Fördröjd diagnos och ej adekvat behandling blev följden och djuren måste slaktas. Besättningen har nu slutat med homeopati.”
  • “Kravbönder har försökt avmaska djur med homeopati vilket lett till magra och eländiga djur samt dödsfall hos kalvarna. Danska homeopater kör runt och pratar omkull en del bönder.”

(Svensk Veterinärtidning vol. 52 (2000), nr 16, s. 871-880)

Lägesrapport från Örebro

Centret för komplementära hälsostudier vid Örebro universitet har just nu inga resurser för att bedriva egen forskning. I ett rundbrev från december 2000 framgår det att man mest sysslar med nätverksbyggande och med kartläggning av vilket intresse det finns inom landstingen för komplementär hälsoverksamhet. Landstingsförbundet har nyligen förklarat sig villigt att ta initiativ till att starta överläggningar mellan landstingen, komplementärterapeuternas organisationer och övriga intressenter för att skapa ett nätverk.

Vårens första begivenhet på centret är en öppen föreläsning av PhD Stig Wenneberg under rubriken “Meditation som hälsofrämjande metod”. Han är för närvarande vikarierande lektor i biomedicin vid institutionen för vårdvetenskap och omsorg, Örebro universitet. Man kan nog gissa att Wenneberg har en positiv syn på meditation, eftersom han har fått sin doktorsutbildning vid Maharishi University of Management, Iowa, som drivs av Transcendental Meditation (TM). Folkvett hoppas att några skeptiskt lagda personer vill ta sig dit och lyssna. Tid och plats: Tisdagen den 27 februari 2001, kl. 17-19, hörsal D, Örebro universitet.

Homeopatin förklarad i Växjö?

Andrei Khrennikov, professor i tillämpad matematik vid Växjö universitet, har i tidskriften BioSystems vol. 56 (2000), s. 95-120, publicerat en artikel vid namn “Classical and quantum dynamics on p-adic trees of ideas” (Abstract). Det är en mycket märklig artikel.

Khrennikov börjar med att postulera att omedvetet tänkande lyder Newtons klassiska mekanik, medan medvetet tänkande beskrivs av en kognitiv kvantmekanik. Han inför diverse informationskrafter med hjälp av standardformlerna på respektive område, och han härleder och bevisar några satser. Alla beräkningar sker i en tänkt mental rymd, till skillnad från vårt vanliga tredimensionella rum. Khrennikov visar också på några tillämpningar: Modellen skulle kunna förklara homeopati, Freuds psykoanalys, kollektivt medvetna och omedvetna fenomen samt en medveten utveckling av livet på jorden.

Såvitt Folkvett kan se är Khrennikovs matematik oantastlig. Problemet är bara att hans postulat är helt godtyckliga, och att artikeln som helhet därför är ren spekulation utan något empiriskt stöd. Och hur värdefull är egentligen en modell som utger sig att förklara psykoanalys och homeopati, om det i verkligheten är så att psykoanalys och homeopati inte fungerar? Borde inte även en tillämpad matematiker känna till ett minimum av vetenskaplig metodik?

Kvacksalveribevakning efterlyses

Medlemmar i Vetenskap & Folkbildning har varit engagerade i två lite större projekt genom åren. 1988-1992 publicerades en rad artiklar om antroposofin i Folkvett. De samlades sedermera i ett separat häfte som snart är utgånget (en ny upplaga planeras). Och nyligen redovisades ett forskningsprojekt om pseudovetenskap i högskolevärlden i form av boken Högskolans lågvattenmärken. Det projektet har visserligen inte bedrivits inom föreningens ram, men har utförts av forskare som ofta haft anknytning till V&F.

Flera medlemmar har framhållit att ett område som nu står i tur att bli genomlyst är kvacksalveriet i Sverige. För detta behövs medlemmarnas hjälp. Hör gärna av er om ni stöter på märkliga medicinska teorier eller praktiker som troligen inte håller vad de lovar, eller om ni har förslag eller idéer om hur en granskning av kvacksalveriet i Sverige kan genomföras.

JJ

Internationellt

Varning för falska doktorshattar

Den engelskspråkiga världen är full av universitet som ingen kan hålla reda på. Detta kan utnyttjas av den som vill få en akademisk titel utan att genomgå någon egentlig utbildning. Genom annonser i press och på Internet lockar till exempel Brentwick University med utbildningar som premierar livserfarenhet framför boklig bildning. I praktiken behöver man därför inte studera alls vid Brentwick – det är bara att betala in universitetsavgiften och saken är klar. Brentwick University påstås ligga i England, men drivs egentligen från amerikanska västkusten. Man har tidigare använt sig av namnen Harrington University, Palmers Green University och University of San Moriz. Det är omöjligt att komma i fysisk kontakt med någon av bluffuniversitetets företrädare. Kaianders Sempler på Ny Teknik betalade 475 dollar och fick sig tillsänt ett sigillförsett diplom där det intygades att han vid Brentwick ernått filosofie doktorsgraden i vetenskapshistoria – summa cum laude, naturligtvis.

