Publicerat i Folkvett nr 1/2008.

Per Kornhall ger en översikt över den svenska grenen av det internationella nätverk som försöker sprida kreationism (skapelsetro), särskilt i form av den under senare år mest populära reinkarnationen, kallad Intelligent design (ID). Texten är ett bearbetat utdrag ur Kornhalls bok Skapelsekonspirationen, som utkommer i mars 2008. Kornhall är biolog och har bl.a. arbetat som lärare på Livets Ords gymnasium i Uppsala.

Hur stor är ID-rörelsen i Sverige? Den kanske inte är jättestor än, men den växer. Några opinionsundersökningar har visat ganska skrämmande resultat när det gäller svenskarnas syn på biologisk vetenskap. Enligt en undersökning som Vetenskap och Allmänhet lät göra 2006 klassar 14 % av den svenska befolkningen ID som vetenskap.

Kristdemokraterna är det enda parti som har förespråkare för både ”gammal” skapelsetro och ID inom sig. Föreningen Genesis har sedan länge varit den ledande skapelsetroorganisationen i Sverige. Den kristna studentförening Credo är ett exempel på organisationer som är öppna för och gärna bjuder in skapelsetroende talare.

Störst är ID i frikyrkliga kretsar. Livets Ords ungdomskonferens 2007, som samlade flera tusen frikyrkliga ungdomar, innehöll seminarier om Intelligent Design. Kretsen kring Livets Ord kan tyckas marginell, men i takt med att den blir mer accepterad i vissa delar av kristenheten får den större inflytande. Anhängare till Livets Ord arbetar inne i andra organisationer, som skolorganisationen Ny generation och partiet Kristdemokraterna. Konfessionella friskolor är ett annat fenomen, nytt för vårt land som är värt att titta närmare på. En annan nyhet för Sverige är muslimsk fundamentalistisk skapelsetro. Lärare med muslimska elever kommer att stöta på detta mer och mer.

Kd och ID

Många av kristdemokraternas fotfolk kommer från grupper i vilka skapelsetro har sitt starkaste fäste. Därför är det kanske inte så förvånande att de flesta politiskt aktiva skapelsetroende återfinns där. Två riksdagsmän från kd har motionerat om skapelsetro. Tuve Skånberg skrev en motion 1992, där han skrev: ”Med hänvisning till det anförda hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtgärder för att motarbeta diskrimineringen av creationismen i massmedia, läromedel i grundskola, gymnasium och högskola, samt vid tillsättande av doktorandtjänster.” Motionen lämnades utan bifall.

Nästa kristdemokrat att motionera var Per Landgren i september 2005. Den idag högst uppsatte kristdemokraten som öppet gått ut och berättat om sin skapelsetro är KDU:s ordförande Ella Bohlin. Med tanke på att hon gått på Livets Ords skola och tidigare varit medlem i Livets Ord är det kanske inte förvånande att hon i en intervju i tidskriften Humanisten säger: ”Jag är kreationist. Men jag tycker inte att skolorna helt ska svänga om och ersätta Darwins lära med bibeln. Men jag tycker att man ska presentera båda förklaringarna utan att ta ställning för vilken av dessa läror som är korrekt.”1 På grund av uttalandet utnämndes hon av föreningen Vetenskap och Folkbildning till Årets förvillare 2005.

Ett år efter utnämningen tillfrågades Ella Bohlin av Dan Larhammar, styrelseledamot i Vetenskap och Folkbildning, i ett brev om hon ändrat uppfattning. Hon svarade då: ”KDU har aldrig någonsin drivit att kreationismen skall inkluderas i biologiundervisningen och inte jag heller. Allt annat är en missuppfattning. Jag anser att bibeltolkningar tillsamman med andra religiösa skrifter som koranen eller t.ex. vedaskrifterna hör hemma i religionsundervisningen och ingen annanstans.”

