“…inget har framkommit från studiet av UFO:n under de senaste 21 åren som har lagt något till vetenskapens kunskapsmängd … ytterligare studier av UFO:n kan förmodligen inte rättfärdigas med förväntningen att vetenskapen kommer att föras framåt därav.” –Edward U. Condon

“…nothing has come from the study of UFOs in the past 21 years that has added to scientific knowledge…further extensive study of UFOs probably cannot be justified in the expectation that science will be advanced thereby.” –Edward U. Condon

Ett UFO är ett oidentifierat flygande föremål som identifieras som ett möjligt eller faktiskt utomjordiskt rymdskepp. Sådana föremål kan vara meteorer, sönderfallande satelliter, fågelsträck, flygplan, ljus, väderballonger och praktiskt taget vad som helst som rör sig i den synliga delen elektromagnetiska spektrat. Än så länge har ingenting definitivt identifierats som ett utomjordiskt rymdskepp på det sätt som krävs av sunt förnuft och vetenskap. Det vill säga, det finns inga återkommande likadana UFO-upplevelser och det finns inga fysiska belägg för att ett UFO vare sig landat eller flugit förbi.

Sudd eller förfalskningar

Det finns minst lika många fotografier av UFO:n som det finns av Loch Ness-monstret, och de har samma kvalitet: sudd eller förfalskningar. Underligt nog har det ökade användandet av billiga videokameror medfört en Bild:Us.pngminskning av antalet UFO-observationer. Andra sorters fysiska belägg, såsom påstådda spillror från utomjordingars kraschlandningar, eller brännmärken på marken från utomjordingarnas landningar, eller implantat i näsor eller hjärnor hos bortförda, har visat sig ha fullt jordiska förklaringar, inklusive förfalskning. De huvudsakliga skälen för att tro på UFO:s är tveksamma tolkningar av syner, vittnesmål från flera personer, oförmåga att skilja science fiction från vetenskap, en beredvillighet att lita på inkompetenta män som berättar fantastiska historier, förmågan att betrakta alla motsägande källor som tvivelaktiga och del av en ondskefull konspiration som vill undanhålla sanningen, och en önskan om kontakt med världen “ovan där”. Tron på utomjordingar och UFO:n liknar tron på övernaturliga väsen. Som Paul Kurtz säger:

UFOlogi är rymdålderns mytologi. Istället för änglar … har vi nu … utomjordingar. Den är produkten av vår skapande inbillningsförmåga. Den fyller en poetisk och existensiell funktion. Den försöker ge människan djupare rötter och en riktpunkt i universum. Den är ett uttryck av vår hunger efter mysterier … vårt hopp om transcendental mening. Gudarna på Olympen har omformats till rymdfarare som för oss via våra drömmar till andra världar.

UFOlogy is the mythology of the space age. Rather than angels … we now have … extraterrestrials. It is the product of the creative imagination. It serves a poetic and existential function. It seeks to give man deeper roots and bearings in the universe. It is an expression of our hunger for mystery…our hope for transcendental meaning. The gods of Mt. Olympus have been transformed into space voyagers, transporting us by our dreams to other realms.

Dr. J. Allen Hynek, astronom och en framtrände förespråkare för UFO:n, även den som uppfann uttrycket “närkontakt av tredje graden”, definierar UFO så här:

[Den] rapporterade iakttagelsen av ett objekt eller ljusfenomen i himlen eller på land med ett utseende, bana och allmänna fysik- och ljusegenskaper varav vilka inte antyder en logisk, konventionell förklaring och vilka inte bara framstår som mystiska för de ursprungliga observatörerna utan också förblir oidentifierat efter noggrann granskning av alla tillgängliga fakta av personer som är tekniskt förmögna att göra en förnuftig identifiering, om sådan är möjlig.

[T]he reported perception of an object or light seen in the sky or upon land the appearance, trajectory, and general dynamic and luminescent behavior of which do not suggest a logical, conventional explanation and which is not only mystifying to the original percipients but remains unidentified after close scrutiny of all available evidence by persons who are technically capable of making a common sense identification, if one is possible.

