Publicerat i Folkvett nr 2/1991.

De mystiska cirklarna i England

De mystiska cirklarna med tillplattad säd på engelska åkrar har ännu inte fått sin definitiva förklaring, men står klart att några övernaturliga förklaringar inte behöver tillgripas.

Fred Day har framträtt och berättat att han redan för 47 år sedan framställde mystiska cirklar i sädesfält. Knepet är att gå på styltor genom säden på väg till och från det ställe där man framställer sina cirklar. Då syns inga spår av att någon har gått i åkern. Att åstadkomma cirklarna är tämligen enkelt. Man kan t.ex. fästa ena ändan av ett rep med en pinne i marken, och sedan dra runt repets andra ända tills säden är tillräckligt nedtryckt.

(Skeptiker nr 4, 1990)

Ginseng som dopingmedel

En norsk f.d. toppidrottsman försöker, tydligen med viss framgång, att sälja naturmedlet Ginseng till tävlingsidrottare som ett medel att förbättra de idrottsliga prestationerna. Som ett led i marknadsföringen har en del norska tävlingscyklister Ginseng-reklam på tävlingsdräkterna. Läkaren Carl Ditlef Jacobsen har agerat för att få idrottsansvariga att ta avstånd från bruket av Ginseng. Han menar att idrott inte hör ihop med medel som tas i stimulerande syfte, oavsett om dessa medel har påvisbar effekt eller inte.

(NIVFO-bulletinen 4-5, 1990)

Ny norsk tidskrift

Den nygrundade norska skeptikerföreningen Skepsis har kommit ut med första numret av sin tidskrift, som har samma namn som föreningen (nr 1, 1991).

Skepsis är en mycket välgjord tidskrift, både i typografiskt och innehållsligt avseende. Det första numret inleds med en artikel om satanism. Därefter följer tre artiklar om nära döden-upplevelser och tre om förhållandet mellan nynazism och ockultism.

Prenumeration kostar 150 kronor för fyra nummer. Adressen är: Postboks 2943 Tøyen, 0608 Oslo 6.

Miljö-healing

Den norske helbrägdagöraren Hugo Stenberg “healar” inte bara människor, utan även förorenad skog och natur. Helbrägdagjorda granträd växer fyra gånger snabbare än andra granträd, hävdar han.

Dessutom kan han, fortfarande enligt egen utsago, “heala” sjuk skog även på avstånd. Han sysslar bl.a. med att helbrädgagöra sydamerikansk regnskog genom att lägga händerna på jordgloben.

(Skepsis nr 1, 1991)

Ockultism bland skolelever

Den tyske religionsvetaren Hartmut Zinser har ställt skriftliga frågor till drygt 2000 skolelever i Berlin för att utröna i vilken utsträckning de deltar i ockulta verksamheter. Cirka en fjärdedel av eleverna hade “ockulta” erfarenheter. 18 procent hade sysslat med pendelmagi, dvs att hålla en pendel i handen och tolka dess svängningar som svar på olika frågor. 15 procent hade försökt att spå i kort och 12,5 procent hade sökt kontakt med andar med hjälp av “dansande glas”. 2,7 hade sökt andekontakter medelst automatisk skrift och 2,4 hade deltagit i svarta mässor.

Det var något fler pojkar än flickor som deltagit i svarta mässor. Alla de andra aktiviteterna hade en avsevärt högre andel bland flickor än bland pojkar.

Det ockulta engagemanget var mest utbrett bland 14-17-åringarna. Efter 18 år minskade dessa aktiviteter, men ännu vid 20-årsåldern var 12,5 procent av flickorna aktiva ockultister.

(Skeptiker, 4/90)

Ersättning för feldiagnos

En tysk patient, som uppsökte en alternativterapeut för sina mag- och tarmbesvär, fick diagnosen “tunntarmscancer”. Diagnosen ställdes med s.k. elektroakupunktur, och homeopatiska mediciner sattes in. Den djupt deprimerade patienten uppsökte så småningom även läkare, som till hans stora lättnad berättade att han alls inte hade någon tunntarmscancer eller annan elakartad sjukdom. Detta gjorde honom förbittrad på alternativterapeuten, och han vägrade därför att betala en resterande skuld på 916 D-mark för redan utförd behandling.

Alternativterapeuten förde saken inför domstol. Utslaget blev dock inte det han hade räknat med. Domstolen upphävde skulden, och dömde i stället terapeuten att betala 4000 D-mark i skadestånd till sin patient för feldiagnosen.

(Skeptiker, 4/90)

Christian Science

Ett äkta par i Boston, som är medlemmar av Christian Science, har av en domstol förklarats skyldiga till sin tvåårige sons död. Barnet hade tarmvred som enligt läkare omedelbart måste opereras. Föräldrarna ansåg emellertid att sjukdomen berodde på synd, och därför skulle botas endast med böner. De riskerar nu tjugoåriga fängelsestraff.

