Publicerat i Folkvett nr 1/1996.

Erland Lagerroth: Världen och vetandet sjunger på nytt. Korpen, 1994.

Erland Lagerroth, som är docent i litteraturvetenskap, har sammanställt forskningsresultat och vetenskapstolkningar som han anser understödja tesen att vi håller på att få en ny, icke-mekanistisk världsbild. Boken består till allra största delen av referat av andra böcker, främst inom fysik, kemi och biologi, men även humaniora och samhällsvetenskap är företrädda. Mest utförligt presenteras kemisten Ilya Prigogine, som har utvecklat en teori om hur självorganisering kan uppstå i system som befinner sig långt från termodynamisk jämvikt.

Lagerroth verkar försöka utvinna ur den moderna vetenskapen ungefär vad också New Age-rörelsen har sökt utvinna. Dock är hans bok betydligt bättre än det mesta av New Age-litteraturen (vilket man kanske inte skulle tro av titeln). Mycket av det som presenteras är hållbar vetenskap. Dock gör författaren inte tillräcklig åtskillnad mellan empiriskt underbyggd vetenskap och spekulationer som saknar empirisk grund. Så t ex presenteras en del spekulationer om kopplingar mellan kvantmekanik och medvetande på ett mycket okritiskt sätt. Alternativa synsätt och tolkningar som inte understödjer bokens huvudteser redovisas i allmänhet inte.

Slutomdöme: Ska boken bedömas som populärvetenskap, håller den inte måttet. Ska den bedömas som New Age-bok, höjer den sig något över mängden.

Sven Ove Hansson

Vetenskap och Folkbildning