Sådana mystifierande ord verkar säga oss att när du ser något som intelligenta människor inte rationellt kan förklara, då ser du ett UFO. Vittnet till sådana observationer påstår ofta att det de såg inte kan förklaras med de kända fysiska lagarna. De påstår sig ha sett en naturlag brytas, det vill säga ett mirakelDan Aykroyd säger till exempel att han såg “högtflygande glödande magnesiumdiskar som färdades med en hastighet av 32 190 km/h (eng: 20 000 mph) på en höjd av 30 480 meter (eng: 100000ft ). … Vinge vid vinge, kant i kant”. Hur han beräknade dessa hastigheter och höjder kan man bara gissa.

Det som Hynek anser är “alla tillgängliga fakta” kan vara mycket mindre än vad en skeptiker skulle begära. Till exempel är de belägg som UFOloger åberopare antingen 1) vittnesmål från personer som säger sig ha sett utomjordingar eller utomjordiska farkoster; 2) fakta om de personer som lämnar vittnesmålen; 3) avsaknaden av motsägande vittnesmål eller fysiska belägg som antingen kan ge iakttagelsen en konventionell förklaring (väderballong, skämt, meteorskur, ljusreflektion osv) eller ifrågasätta vittnenas tillförlitlighet; 4) påstådda svagheter i skeptikernas argument mot Ufologerna. Den sista punkten är ovidkommande för sakfrågan, men spelar en oproportionerligt stor roll i UFOlogin.

Photo courtesy of NASA

Photo courtesy of NASA

Taktiker

Att angripa en motståndares argument eller motiv istället för att lägga fram positiva belägg för sin egen ståndpunkt är vanligt bland de som försvarar påståendet att UFO:n är utomjordiska farkoster. Det är förstås inget fel med att angripa en motståndares argument och påvisa svagheter eller brister på så sätt. Men tillbakavisande är inte någon bra ersättning för stöd. Det är helt enkelt bristande logik att anta att bara för att en motståndares skäl är bristfälliga, så är ens egna skäl giltiga. Ens egna skäl kan vara lika felaktiga som motståndarens, eller till och med ännu mer felaktiga.

En annan vanlig taktik som UFOloger använder är att hävda att skeptikern inte kan bevisa att det någon såg inte var en utomjordisk farkost. Denna sorts resonemang kallas för argumentum ad ignorantiam. Ett påstående blir inte sant eller rimligt bara för att dess motsats inte kan bevisas. När det gäller argument för UFO:n finns det två drag. Ett är att hävda att det inte kan finnas någon logisk förklaring, eftersom någon vetenskapare, pilot, flygöverste eller filosofie doktor inte kan komma på någon förklaring. Det andra är att peka ut avsaknaden av motbevis: inga motsägande andra vittnen, inga bevis att det inte var utomjordingar eller utomjordiska farkoster. Även hör görs ett logiskt felslut. Att något geni inte kan komma på en förklaring av något är ovidkommande för frågan om den riktiga förklaringen bör innehålla utomjordiska besökare. Valet står inte mellan A) vi vet att denna naturliga förklaring är den riktig, eller B) vi måste dra slutsatsen att utomjordingar har besökt oss.

Det verkar rimligare att anta att det enda skälet till att vi inte kan förklara iakttagelserna med naturliga förklaringar är att vi inte har alla fakta; det är inte för att iakttagelserna beror på utomjordiska besökare. Om vi hade alla fakta skulle vi antagligen kunna förklara det inträffande på vanligt sätt. Bara för att vi inte kan bevisa att paret Hill inte kidnappades av utomjordingar får vi inte stöd för hypotesen att de kidnappades av utomjordingar.

