forskningsfusk
Andrew Wakefield har blivit dömd för forskningsfusk, sedan han allvarligt manipulerat data på ett sätt som felaktigt länkade MPR-vaccinet med autism. Artikeln med hans förfalskade data har sedermera dragits tillbaka.

Forskningsfusk, etablerade forskare som presenterar påhittade eller förvrängda resultat av sitt arbete. Det kan vara plagiering, stöld av resultat, att systematiskt utelämna eller förvränga resultat, eller ren fingering. Detta ska inte förväxlas med att man får fram resultat som inte stämmer med verkligheten, eftersom det kan bero på andra saker än uppsåtligt fuskande (t.ex. Kognitivt bias eller slump).

Den vanliga kvalitetskontrollen som görs av en forskningsartikel brukar vara Peer review, att andra forskare granskar resultaten och resonemangen i artikel innan den publiceras. Peer review-systemet kommer dock sällan åt rent forskningsfusk, eftersom granskarna inte tittar på råmaterialet bakom studien.

För att få bedriva forskning krävs att man följer ”god vetenskaplig sed”. Det handlar bland annat om hur man hanterar försökspersoner, men också om att att andra forskare får granska råmaterialet om de begär det. I praktiken sker sådana granskningar dock ganska sällan (det kräver förstås väldigt mycket arbete). Därför finns det på alla högskolor ska det enligt lagen finnas ett system för att komma åt forskningsfusk, som bygger på anmälningar om misstanke. När en anmälan kommer in kan den utpekade forskaren (eller forskarteamet) komma att granskas. Om oegentligheter upptäcks kan det leda till avskedande. Den som ertappas med fusk kan förlora möjligheten att söka ny finansiering från Vetenskapsrådet för sin forskning under flera år framöver.

Viktigt att upptäcka forskningsfusk

Att komma åt fuskande forskare är av yttersta vikt för vetenskapssamhället. Det är naturligtvis förödande om en studie som haft påverkan på praktiken inom t.ex. samhällsplanering eller medicin i själva verket är fingerad. Tilltron till den vetenskapliga disciplin som drabbats skadas förstås också av ett avslöjande om fusk.

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning