Publicerat i Folkvett nr 1/2000.

Alfred W. Crosby: Att mäta verkligheten. Europa 1250-1600. Övers. Margareta Eklöf och Leif Mutén. SNS förlag 1999

Skeptiker beskylls inte sällan för att bortse från allt som inte går att mäta eller räkna. Och visst, det går inte att förneka det kvantitativa tänkandets stora betydelse i vetenskapens utvckling. I Att mäta verkligheten anlägger Alfred W. Crosby ett lite ovanligare perspektiv och ställer frågan mot bakgrund av den europeiska imperialismen.

Crosby tar ett brett grepp kring det kvantitativa tänkandets utveckling i det medeltida och tidigmoderna Europa och söker visa hur intellektuella uppfinningar som perspektivet, den gregorianska kalendern och den dubbla italienska bokföringen skapar förutsättningar för kommande seklers exempellösa europeiska expansion. Kanske är Crosbys breda grepp till förfång för grundligheten: boken innehåller många referat av rena handböcker. Det gör den inte mindre läsvärd; det här är tankeväckande och intellektuellt provocerande populärvetenskap av hög klass. Alfred W. Crosby är professor i American studies i Austin, Texas och skriver populär idéhistoria lite grand som Peter Englund skriver populär historia – engagerande och berättartekniskt drivet – och han kan nog tänkas ha ungefär samma läsekrets.

Per Sandin
Vetenskap och Folkbildning