Publicerat i Folkvett nr 3-4/1991.

Den som vill ägna sig åt att kritiskt granska pseudovetenskap har ingen brist på sysselsättning. Vi möts av en strid ström av pseudovetenskap, och antalet personer som ägnar sig åt att bemöta pseudovetenskap är mycket litet i förhållandet till antalet personer som ägnar sig åt att producera och sprida den. Därför är det nödvändigt för oss som bemöter pseudovetenskapen att prioritera våra insatser. Att “slå på allt som rör sig” är ingen god strategi.

Det är i allmänhet inte heller en god strategi att främst inrikta sig på de “tokigaste”, dvs mest felaktiga, varianterna av pseudovetenskap. Oftast är det inte dessa som ger upphov till de största behoven av bemötanden och klargöranden.

Själva definitionen av “pseudovetenskap” ger oss en viktig utgångspunkt för prioriteringen. Pseudovetenskap är sådant som utges för att vara vetenskap, men inte är det. Av detta följer att de allvarligaste fallen av pseudovetenskap, från rent vetenskaplig utgångspunkt, är de som har de högsta vetenskapliga anspråken. Därför måste man särskilt se upp när pseudovetenskapens vinner insteg vid universitet och högskolor. Därför är det mera allvarligt om den får en plats på dagstidningars vetenskapssidor än om den blandas upp med det övriga ljuget i skandalpressen. Därför bör man också se mera allvarligt på den “seriösa” astrologin med alla dess högtravande anspråk än på veckotidningshoroskopen. (Och inte låta sig förledas av fotnoterna och det vetenskapsimiterande språket till att göra tvärtom!)

En annan självklar prioriteringsgrund är den utbredning och det inflytande som pseudovetenskapen får. När en pseudovetenskapliga riktning t ex startar egna grundskolor och sjukhus är det i högsta grad tid att se upp. Detsamma gäller om den får inflytande över statliga utredningar eller blir anlitad av tongivande företag.

Vissa former av pseudovetenskap är mer skadliga än andra. Det gäller t ex rasistisk pseudovetenskap, och det gäller de många riktningar som legitimerar hälsofarligt kvacksalveri.

Folkvett arbetar, åtminstone till stor del, efter dessa prioriteringar. Vi vill ägna särskild uppmärksamhet åt sådana former av pseudovetenskap som uppträder med höga vetenskapsanspråk, som har – eller är på väg att få – en inflytelserik ställning eller som har särskilt skadliga konsekvenser. Att vi vill lägga särskild tonvikt vid sådana frågor innebär dock inte att andra typer av pseudovetenskap ska gå fria från kritisk granskning. Det kan aldrig vara fel att rätta till ett missförstånd.

Vetenskap och Folkbildning