Vittnesmål

Många UFOloger tror att om ögonvittnen som Whitley Strieber, Betty och Barney Hill, eller andra påstått bortförda inte är galna eller onda, så kan de inte missta sig och vi måste lita på deras berättelser om att de blivit bortförda av utomjordingar är korrekta skildringar. Ändå verkar det uppenbart även de mest mentalt stabila, godhjärtade och normala människor bedrar sig om många saker, och inte att vi inte kan lita på dem angående vissa saker.

Även om det allmänt sett är rimligt att tro på vittnesmål från mentalt stabila, godhjärtade, normala människor utan baktankar så innebär det inte att såvida inte man kan bevisa att en person är galen, ond eller en bedragare så bör man lita på hennes vittnesmål om vilket påstående som helst. När påståendet som läggs fram innehåller något otroligt, krävs ytterligare belägg förutom vittnesmål. Skulle det vara rimligt av en domstol att döma en förlamad person till fängelse bara för att tio av samhällets stöttepelare säger att de såg den anklagade flyga naken med änglavingar och rycka handväskan från en gammal dam?

Det är mer rimligt att tro att goda människor gör onda saker eller bedrar sig än att tro att en förlamad person fått änglavingar och flyger. UFOloger föredrar att följa sin egen bristande logik än acceptera slutsatserna i det amerikanska flygvapnets rapport Project Blue Book, att “efter 21 år av undersökningar … utgör inget av de rapporterade och undersökta objekten ett hot mot vår nationella säkerhet”. (Det var i denna rapport som Edward Ruppelt myntade begreppet “UFO”.)

UFOloger imponeras inte av Condon-rapporten heller. Edward U Condon var chef för en forskningsavdelning som kontrakterades för att i regi av University of Colorado undersöka UFO-frågan. Hans rapport drog slutsatsen att “…inget har framkommit från studiet av UFO:n under de senaste 21 åren som har lagt något till vetenskapens kunskapsmängd … ytterligare studier av UFO:n kan förmodligen inte rättfärdigas med förväntningen att vetenskapen kommer att föras framåt därav.”

Mörkläggning

Det antas av UFOloger att regeringen, framför allt CIA, ljuger om och försöker mörklägga utomjordingars landningar och meddelanden. Men, det finns inga belägg för detta förutom en allmän misstro mot regeringen, och det faktum att många regeringstjänstemän har ljugit, förvanskat sanningen eller misstagit sig när de rapporterat saker till allmänheten. CIA har visat ringa intresse för UFO:n sedan ungefär 1950, utom då man uppmuntrat UFOloger att tro att spaningsflygplan kanske varit utomjordiska farkoster. UFOloger föredrar en annan sorts lögn än regeringens. De stöder till exempel NBC, som producerade två dussin program med titeln “Project UFO”, som sades bygga på Project Blue Book. Men, olikt flygvapnet, antydde NBC att det fanns dokumenterade fall där utomjordiska farkoster setts. Programmen, som gjordes av Jack Webb, känd från tv-serien Dragnet, förvrängde och förfalskade information för att få framställningen att verka mer trovärdig. Inte en enda UFOlog ifrågasatte NBC:s lögner. För en skeptiker verkade det som om NBC föll till föga för publikens smak. Regeringar ljuger av alla möjliga anledningar, men att dölja utomjordingars besök verkar inte vara en av dem.

De flesta oidentifierade föremål identifieras förr eller senare som bluffar eller astronomiska fenomen, flygplan, satelliter, väderballonger eller andra naturliga saker. En del kan inte avgöras på grund av saknade fakta. Inget enda har lösts genom att bevis framlagts som visar att utomjordingar antingen flugit förbi eller landat på vår planet.

Anledningen till att ingen logisk förklaring verkar trovärdig för UFOloger är antagligen för att de som lämnar rapporterna, och de som hör dem, antingen inte vill ha en logisk förklaring eller lägger ner väldigt lite energi på att hitta en. Hur som helst är detta att några piloter eller vetenskapare säger att de inte kan komma på någon logisk förklaring är knappast bevis för att de har sett utomjordiska farkoster.

