Publicerat i Folkvett nr 4/2002.

Det är lätt att uppfatta självsäkerheten och den auktoritativa tonen i ledaren som att VoF nästan ska ses som en myndighet, som ska avgöra eller bestämma vad som är “fruktbart” osv. Om Folkvett skall uppträda som en myndighet och tala om för allmänheten vad de skall tro och inte tro på, är det en förutsättning att redaktören har en viss kunskap om det ämne som han yttrar sig om – i det aktuella fallet parapsykologisk forskning. Redaktörens direktiv leder till slutsatsen att vederbörande inte ens innehar basal kunskap nog att inse var kunskapen brister. “Direktivet” som sådant om vad som är och icke är vetenskap påminner en om auktoritära uttalanden från Sovjettiden.

Det är naturligtvis viktigt att uttalanden om detta ämne uppvisar ett minimum av nyansering så att det görs åtskillnad mellan New Age och seriös forskning. I detta avseende borde skribenten, i konsekvens med sin auktoritetsbundna inställning, låta sig nöja med att det parapsykologiska samfundet sedan många år varit godkänt som en vetenskaplig verksamhet av AAAS (som är det högsta organet inom vetenskapen).

Ytterligare exempel på okunnighet visas i skribentens enda preciserade klagomål. Detta handlar om bristande kontroll för försöksledareffekten vilket påstås utmärka parapsykologin. Detta rimmar mycket dåligt med en undersökning som publicerades 1998 i amerikanska Skeptical Inquirer. I denna undersökning konstaterades att kontroll för försöksledares föreställningar förekom i 85% av de parapsykologiska undersökningarna, i 6% av de medicinska undersökningarna, i 4% av de psykologiska experimenten och i mindre än 1% av de biologiska experimenten. Dessa rön har även upprepats av den ultraskeptiske parapsykologen Richard Wiseman.

Det vore ett understatement att säga att området är komplext och behäftat med speciella svårigheter, inte minst de extrema fördomarna och de bristande tillgångarna. Resurser missbrukas även ofta i stället för att användas i enlighet med donatorns tänkta syfte. Lägg till att fenomenen verkar vara beroende av liknande subtila interpersonella faktorer som präglar andra komplexa psykologiska fenomen som exempelvis psykoterapi, hypnos och kreativitet, och svårigheterna framstår som nästan oöverstigliga. Parapsykologen Joop Houtkooper kom fram till att samtliga resurser som har lagts på parapsykologi egentligen inte motsvarar mer än två månaders psykologisk forskning. Mot denna bakgrund bör en satsning från Lunds universitet välkomnas med öppna armar av alla som vill att vetenskapen skall bringa klarhet i vad dessa fenomen handlar om.

Trots dessa avsevärda svårigheter finns det tydliga tecken på framsteg. Ganzfeldteknikens framgång som upprepbart experiment har under det senaste decenniet diskuterats i en rad ledande tidskrifter som till exempel Behavioral and Brain Sciences, Statistical Science, American Psychologist och Psychological Bulletin. Under de senaste 6 åren har en lång serie experiment med ganzfeldtekniken även genomförts i Göteborg, vilka inte bara konstant givit signifikanta resultat beträffande mottagarens bedömningar av målfilmerna, utan även lett till viktiga metodologiska vinster.

Vid årets PA-forskningskonferens i Paris presenterades en rapport från Northampton University (som är ett av tolv universitet i Storbritannien där parapsykologisk forskning bedrivs) som sammanställer alla försök att upprepa de berömda drömtelepatistudierna som utfördes på Maimonides Hospital i Brooklyn. I klar motsats till vad kritikerna ofta påstått, var de flesta av dessa försök mycket framgångsrika. Denna sammanställning kommer snart att publiceras i Journal of Consciousness Studies.

Det är naturligtvis viktigt att forskning bedrivs i samarbete med kolleger som ger en konstruktiv kritik som inte tar udden av ens entusiasm. I frånvaro av seriösa kritiker i Sverige har jag sedan många år haft ett fruktbart samarbete med en av världens mest framstående skeptiker och företrädare för CSICOP; professor James Alcock. Området kräver visserligen en skeptisk inställning, men också ett öppet och nyanserat synsätt för att göra framsteg. Jag vill gärna inbjuda till ett samarbete som är grundat på dessa förutsättningar med seriösa representanter för VoF.

Adrian Parker
Docent i psykologi, Göteborgs Universitet

Läs svar från Folkvett.

Vetenskap och Folkbildning