Publicerat i Folkvett nr 1/1992.

I en motion till riksdagen, undertecknad den 27 januari 1992, begär Tuve Skånberg (kds) att riksdagen ska ingripa för att “motarbeta diskrimineringen av creationismen i grundskola, gymnasium och högskola, samt vid tillsättande av doktorandtjänster”. Motionären skriver:

“Nu är emellertid inte evolutionsteorin någon vetenskapligt ‘bevisad sanning’, och har av vetenskapligt arbetande forskare heller inte presenterats så. Den är en av flera tänkbara teorier som förklaringsmodell för ursprungsfrågorna, som omfattas av de flesta, dock långtifrån alla, forskare.”

Många missförstånd har uppstått på grund av att ordet “teori” i vardagsspråket har en klang av “obevisat antagande”. (“Det där är bara teorier.”) I vetenskapliga sammanhang används ordet “teori” om en sammanhängande förklaringsmodell oavsett hur säker (eller osäker) man är om den. Uppfattningen att materian består av atomer kallas t ex ofta för “atomteorin” – trots att den har en helt övertygande bevisning. Motsvarande gäller för den “heliocentriska teorin”, dvs uppfattningen att jorden och de övriga planeterna rör sig i banor runt solen. Evolutionsteorin står på lika säker vetenskaplig grund som atomteorin och den heliocentriska teorin.

Motionären hävdar emellertid att “många erkända forskare företräder creationismen, både inom och utom landet.” Sedan följer en lista med namn och titlar:

“Bland dessa kan nämnas Dmitri A Kouznetsov, Ryssland, dr i medicin, biokemi och molekylärbiologi, prof. A.E. Wilder Smith, Schweiz, dr i kemi, farmakologi och medicin, W.J. Ouweneel, Holland, dr i genetik och filosofi, prof. Werner Gitt, Tyskland, dr i systemanalys, prof. Siegfried Scherer, Tyskland, dr i moleklärbiologi, samt dennes hustru Sigrid Hartwig-Scherer, doktorand i paleontologi. Bland de svenska forskarna kan t ex nämnas doc. Bernt Lindberg, Uppsala, dr i kemi och fysik, samt Olav Thulesius, Linköping, dr i fysiologi och farmakologi.”

Det är anmärkningsvärt att bara en enda av de uppräknade personerna uppges ha någon kompetens i paleontologi, den vetenskap som sysslar med livets uppkomst och utveckling. Undantaget är Sigrid Hartwig-Scherer, “doktorand i paleontologi”. (Detta är inte förvånande. Att hitta en kompetent paleontolog som tror på kreationismen är ungefär lika svårt som att hitta en kompetent astronom som tror att jorden är universums centrum.)

I motionen krävs att riksdagen ska “ta ställning för ett öppet forskningsklimat” där kreationismen får utrymme vid högskolorna. Särskilt ska detta gälla vid “tillsättande av doktorandtjänster”.

Att kreationismen inte fått något utrymme vid högskolorna beror på att de forskare som kan bedöma saken är helt överens om att kreationism inte har något med vetenskap att göra. Ett forskningsklimat som är “öppet” för kreationism kan därför endast uppnås med politisk styrning.

Det borde finnas en stor majoritet i riksdagen för ett kraftfullt uttalande om att man inte ställer sig bakom Skånbergs krav om politisk styrning av forskning och utbildning.

Vetenskap och Folkbildning