(Ny Teknik 9/11 2000)

Skeptikerkongress

Den 10:e europeiska skeptikerkongressen kommer att hållas i Prag, Tjeckien den 7-9 september 2001. Kongressen har tre teman: 1) Parapsykologi i Europa – jämförelse mellan västländer och postkommunistiska länder. 2) Alternativmedicin. 3) Blandat (t.ex. astrologi, UFO, antroposofi, postmodern filosofi, kreationism).

Jasmuheens bok skördar offer

Vi har tidigare i Folkvett (3-4/1999) berört Jasmuheens storsäljande bok Leva på ljus (“Living on Light”). I en artikel i The Skeptic Magazine skriver Rachel Carthy om fenomenet. Hittills har tre personer dött när de försökt genomgå den 21-dagarsfasta som Jasmuheen föreskriver (de första sju dagarna utan vare sig mat eller vätska, därefter 14 dagar med fruktjos). År 1997 kollapsade en tyska på sin tolfte dag och skadade huvudet så illa att hon avled. En australiska dog 1998 av en hjärtattack orsakad av uttorkning. Paret som övervakade fastan dömdes för dråp (tidigare rapporterat i Folkvett 2/2000). Slutligen hittades Verity Linn död 1999 utanför sitt tält vid en skotsk sjö, bredvid sin dagbok och ett exemplar av Leva på ljus. Kroppen upptäcktes på den tolfte dagen, men den sista dagboksanteckningen är från dag sju. Dödsorsaken var uttorkning och hypotermi. Jasmuheen har kommenterat att Linn saknade tillräcklig “andlig lämplighet”.

Som Carthy påpekar är Jasmuheen – vars egentliga namn är Ellen Greve – inte den första som påstår sig kunna leva utan att äta och dricka. Särskilt vanliga tycks sådana påståenden vara hos katolska nunnor. Jasmuheen själv hävdar inte att hon aldrig äter, hon säger bara att hon inte behöver äta sedan hon genomgick sin 21-dagarsfasta 1993. Australiska tv-programmet “60 Minutes” satte henne på prov 1999, då hon skulle hållas strängt bevakad i en vecka. Den övervakande läkaren avblåste försöket på medicinska grunder den fjärde dagen. Jasmuheen har beklagat läkarens inkompetens.

(The Skeptic Magazine vol. 13, nr. 2, s. 10-12)

JJ

Bonusnotiser

Dessa notiser har p.g.a. platsbrist ej publicerats i papperstidningen.

Nya avhandlingar

Olav Hammer, religionshistoriker i Lund, disputerade den 7 oktober 2000 på en avhandling med titeln Claiming Knowledge: Strategies of Epistemology from Theosophy to the New Age. Författarens svenska sammanfattning lyder: “Avhandlingen analyserar sättet på vilket religiösa utsagor förändrats för att passa det moderna samhällets uppfattningar om naturvetenskap, om främmande folks religioner och om individens möjlighet att erhålla religiösa upplevelser. Som empiriskt material används en grupp historiskt och tematiskt besläktade rörelser, från det sena artonhundratalets teosofi fram till dagens New Age.” Avhandlingen kommer att publiceras som bok någon gång tidigt 2001.

Vid Institutt for Kulturstudier, universitetet i Oslo har Grethe Sogn Heggland lagt fram Piller og dråper for sjelen. En religionsvitenskapelig analyse av alternativ medisin med vekt på homeopati og Bach blomstermedisin. Avhandlingen kan laddas ned från vår norska systerorganisation Skepsis hemsida,
www.skepsis.no.

Vid Uppsala universitet disputerade i januari 2001 Sven-Eric Morhed på avhandlingen Att förklara det oförklarliga. En livsåskådningsstudie om människors tolkningar av paranormala fenomen i en vetenskaplig tidsålder.

Lottorna och currylinjerna

I en kritisk artikel i Jönköpings-Posten skildras Jönköpingslottornas septemberträff. Ingenjören Bernt Elmner är inbjuden för att dela med sig av sina kunskaper om schakrapunkter, positiva/negativa energier och currylinjer. De sistnämnda hittar man lätt med böjda metallstickor. På en bild syns hur lottorna försöker känna energier kring varandras huvuden.

Vad har detta med försvaret att göra?

Inte så mycket, erkänner kårchefen Inga-Lill Melin, men å andra sidan är träffarna till för att skapa trivsel, och det är inte alltid som de handlar om försvaret. De lokala tidningarna har en stående inbjudan att komma på lottaträffarna. Att artikeln blev kritisk tycker hon inte gör så mycket, lottorna blev i alla fall uppmärksammade.Melins överordnade Gunnel Hagansbo, förbundslottachef för Norra Småland, blir full i skratt när hon får höra talas om lottamötet i Jönköping. Hon understryker dock att hon är skeptisk till Elmners förmågor.