Det är naturligtvis bra om Ella Bohlin ändrat sig, men det är samtidigt anmärkningsvärt att hon inte offentligt tagit avstånd från intervjun i Humanisten. Kan det vara en bekännelse under galgen?

Just nu är inte skapelsetro och ID stora frågor inom kd. Men Alf Svensson svävade en gång i en radiointervju, och det finns krafter i medlemsbasen som skulle vilja driva frågorna mycket hårdare. Därför finns det all anledning att bevaka hur partiet utvecklar sig, inte minst om fundamentalistiska organisationer får mer inflytande. Ett intressant scenario är naturligtvis om kd skulle spricka över de motsättningar som finns kring abortfrågan och inställningen till homosexuellas rättigheter. Då skulle vi kunna få ett parti som helhjärtat stödjer skapelsetro. Sådana tankar har förts fram i till exempel tidningen Världen idag.

Tidningen Dagen med sina rötter i Pingströrelsen ligger kd:s medlemsbas nära. Det är den enda dagstidning i Sverige som har tagit upp skapelsetro på ett positivt sätt. Minst en gång har man gett ut en bilaga med ett klart ställningstagande för skapelsetro. Att tidningens läsare både känner till begreppet Intelligent design och i stor utsträckning stöder denna syns i en läsarenkät på tidningens hemsida i oktober 2000, där 45 % svarade ja på frågan: Ska Intelligent design jämställas med evolutionsläran i NO-undervisningen?

Föreningen Genesis

Föreningen Genesis har under många år varit den ledande skapelsetroorganisationen i Sverige. Det innebär inte att den någonsin varit en stor organisation men att den har funnits länge och är väl etablerad inom frikyrkliga kretsar. Den ger ut en tidning med samma namn som föreningen, anordnar konferenser, föredrag och försöker verka för skapelsetro genom opinionsbildning på olika sätt.

Genesis har de senaste åren mer och mer börjat propagera för Intelligent design. Annars är föreningen klart orienterad mot en biblisk skapelsetro. Den ”skapelsemodell” som föreningen presenterar på sin hemsida är helt inspirerad av den första av de två skapelseberättelserna i Bibelns Första mosebok. En av föreningens mest kända företrädare, högstadieläraren Mats Molén, argumenterar i sina böcker för att jorden är mycket ung och ser alla fossil som ett resultat av en biblisk syndaflod. På våren 2007 kunde man på Genesis hemsida läsa om hur det kom sig att människan kunde leva tillsammans med dinosaurier utan att ha blivit uppätna:

Dinosaurierna var inte alls så blodtörstiga som många ofta tror (och som ofta visas i olika filmer m.m.). (… )Tro alltså inte på den populära men felaktiga bilden av att dinosaurier var blodtörstiga bestar! Glöm inte heller att ”genomsnittsdinosaurien” var ungefär lika stor som en häst (…) så i det perspektivet var inte den ”märkvärdigare” än andra djur. (…) Om dinosaurierna var fredliga var de alltså inget hot mot människan. Och även om de hade käkat människor betyder ju inte det att människan inte kunde leva med dem; det finns ju än idag rovdjur som kan ha ihjäl människor (björnar, krokodiler, hajar, lejon osv.), även om det inte är mer än några personer per år som stryker med (…) Dinosaurierna dog sannolikt ut kort efter Noas flod p.g.a. dramatiskt ändrade klimatförhållanden. Många andra djur har också dött p.g.a. sämre förhållanden, så det är inget ”konstigt” med att djur dör ut. Man räknar med att varje dag utrotas ungefär en växt- eller djurart i världen (av de uppskattningsvis cirka 30 miljoner arter som finns)!2

Man ger också följande huvudlösa argument för varför Bibelns skapelseberättelse är bättre än vetenskapens version av hur jorden och organismerna blivit till, en typ av argument som man ofta kan hitta i pseudovetenskapliga sammanhang:

En vanlig missuppfattning är att kunskap genom tro (uppenbarad) är mindre tillförlitlig än kunskap genom förnuft (vetenskaplig). Ofta är den dock mer tillförlitlig, vilket bl.a. visar sig genom att den vetenskapliga ursprungssynen hela tiden ändrats, medan Bibelns legat fast i över 2000 år.3

Gammal är äldst alltså. Föreningens ordförande, Anders Gärdeborn, har nyligen kommit ut med boken Intelligent skapelsetro, en naturvetare läser Första Mosebok. I boken, som inte kan rekommenderas, tar han vid sidan av mer gammalmodig skapelsetro, upp de vanliga argumenten för ID. Han gör detta utan något större raffinemang och utan att tillföra något nytt. Gärdeborn, precis som Mats Molén, hymlar inte alls med att han tror på bibelns skapelseberättelse och därmed på att jorden är väldigt ung.

Man kan via föreningens hemsida boka skapelsetroende föreläsare. En av dem är Göran Schmidt, som bl.a. har skrivit om Intelligent design i biologilärarnas förenings tidning Biologen. Göran Schmidt är en flitigt anlitad talare och åker gärna ut till skolor. I tidskriften Genesis första nummer 2002 formulerar han sitt stöd för biblisk skapelsetro:

1. Det finns inga naturvetenskapliga skäl att överge den bibliska världsbilden. Den motsägs inte av naturvetenskapliga fakta, däremot av den materialistiska filosofi som kommer till uttryck i evolutionsläran (…)
4. Vår målsättning som kristna skall inte vara att ta in Bibeln i biologiundervisningen, utan att kommande generationer av skolelever skall få slippa rena lögner i sina läromedel och en obevisad materialistisk filosofi presenterad som sanning. Skall vi nå dit får vi vara beredda att kämpa på olika sätt och olika plan:
• på föräldramöten i egenskap av föräldrar för en nyanserad framställning av ursprungsfrågorna i barnens skolsituation.
• i insändarspalter i pressen
• i egenskap av frågvisa studenter under lektionstid och inte minst
• som förebedjare för kristna lärare, elever, skolor och beslutsfattare.4

Föreningen säljer material på sin hemsida och har haft seminarier om hur skapelsetroende lärare skall verka inom den kommunala skolan. På dessa seminarier har deltagarna tränats i hur de skall kunna föra ut skapelsetro på sina skolor, med andra ord hur de skall kunna bryta mot svenska läroplaner. En skapelsetroende (och obehörig) lärare på en svensk kommunal skola har på sin hemsida intervjuat andra skapelsetroende lärare och redovisar deras åsikter så här:

Lasse är lärare i biologi, kemi och naturkunskap och undervisade vid tiden för artikelns skrivande vid en kristen folkhögskola där han tillsammans med skapelsetroende kolleger undervisar utifrån en biblisk skapelsetro.
Lasse menar att skapelsetroende som är lärare i grund- och gymnasieskolan i ämnena naturkunskap och biologi står inför ett dilemma: ”hur och vad skall man undervisa egentligen?” Problemet är att läroplanerna föreskriver att evolutionsläran skall läras ut och att läromedlen är ensidigt evolutionistiska.
För lärare som är kristna eller av andra orsaker har betänkligheter inför evolutionsläran skapar kravet från läroplanen konflikter med samvetet. En del ”löser” detta problem genom att inte hinna med evolutionsavsnittet. Det har emellertid blivit svårare att klara sig undan eftersom evolutionstanken sällan begränsas till ett eget avsnitt
När problemet för några år sedan dryftades vid ett seminarium på lärarhögskolan i Mölndal, avfärdades betänkligheterna med: ”Ni skall undervisa vad vetenskapen anser idag.” Att undervisa evolution, men lägga ansvaret på vetenskapen, är ungefär som soldaten som hänvisar till sin överordnade då han utför illdåd. Jag tror inte man kommer ifrån sitt samvete så enkelt!
Skall man då kanske avstå från att undervisa i biologi? Följden skulle bli att eleverna fick ännu mindre nyans på evolutionsfrågan. Varje kristen lärare bör ju vara ett ”salt” i skolan. Man kan lösa problemet t ex genom att man presenterar fakta skilda från tolkningar, redovisar grunder för olika tolkningar och sedan låter eleverna själva ta ställning.
(…) Några lärare bidrar med ”Några tips och idéer” för skolarbetet:
Den erfarne skapelsetroende grundskoleläraren i matematik och fysik, Lennart Fryxelius, tipsar under rubriken ”Ta med idéhistorien om hur den undervisande läraren utifrån idéhistorien kan välja teman som sätter ursprungsfrågan i centrum”
Ulf Hedin som är lärare i matematik och fysik berättar om hur de skapelsetroende lärarna på orten arbetar för att förbereda en studiedag där man ämnar presentera forskningsresultat i ursprungsfrågor, och där argument för och emot utvecklingsläran respektive skapelseläran granskas.
Gunnar Mämecke är lärare i fysik och matematik och berättar om hur han i åk 9 planerade fysikavsnittet i astronomi helt som grupparbete och hur han lät somliga grupper arbeta utifrån kreationistiska utgångspunkter och andra utifrån evolutionistiska.
Eleonor Källner som är mellanstadielärare berättar hur hon samarbetar med en kollega och hur de delade klassen så att de talade om skapelsetro respektive evolutionsteori.
Mats Molén berättar om hur han tog skapelsedelen medan två av hans kollegor undervisade klasserna i evolution och hur de avslutade med en debatt.5

De åsikter som presenterades ovan ger en ganska bra bild av vad som kan driva en bokstavstroende lärare att sprida skapelsetro på sin skola. Han/hon är ”kristen” och skall vara ett ”salt” för att hindra ”förruttnelsen” i samhället. Formuleringarna om samvetet och att en skapelsetroende lärare kan känna sig som en soldat, som på order utför illdåd om han/hon undervisar i evolutionsteori, visar på styrkan i dessa lärares känslor inför den vetenskapliga världsbilden. Men exemplet visar också att det finns lärare på skolor i Sverige som medvetet försöker föra över sina egna trosföreställningar till eleverna och ser det som sin religiösa, gudagivna plikt att göra det. Att lärares privata åsikter omedvetet färgar undervisning är oundvikligt, men här är det frågan om en medveten indoktrinering, avvikelser från läroplaner som uppmuntras av föreningen Genesis. Helt efter amerikansk modell försöker de svenska skapelsetroende ta bakvägen in i samhället genom att påverka barn och ungdomar.

Konfrontativa kristna grupper

En del frikyrkliga och fundamentalistiska grupper som är mer konfrontativa och evangeliserande anordnar konferenser och seminarier, där unga människor lär sig argumentera för Intelligent design. Man tränar dem i hur de skall evangelisera på sina skolor och uppmanar dem att ordna föredrag om skapelsetro eller debatter mellan företrädare för skapelsetro och biologilärare. Två sådana organisationer är Livets Ord och skolorganisationen Ny generation (som leds av en pastor från Livets Ord).

Lärare som plötsligt möter krav på att någon ID- eller skapelsetroende skall komma till skolan kan vara ganska säker på att en sådan grupp eller föreningen Genesis har varit verksam i någon (fri-)kyrka i närheten. De mer konfrontativa grupperna utmärker sig genom att språkbruket är annorlunda. Kampen mellan den goda bibeltron och den onda evolutionen kläds i en mer aggressiv språkdräkt och nyanserna blir färre.

