Publicerat i Folkvett nr 2/1993.

Alfie Kohn: Pojkar är bättre i matte än flickor. Prisma, 1992.

Den amerikanske journalisten Alfie Kohn började för några år sedan intressera sig för motsägande ordspråk. Många av våra vanligaste ordspråk och talesätt utgör rena motsatspar:

“Lika barn leka bäst” – “Motsatser dras till varandra.”

“Man lever så länge man lär.” – “Det går inte att lära gamla hundar att sitta.”

Så småningom övergick hans intresse till sanningshalten hos vardagliga talesätt överhuvudtaget, alltså inte bara de som låter sig inordnas i motsatspar. Resultatet har blivit en mycket underhållande bok, där han ifrågasätter ett stort antal allmänt omfattade talesätt. Ett axplock:

Man ska inte bada direkt efter att ha ätit: Denna “folkliga visdom” verkar härstamma från en broschyr som Röda Korset publicerade för ett femtiotal år sedan. Där hette det att den som badade efter maten riskerade magkramp som kunde få dödlig utgång. Vid sina efterforskningar bland experter fann Kohn ingen som ansåg att någon sådan magkramp över huvud taget förekommer. Badare kan drabbas av kramp i vader, fötter och händer, men risken för detta påverkas inte heller av måltider.

Man får finnar av choklad: Hudläkaren James Fulton utförde ett experiment där acne-patienter fick vräka i sig stora mängder choklad. Några effekter på huden gick inte att upptäcka. (Det finns människor som får utslag av choklad, men det är inte fråga om acne.)

Starkt kryddad mat är dålig för magen: Det har gjorts experiment både på friska försökspersoner och på magsårspatienter, men ingen effekt på magslemhinnan har kunnat upptäckas. Bl a har indiska läkare gjort experiment där magsårspatienter fick ett tillskott av tre gram chilipulver på maten varje dag. Magslemhinnorna var opåverkade, och magsåren läkte lika bra som hos kontrollgruppen.

Man förstör sina ögon genom att läsa i mörker: Något experiment har Kohn inte att hänvisa till (annars är det en otrolig mängd märkliga experiment han lyckats söka fram). Däremot citerar han det amerikanska ögonläkarsällskapet, som kärnfullt uttalat: “Att läsa i svagt ljus kan lika litet skada ögonen som ett foto taget i svagt ljus kan skada kameran.”

Man kan påverkas av subliminal reklam: De flesta har väl hört talas om det marknadsföringsexperiment år 1957 då en biopublik ska ha förmåtts att köpa mer coca-cola och popcorn till följd av korta, för dem själva omärkbara, exponeringar på duken av orden “Drick Coca-Cola” och “Ät popcorn”. Men, som Kohn framhåller, detta experiment har enbart rapporterats i massmedia, och således aldrig i form av en seriös vetenskaplig rapport. Dessutom har åtskilliga försök att upprepa experimentet misslyckats. Subliminal reklam verkar inte att fungera (men det finns ju många andra sätt att lura konsumenter…)

Honsyrsor äter upp hannen strax före (!) kopulationen: Modern forskning visar att så inte är fallet. De tidigare föreställningarna om detta förefaller att bero på undersökningar där forskarna hade stört syrshonorna så till den milda grad att de blev aggressiva och började äta hannarna, vilket de annars inte skulle ha gjort.

Man blir förkyld av att kylas ner: Också detta förefaller att vara fel. “1958 gjordes försök i vilka 400 försökspersoner utsattes för förkylningsvirus och också för temperaturer på antingen -12 grader Celsius (med överrock), +15 grader (i underkläder) eller +26 grader. Försökspersonerna blev sjuka i ungefär samma omfattning.”

Kohn redovisar också ett antal experimentella studier av hur förkylning smittar. Den huvudsakliga smittvägen synes vara A:s näsa – A:s fingrar – B:s fingrar – B:s näsa. Detta bekräftades i en studie där försöksledaren uppmanade “flera infekterade försökspersoner att snyta sig i näven och sedan stryka över fingrarna på femton andra personer som, i sin tur, måste röra vid sina näsor.” Elva av de femton blev smittade.

Förkylningsvirus sprids också via hosta och nysningar, men inte lika effektivt som via handkontakt.

Förkylningsforskning kan ta sig märkliga former. “I ett experiment som Dick och hans kolleger gjorde 1984 visade de att till och med att kyssa en sjuk person troligen var säkert: av sexton personer som pussade en infekterad person under åtminstone en minut, blev bara en förkyld.”

Det kan inte finnas många läsare som kan läsa denna bok utan att komma på sig själv med att oreflekterat hysa ogrundade uppfattningar. Många av dessa är måhända oskyldiga, men en del kan rentav kosta människoliv. Det gäller t ex uppfattningen att dödsstraff avskräcker presumtiva våldsbrottslingar. Den empiriska forskningen tyder tvärtom på att dödsstraff ökar förekomsten av våldsbrott. Kohns förklaring till detta är mycket trovärdig. Brottslingar är mera benägna att göra som staten gör än att göra som staten säger att de ska göra.

Osedvanligt mycket sunt förnuft på 192 sidor, och dessutom ett levande motbevis mot föreställningen att skeptiker är tråkiga. (Fast det är ju sant, någon vetenskaplig undersökning som motbevisar det talesättet verkar det inte finnas.)

Sven Ove Hansson

Vetenskap och Folkbildning