cherry-picking-körsbärsplockning
Utövare av cherry picking, eller körsbärsplockning som det kan kallas på svenska, lyfter bara fram den forskning som talar för ens egen ståndpunkt, och ignorerar, döljer, eller misskrediterar den som talar emot ens ståndpunkt.

Cherry picking, körsbärsplockning, är när man i sin argumentation betonar de studier som stödjer ens position, medan man nedvärderar de studier som säger emot. Vetenskapliga studier innehåller alltid en rad möjliga felkällor.

Cherry picking går emot den vetenskapliga metoden

Därför måste man för att enligt den vetenskapliga metoden ha en chans att närma sig sanningen, upprepa undersökningen. För att kunna uttala sig om hur det verkligen förhåller sig måste man titta på samtliga studier i frågan som håller tillräcklig kvalitet. Om de flesta av dessa pekar åt samma håll kan man konstatera att det finns bäst stöd för denna slutsats. Att istället använda sig av enbart de studier som inte kommer fram till denna slutsats blir därför missvisande och felaktigt.

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning