Publicerat i Folkvett nr 3/2005.

Karolinska Institutet (KI) har fått en privat donation på motsvarande 43 miljoner kronor från den amerikanske affärsmannen Bernhard Osher och hans svenska hustru Barbro. För pengarna ska KI skapa ett centrum i “integrativ medicin”, vilket är det senaste modeuttrycket för icke evidensbaserad medicin. Föreståndaren ska få professorstitel.

Forskning kring alternativmedicin håller mycket blandad kvalité. Följande saker kan vara bra att tänka på.

Publicera inte en massa kåserier, spekulationer och lösa åsikter. På inget annat medicinskt område produceras så många sidoartiklar i förhållande till mängden originalstudier som inom alternativ- och komplementärmedicin. De flesta sådana artiklar håller vetenskapligt låg klass, innehåller övertolkningar och återspeglar mest författarnas önsketänkande.

Producera inte heller en mängd artiklar som bygger på enkäter om allmänhetens användning av icke evidensbaserad medicin. För det första finns redan åtskilliga sådana enkäter redovisade, så något akut behov av flera studier föreligger inte. För det andra är samhällsvetare bättre lämpade att utföra sådana undersökningar än medicinare. Edzard Ernst, professor i alternativ- och komplementärmedicin vid universitetet i Exeter, har uttryckt farhågor över att hans område håller på att förvandlas till “alternativsociologi”. KI bör inte slösa bort sin medicinarkompetens.

Med andra ord: Satsa på originalstudier. Vid valet av studieobjekt kan följande kriterier komma till användning.

  • (a) Prioritera forskning kring metoder som verkar lovande. Metoder kan vara lovande på olika sätt. Helt säkert är dock att en alternativmedicinsk metod vars mekanism kräver brott mot känd kemi och fysik inte är lovande.
  • (b) Undersök i första hand metoder som inte är väl undersökta tidigare. Detta gäller särskilt om tidigare studier som hållit hög kvalité har visat nollresultat.

Det har sagts många gånger förr, men tål att upprepas: Kvalitén räknas, inte kvantiteten. Det är tyvärr alltför vanligt att en entusiastisk forskargrupp producerar den ena artikeln efter den andra om en icke etablerad metod, men att studierna vid en närmare granskning håller undermålig kvalité. Tid och resurser har då slösats på undersökningar som inte svarar på den relevanta frågan: fungerar behandlingen eller ej? Låt oss slippa den typen av studier vid KI.

Sist med inte minst: Det är viktigt att hitta en föreståndare som sätter den vetenskapliga kvalitén främst och som har integritet. Värd att begrunda är historien om Osher Institute for Research and Education in Complementary and Integrative Medical Therapies vid Harvard-universitetet, som i likhet med KI har fått pengar av paret Osher. År 2001 utsågs David Eisenberg till föreståndare för institutet. Sedan dess har Eisenberg blivit en omdiskuterad och ifrågasatt person, bl.a. eftersom han vägrat att uttala sig negativt om metoder som med överväldigande säkerhet är inte bara verkningslösa utan även skadliga. Han har också omgivit sig av rådgivare med ekonomiska intressen inom alternativmedicinen.

Med dessa råd önskar Folkvett KI lycka till.

Vetenskap och Folkbildning