(Skeptiker, 4/90)

Argentisk skeptikergrupp bildad

En skeptikerorganisation bildades förra året i Argentina. Den har antagit namnet Centro Argetino Para la Investigacion y Refutacion de la Pseudociencia. Gruppen ämnar bl.a. ägna uppmärksamhet åt astrologi, parapsykologi, ufologi, sekter och kvacksalveri.

(BASIS nr 10, 1990)

Torterad för undervisning i evolution

Farouk Mohammed Ibrahim, professor i biologi vid universitetet i Khartoum, har fängslats utan rättegång av den sudanesiska regeringen. I ett brev som smugglats ut från fängelset har han berättat att hans “förhörsledare” klargjort för honom att hans “brott” var att undervisa om evolutionsläran. Han har utsatts för fysisk tortyr och har också förhindrats att förrätta sina böner. Både professor Ibrahim och den regim som fängslat honom bekänner sig till islam, i det senare fallet en mera fundamentalistisk variant av islam.

(BASIS nr 10, 1990)

Subliminal perception

I USA kan man köpa kassettband med subliminala (ohörbara) budskap som sägs förbättra lyssnarens minne eller självförtroende. Anthony G Greenwald vid University of Washington i Seattle har undersökt effekten av dessa band med hjälp av 237 frivilliga försökspersoner. Hälften av försökspersonerna fick korrekt rubricerade band. Den andra hälften fick band med ombytt rubricering (minnsförbättringsband som uppgavs syfta till att förstärka självförtroendet, eller tvärtom). De deltogare som trodde att de fått minnesförbättrande band trodde sig i efterhand ha fått bättre minne, och de som trodde sig ha fått självförstärkande band trodde sig ha fått bättre självförtroende. Det hade ingen betydelse vilken effekt som fabrikanten hade uppgivit att bandet skulle ha, utan det helt avgörande var vilken effekt försökspersonen trodde att det skulle ha.

Det är dock inte alldeles självklart att denna undersökning verkligen var en undersökning av subliminala budskap. Greenwald använde kommersiellt tillgängliga subliminal-band. En annan forskare, Philip M Merikle vid Waterloo-universitetet i Ontario, genomförde en akustisk analys av subliminalband från fyra olika tillverkare. Inga av banden innehöll några som helst rester av inspelat tal.

(Rocky Mountain Skeptic, nr 3, 1990)

Nya triumfer för intelligenta

Dr. Madsen Pirie, som är sekreterare i den brittiska sektionen av Mensa, föreningen för människor med högt IQ, har behandlat frågan om dödsstraff i Mensas tidskrift. Dr. Pirie är anhängare av dödsstraff, men menar att man ska spara de avlivades kroppar i frysrum så att de kan återupplivas om det i framtiden skulle visa sig att domen var felaktig.

Detta framkom i en artikel av Dominic Lawson i Spectator (17/2 1990) om Mensas verksamhet. I en intervju med Lawson försvarade föreningens ordförande Sir Clive Sinclair de ibland tämligen extrema bekantskapsannonserna i Mensas tidskrift med att det skulle få positiva rashygieniska (“eugenic”) effekter om manliga och kvinnliga medlemmar av Mensa finner varandra.

En studie av lyckotal

En medlem av Great-Lakes Skeptics blev vid ett butiksbesök varse en maskin som mot 25 cent gav besked om kundens vikt och “lyckotal”. Han beslutade att undersöka saken.

“Eftersom frågan om lyckotal är av sådan överväldigande universell betydelse, fattade undertecknad forskare ett snabbt beslut att utföra och delta i en omfattande och kostsam testning av vågen Sunmark nr 1157, som befinner sig i McCrory variety store vid Grandland Shopping Plaza i Detroit, Michigan.

Undertecknad forskare, som regelbundet nyttjar en vanlig badrumsvåg, observerade att Sunmark nr 1157 vid första försöket rapporterade hans vikt med rimlig noggrannhet… Undertecknad forskares lyckotal rapporterades som 795.

Vid det andra försöket avslöjade Sunmark en ökning av vikten med 12 pund. Detta var rimligt om vi beaktar att undertecknad forskare då bar på en låda som innehöll en tämligen prålig skål med glastillbehör, som tillfälligt hade hämtats för ändamålet från en närbelägen butikshylla. Forskarens lyckotal var nu 193.

Vid nästa försök, utan glasvarorna, gjorde Sunmark-vågen gällande att undertecknad forskare hade gått upp ett pund i vikt sedan experimentet började. Forskaren lyckotal var nu 403.

Vid fjärde försöket rapporterde Sunmark-vågen att forskaren hade gått ned ett pund och nu vägde exakt lika mycket som vid första försöket… Forskarens lyckotal rapporterades nu som 430 och hade ändrats för fjärde gången inom två minuter och trettio sekunder.”

På grundval av att apparaten inte ger samma lyckotal för samma vikt framför denne (tyvärr anonyme) forskare hypotesen att det finns en slumptalsgenerator inuti vågen.

(Great-Lakes Skeptic nr 2, 1991)

SOH

Vetenskap och Folkbildning