Slutligen: man bör hålla i minnet att UFO:n oftast observeras av otränade observatörer och nästan aldrig av professionella eller amatörastronomer, människor som ägnar stora mängder tid till att observera himlen. De otränade observatörerna har haft billiga videokameror lätt tillgängliga, men trots den enorma ökningen av antalet videokameror har en minskning antalet UFO-rapporter skett.

I vilket fall som helst skulle man kunna tro att astronomer borde ha hittat någon av dessa utomjordiska farkoster vid det här laget. Kanske vet de listiga utomjordingarna att vetenskapare är skeptiska och nyfikna. Sådana varelser kan utgöra ett hot mot en välkomponerad historia.

Se även

(utomjordiskt) BortförandeArea 51Autokinetisk effektBoskapsstympningSädesfältscirklarFlygande tefatMen in blackRoswellSömnparalys.

Vidareläsning

Webb

Bild:Us.pngEvaluating Personal Experience by Robert Todd Carroll
Bild:Us.pngMy responses to Richard Milton’s criticisms of my UFO entry
Bild:Us.pngThe Klass Files (Archive of Skeptics UFO Newsletter)
Bild:Us.pngAn Interview with Philip J. Klass, the World’s Leading UFO Skeptic By Gary P. Posner
Bild:Us.pnghttp://www.bigear.org/vol1no2/sagan.htm “The Quest for Extraterrestrial Intelligence” by Carl Sagan
Bild:Us.pngSETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) Institute
Bild:Us.pngScientific Skepticism, UFOs, and the Flying Saucer Myth – Royston Paynter
Bild:Us.pngThe J. Allen Hynek Center for UFO Studies
Bild:Us.png“CIA’s Role in the Study of UFOs, 1947-90” by Gerald K. Haines
Bild:Us.png“The Secret CIA UFO Files” by Jim Wilson
Bild:Us.pngThe Phases of Venus by Phil Plait, the Bad Astronomer
Bild:Us.pngNatural Identified Flying Objects
Bild:Us.pngEarly Morning Bright Object: Not a UFO!
Bild:Us.pngParascope Nebula
Bild:Us.pngLights
Bild:Us.pngSkeptoid: The Alien Invasion of Phoenix, Arizona

Böcker

Bild:Us.pngCondon, Dr. Edward U. Final Report of the Scientific Study of Unidentified Flying Objects Conducted by the University of Colorado under Contract to the United States Air Force (New York: E.P. Dutton, 1969). Online version.
Bild:Us.pngUFO’s: A Scientific Debate, ed. Carl Sagan and Thornton Page (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press 1972)
Bild:Us.pngDudley, William, ed. UFOs (At Issue – Opposing Viewpoint Series) (San Diego: Greenhaven Press, 1999)
Bild:Us.pngFrazier, Kendrick. (ed.) The Ufo Invasion : The Roswell Incident, Alien Abductions, and Government Coverups (Prometheus, 1997)
Bild:Us.pngKlass, Philip J. UFOs: the Public Deceived (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1983)
Bild:Us.pngKurtz, Paul. The Transcendental Temptation: a Critique of Religion and the Paranormal (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1986)
Bild:Us.pngMyers, Craig R. (2006) War of the Words: The True but Strange Story of the Gulf Breeze UFO. Xlibris Publishers.[Review by R. Scheaffer.]
Bild:Us.pngRandi, James. Flim-Flam! (Buffalo, New York: Prometheus Books,1982), ch. 4.
Bild:Us.pngSagan, Carl. Broca’s Brain (New York: Random House, 1979), ch 5. “NightWalkers and Mystery Mongers: Sense and Nonsense at the Edge of Science”
Bild:Us.pngSagan, Carl. The Demon-Haunted World – Science as a Candle in the Dark, ch. 4, (New York: Random House, 1995)
Bild:Us.pngSheaffer, Robert. UFO Sightings: The Evidence (Buffalo, NY: Prometheus Books, 1989)
Vetenskap och Folkbildning