Olaglig sädescirkel

En 29-årig brittisk medborgare vid namn Matthew Williams har gripits i trakterna av Wiltshire, England. Han greps på bar gärning när han försökte tillverka en sädescirkel. Brottsrubriceringen är förstörelse av egendom.
(UFO-Sveriges hemsida www.ufo.se)

Ris och ros i Sökaren

Boken Högskolans lågvattenmärken har i stort sett fått positiva recensioner. I Sökaren 4/2000 menar dock Sven Magnusson att författarnas grundsyn “torde vara en ateistisk-materialistisk beskrivning av verkligheten” och att de därför t.ex. inte ser att det “inte [kan] uteslutas att astrologin faktiskt har planerats in i världen”. Han menar att kritiken i boken “i vissa delar kan ha ett berättigande men att den i stort sett inte övertygar”.

I ett senare nummer av Sökaren (6/2000) kommenterar Göran Brusewitz, ordförande i Sällskapet för Parapsykologisk Forskning, boken. Han beskriver den som “en god början, men man behöver tydligare definiera vad vetenskap är, vad pseudovetenskap och dålig forskning är”. Vidare förklarar han sig intresserad av en dialog med skeptiker. “Påbörjas en dialog kan vi få hjälp med konstruktiv kritik, för det vet jag att parapsykologer i allmänhet värdesätter”. Artikeln kommenteras av Sven Magnusson på två ställen i samma nummer. På tidningens sista sida kritiserar han Folkvett och Vetenskap och Folkbildning, som han anser representera “en okritisk skepsis” som är oförmögen att ta emot “sådana tankar som att universum är planerat, utvecklingen intelligent styrd och världen en tankevärld”. I ledaren kompletterar han bilden genom att beskriva skeptikerna som “i fråga om det gränsvetenskapliga och paranormala irrationella personer med en känslostark bindning till en nu förlegad verklighetsbild.”

Sovjetisk UFO-studie

Uppgifter om en stor sovjetisk UFO-undersökning 1978-1990 har fått viss uppmärksamhet i media. I ett pressmeddelande redogörs för hur enorma mängder människor engagerades – bl.a. stora delar av försvarsmakten – att hålla uppsikt över himlen och att analysera inkomna rapporter. Undersökningen initierades efter ett märkligt ljusfenomen över staden Petrozavodsk 1977. Analyserna visade att de allra flesta observationer hade helt naturliga förklaringar, såsom raket- och satellituppskjutningar och luftballonger. Petrozavodsk-fenomenet orsakades t.ex. av uppskjutningen av satelliten “Kosmos-955”.

Clas Svahn, ordförande i UFO-Sverige, påpekar att de sovjetiska resultaten inte är nya, även om de inte tidigare publicerats i någon vetenskaplig tidskrift, vilket nu skett. Svahn menar att man bör vara en smula skeptisk till den sovjetiska undersökningen. Organisationen har inte alls varit så välsmord som man försöker ge intryck av. Det har hänt att man tillgripit naturliga förklaringar som varit felaktiga, därför att man exempelvis inte känt till alla inhemska satellituppskjutningar. Konstigast av allt är kanske att antalet rapporterade incidenter är så få, ungefär en tiondel av vad UFO-Sverige fått in under samma tid. Clas Svahn hoppas att UFO-Sverige ska få loss mer material från ryssarna och att det kan publiceras på engelska.
(Pressmeddelande 29 september 2000 på www.alphagalileo.org)

Finsk UFO-jakt upp i rök

Ett rykte om en finsk UFO-incident har cirkulerat under några år, inte minst på Internet. En pilot ur finska flygvapnet ska 1997 ha siktat fem orangeglödande farkoster under en gränsbevakningsflygning i finska Lappland. När han enligt order skulle oskadliggöra farkosterna slutade planets datasystem att fungera. Farkosterna ska sedan ha givit sig av i hög hastighet mot Ryssland.

En kontroll med det finska flygvapnet visar att ingen händelse av detta slag rapporterats till dem. Tvärtom innehåller berättelsen flera faktafel, och allt tyder på att den är fritt uppfunnen.
(UFO-aktuellt 3/2000)

Nytt från Trestad

VoF:s lokalavdelning Trestad har givit ut det sista pappersnumret av medlemstidningen Stjärnfall. I fortsättningen kommer man att publicera artiklar enbart på nätet.

Avdelningen har för övrigt just givit ut ett 90-sidigt häfte med titeln Ufologiskt misstolkningslexikon. Här redovisas en imponerande samling naturliga fenomen som kan misstolkas som ufon. Kostnaden är 80 kr inkl. frakt. Mer information finns på hemsidan http://home.swipnet.se/vof-trestad/start.htm.

JJ
Vetenskap och Folkbildning