Den mest kände förespråkaren för ID och skapelsetro inom Livets Ord är läraren i fysik på sektens gymnasium, Krister Renard. Han har också skrivit boken Vetenskap och tro, två vägar till en världsbild, utgiven på Libris förlag 1989. Hans tro är ett märkligt konglomerat av olika, främst högerkristna värderingar. På sin hemsida kallar han evolutionsteori för ”vår tids religion” och forskare som sysslar med det för det ”evolutionära prästerskapet”. Hans inställning till evolution är helt klar: ”Jag tror det är viktigt att kristenheten inser var striden står (…) Så låt oss kristna rikta om kanonerna lite grand och börja skjuta på själva grunden för ateismen – evolutionen.”6

Renard identifierar det sekulära samhället som ateistiskt och ateism som något ont. På hans hemsida finns mycket mer än åsikter om evolution. Den är full med andra högerkristna ställningstaganden, som homofobi, abortmotstånd och åsikten att Israel är ett bibliskt av Gud beskyddat land där judarna skall bo innan Jesus kommer tillbaka. Vidare finns där många krigiska metaforer och beskrivningar av världen som en kamp mellan ont och gott. Här är två exempel:

Jag tycker vi klart kan se hur ondskans krafter alltmer börjar enas inför den stora slutstriden, där hela världen skall dra upp mot landet Israel för att förinta detta land. Och där Antikrist skall försöka utrota de troende kristna. Men Bibeln har ett underbart budskap. Det goda skall segra! Jesus kommer tillbaka som ”Lejonet av Juda” och kommer att besegra ondskan (…)
Jesus säger att de kristna skall vara som ett salt. Salt ger smak och hindrar också förruttnelse. De kristna skall också vara som staden på berget, som alla kan se. De skall vara ett vittne i världen om sanningen, rätten och Frälsningen. Ondskan gör därför allt för att dra ned den kristna tron. Därav hatet och raseriet mot de kristna. Man kommer förmodligen inte att bli helt nöjd förrän man tvingat alla kristna församlingar att ersätta gudstjänsterna med bastupartyts ormgrop.7

När Renard skall tala i offentliga sammanhang är han mycket mer modest och balanserad. Under en uppmärksammad föreläsning i Linköpings universitets lokaler 2006 lär han ha sagt att ID inte är vetenskap. Anförandet handlade mest om vetenskapsfilosofi och vad som är sanning. De åsikter han stolt manifesterar på sin hemsida uttryckte han inte i detta sammanhang, och en del som var där och lyssnade blev nog besvikna.

Men om Renard offentligt säger att ID inte är vetenskap, men samtidigt propagerar för den på sin hemsida, vad menar karln då egentligen? Själva poängen med ID är att ju att den utger sig för att vara en vetenskap. Bryr Renard sig inte om hur det hänger ihop, bara han får själar frälsta och evolutionen besegras? Hur han ser på de icke-troende beskrivs så här på hemsidan: ”Människan är beredd att acceptera vilka osannolika och krystade förklaringar som helst för att intala sig att Gud inte finns och på så sätt slippa böja knä för honom. (…) Jesus sade om detta i Joh 9:41, ’Om ni vore blinda, skulle ni vara utan synd. Men nu säger ni att ni ser, er synd står kvar.’ Gud har därför rätt att döma Gudsförnekaren. Innerst inne vet denne att Gud finns.”

Många av de åsikter som vi kan finna hos skapelsetroende personer i allmänhet ställs på sin spets i de sektliknande organisationerna. Deras värld är mer svartvit och kampen mellan djävulen och Gud mer betonad än i andra religiösa miljöer. Renards pastor, Ulf Ekman, uttryckte sin inställning till vetenskap i Livets Ords dåvarande tidning Magazinet (som numera heter Världen idag) i en ledare, där han kommenterade den debatt som blossat upp kring skolverkets tillsyn av Livets Ords skolor och deras evolutionsundervisning år 2001:

