Publicerat i Folkvett nr 1/2000.

Ett 40-tal medlemmar hade infunnit sig kl. 19 den 4 maj på Fysikum i Stockholm. Gunnar Ståldal åtog sig mötesordförandeskapet och efter 45 minuter kunde han förklara mötet avslutat. Några punkter på dagordningen:

Årsberättelsen

Antal medlemmar 3 april 2000: 633. Dessutom 101 Folkvett-prenumeranter.

Medlemsmöten 1999

25/3: Germund Hesslow, Den seglivade psykoanalysen.

15/4: Maria Küchen, Vetenskap och tro – och New Age som ett surrogat för bådadera.

14/5: Zenon Panoussis (Årets folkbildare 1998), Att äta kakan och ha den kvar ? om scientologi-kyrkans ständiga begreppsförvirring.

3/6: Jan Dalkvist och Joakim Westerlund, Kan emotioner förmedlas telepatiskt? En experimentell undersökning.

28/10: Henrik Eriksson, Sannolikt, sannolikt säger jag eder…

18/11: Svante Folin, Biofobi från marxism till postmodernism.

Hemsidan

Hemsidan har börjat utökas även med artiklar från gamla Folkvett-nummer.

Folkbildare och Förvillare

Årets folkbildare är Georg Klein, som efter mötet mottog sitt pris, 10 000 kronor, och enligt sedvana höll sitt pristagarföredrag. Rubriken var “Cancer och den nya biologin. Om vetenskapens optimism och människors biofobi”.

Årets förvillare var Eva Moberg. (Hennes kommentar till detta, i nr 4 av Ordfront Magasin, och föreningens svarskommentar finns på annan plats i detta nummer av Folkvett.)

Bokslutet

En ny och viktig intäktspost har varit medlemmars gåvor, 25 505 kronor. Härmed ett varmt tack till alla bidragsgivarna! För övrigt betyder förhoppningsvis den höjda medlemsavgiften, 200 kronor, som trädde i kraft vid årsskiftet, en intäktsförstärkning. De helt dominerande utgiftsposterna var produktionen av Folkvett och de administrativa tjänsterna för dess distribution jämte övriga utskick. Årets resultat: -14 772 kronor (1998: -54 154).

Val

Ordföranden och styrelsens samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter omvaldes. Till ordinarie ledamot nyvaldes Jesper Jerkert, redaktionsmedlem och hemsidesredaktör. Valberedningen – Hans Hansson, Hans Isaksson och Pelle Palm (sammankallande) – omvaldes.

Styrelsen

Ordförande: Dan Larhammar. Kassör: Riitta Räty. Övriga ordinarie: Hanno Essén, Sven Ove Hansson, Per Olof Hulth, Hans Isaksson, Jesper Jerkert, Pertti Poutiainen. Suppleanter: Bengt Erlandsson, Pontus Hellström, Niels Hovmöller, Rune Lindkvist, Kjell Strömberg.

Nya stadgar

Det förslag som distribuerades tillsammans med årsmöteskallelsen antogs.

Medlemsavgifter

Styrelsens förslag om att införa särskilt familjemedlemskap med betydligt lägre avgifter fick stöd av årsmötet. Det kommer att behandlas på nästa årsmöte.

Vetenskap och Folkbildning