När vetenskapen hamnade i sekulariseringens händer gjorde den sig själv en otjänst. I sin iver att förklara allt utan att blanda in Gud, har man gått för långt och på många sätt blivit en banerförare emot Gud (…)
(…) Och det är knappast någon tvekan om att modern vetenskap inte alltid står fri och objektiv, utan inflytande ifrån olika riktningar och teorier. Inte heller är det någon tvekan om att dessa teorier är djupt sekulariserade och ibland rabiat antikristna.8

Ulf Ekmans syn tar sig sedan följande uttryck:

Förr eller senare segrar sanningen. Även om den under en tid kan hånas, bespottas och till med korsfästas. Om det Jesus sade inte är sant, då bör det bekämpas. Men om det han sade är sant, då håller det för verklighetens tester och alla ideologiers angrepp. Förr eller senare faller propagandistiska teorier (även religiösa sådana) och det som är sant består. Himmel och jord skall förgås, men mina ord kommer aldrig att förgås, säger Jesus.9

Detta sagt av en man som leder ett låtsasuniversitet, där man kan lära sig om hur man helar sjuka och kastar ut demoner. Världen idag har på ledarplats uttryckt en tydlig ID-vänlig profil med ungefär samma extrema språkbruk som Ekman. Så här skriver dess chefredaktör Carin Stenström under rubriken ”Darwin på väg att falla”:

Förr eller senare faller teorier som inte stämmer med verkligheten, men det kan ta mycket långt tid. Evolutionsteorin har varit extremt seglivad, trots att dagens verklighet motsäger mycket av de antaganden som gjordes för 150 år sedan. Darwins teorier har på märkligt sätt förvandlats till dogmer som inte får ifrågasättas. Men när USA:s president George Bush ger sitt stöd åt dem som anser att också andra teorier måste få diskuteras i undervisning och skolor, är det ett betydelsefullt steg. Det kan tyckas självklart att en teori ska kunna ifrågasättas, men så är det inte, inte heller i Sverige. Att ansluta sig till evolutionsteorin har blivit ett lojalitetstest, den som vågar vara kritisk tar stora risker när det gäller karriär och anseende. När sprickan i muren uppstått kan kollapsen dock gå snabbt. Det finns en trovärdig motteori i Intelligent Design-rörelsen. Darwin kommer att falla, hans teorier kommer att smulas sönder av den nya naturvetenskapen.10

De här rörelserna och deras demagogi kan verka skrattretande och främmande för en människa uppvuxen i en normal demokratisk miljö. Men man får inte glömma att de har hängivna medlemmar och att de kan få oförtjänt stort inflytande i och med att alla deras medlemmar har en och samma åsikt. Eftersom de tror att de kämpar för Gud när de för fram sina åsikter om abort, homosexualitet eller evolution kommer de att vara ganska oemottagliga för information som talar emot deras övertygelser. De drar sig inte för att verka inne i det demokratiska systemet, tvärtom. Världen idag fick till exempel 2006 drygt 5 miljoner kronor i presstöd och i Uppsala kommun är Livets Ords medlemmar dominerande i den kristdemokratiska gruppen och innehar höga politiska poster i kommunen.

Noter

  1. Humanisten, nr 3/2005.
  2. Genesis FAQ, <www.genesis.nu/faq/dinobestar.htm>.
  3. Genesis FAQ, <www.genesis.nu/faq/kreavet.htm>.
  4. Göran Schmidt, ”Kampen om världsbilden”, Genesis nr 2/2002.
  5. Fred Örtegrens hemsida, <hem.bredband.net/b226694/>.
  6. Krister Renard, Ondskans makter samlas… <www.gluefox.com/kontr/ondsaml.shtm>.
  7. Krister Renard, Sverige är inte ett sekulariserat land – Sverige är ett anti-kristet land! <www.gluefox.com/komment/ateist.shtm>.
  8. Ulf Ekman, ”Ovetenskapligt eller övervetenskapligt”, Magazinet 2001-04-05.
  9. Ibid.
  10. Carin Stenström, ”Darwin på väg att falla”, Världen idag 2005-08-12.
Vetenskap och Folkbildning